AT-eksamen 2016: grænser

- inspiration til emner og materiale

Emnet grænser lægger op til en lang række samarbejdsemner med både "den traditionelle AT-model" (belys en sag med to fags metoder) og innovative tilgange (skab værdi for andre). Her er forskellige udgivelser til en række forskellige fag med inspiration til emner, fagsamarbejde og innovationsvinkler.

Listen er til inspiration og helt sikkert ikke udtømmende! Der kan tænkes mange, mange andre og spændende emner, vinkler og problemstillinger - også med inddragelse af materialet her på siden.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til vinkler eller problemstillinger - eller del dem på vores facebook-side.

Med samfundsfag

Europas svære fællesskab

Eksempler på emner: Flygtningekrisen, Schengen-aftalen, Europas ydre og indre grænser, Europas grænser og den frie bevægelighed (kapital, varer, arbejdskraft etc.), står Fort Europa åbent?, Tyrkiet – EU's grænse? EU's nord-syd-konflikt, Ukraine, Rusland og EU's grænse mod øst

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, historie, sprogfag

Innovation: Lav et spil, et rollespil eller en faglig præsentation, der formidler flygtningekrisen i Europa for folkeskolens ældste klasser.

Link til bogen

Tyskland

Eksempler på emner: Findes grænsen stadig mellem øst og vest? Flygtningekrisen og tysk politik, Danmark-Tyskland og grænsebommene, grænser for skyld og tysk national identitet (med historie).

Oplagte samarbejdsfag: Historie, tysk

Link til bogen

Netværkssamfundet

Eksempler på emner: Grænsen mellem det private og det offentlige, når "backstage" bliver "frontstage", grænsen mellem fantasi og virkelighed når man iscenesætter sig selv på sociale medier.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, psykologi, engelsk (fx filmen Catfish)

Innovation: Kom med et fagligt funderet løsningsforslag til, hvordan problemer med grænseoverskridende adfærd på nettet (fx onlinemobning eller tilsvining i den politiske debat) kan undgås eller forebygges.

Link til bogen

Ulighedens mange ansigter

Eksempler på emner: fattigdomsgrænse, barrierer i uddannelsessystemet, sociale skillelinjer, klasseskel og sociale konflikter

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, sprogfag, historie, matematik

Innovation: Synliggør udfordringen ved fattigdom ved at opstille en ny fattigdomsgrænse ud fra nogle samfundsfagligt begrundede kriterier.

Link til bogen

Ind i samfundet

Eksempler på emner: Grænser for vækst? Bæredygtighed og økonomisk udvikling, normalitet og afvigelse - grænser for accept? Er der grænser for velfærdsstatens vækst?

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, biologi, historie, matematik

Innovation: Design en lokal løsning på en udfodring vedr. klima, affald el.lign., som både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig.

Link til bogen

Blik på byen

Eksempler på emner: land og by, (politisk, økonomisk, social) polarisering mellem land og by, når bygrænser forvinder og bliver til "evig forstad", er udflytning af statslige arbejdspladser løsningen for "udkantsdanmark"?

Oplagte samarbejdsfag: dansk, historie, sprogfag, naturgeografi, matematik

Innovation: Formuler en strategi for, hvordan et såkaldt udkantsområde eller et belastet boligområde kan løftes økonomisk og socialt.

Link til bogen

Rusland

Eksempler på emner: Ukraine-konflikten, russisk udenrigspolitik i "det nære udland", grænsen mellem Europa og Rusland, har Europa nået sin grænse? EU-udvidelser, NATO og USAs interessesfære, skillelinjer i det russiske samfund, tradition og modernitet.

Oplagte samarbejdsfag: Historie, russisk.

Link til bogen

Global politik

Eksempler på emner: Nationalstater og grænseoverskridende problemer som flygtningestrømme, klimaforandringer og terrorisme, dansk udenrigspolitik og suverænitet, territoriale konflikter, globalisering - en grænseløs verden eller nye grænser?

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, engelsk, sprogfag

Link til bogen

Kloden rundt

Eksempler på emner: Kampen om Arktis, Mellemøstens nye grænser under Islamisk Stat, den israelske mur, fejlslagne stater i Afrika og opløsningen af statsgrænser.

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, historie

Innovation: Formuler en strategi til den danske regering med udenrigspolitiske anbefalinger i forhold til Arktis, der tager højde for både stormagternes interesser og de naturgeografiske forhold.

Link til bogen

Ærkedansker – perkerdansker

Eksempler på emner: Når mennesker krydser grænser, kulturmøder, integration og integrationsproblemer, grænser for ytringsfrihed?, grænsebomme - indenrigspolitik eller udenrigspolitik?, diskussion om grænser for, hvem og hvor mange der kan integreres.

Oplagte samarbejdsfag: Religion, dansk, sprogfag, historie

Innovation: Gør flygtningekrisen konkret ved at interviewe immigranter i lokalområdet og kom med løsningsforslag til, hvordan man kan forbedre deres situation eller kunne have forebygget deres migration fra oprindelseslandet.

Link til bogen

Grænseland

Eksempler på emner: Krig og kulturmøder i en grænseregion, danske og tyske minoriteter, dobbeltidentiet.

Oplagte samarbejdsfag: Historie, tysk, dansk

Link til bogen

Sygt sund!

Eksempler på emner: Er der grænser for, hvor meget staten må blande sig i borgernes livsstil? Grænseværdier for skadelige stoffer, ekstremsport, træningsafhængighed og kroppens grænser

Oplagte samarbejdsfag: Idræt, biologi, bioteknologi, dansk, sprogfag

Link til bogen

Unge og identitet

Eksempler på emner: Unge med grænseoverskridende adfærd, risikoadfærd, potensering, normer og normløshed: grænser for opførsel?

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, engelsk, tysk, spansk, fransk, kinesisk, psykologi, filosofi

Innovation: Hvordan sætter man grænser for uacceptabel adfærd - på sociale medier eller i det (virkelige) offentlige rum?

Link til bogen

Dream on?

Eksempler på emner og metoder: Segregation, racisme, whites only og borgerrettighedsbevægelsen, Ku Klux Klan, raceadskillelse før og nu, Ferguson Riots, The Wire

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, engelsk, mediefag.

Link til bogen

USA’s udfordringer

Eksempler på emner: Migrations-reform, Frontier-myten og amerikansk national identitet, USA som immigrant-land, den amerikansk-mexicanske grænse og grænsekontrol

Oplagte samarbejdsfag: Engelsk, historie, spansk

Link til bogen

Indien - den nye stormagt

Eksempler på emner: Kashmir-konflikten, kastesystemet og sociale skillelinjer i Indien

Oplagte samarbejdsfag: Engelsk, historie.

 

Link til bogen

Protestbevægelser

Eksempler på emner: Yderligtgående protestbevægelser, grænsen mellem politisk protest og terrorisme, årsager til protestbevægelsers opståen, forklares radikalisering bedst samfundsmæssige eller psykologiske årsager?

Oplagte samarbejdsfag: historie, sprogfag, psykologi

Link til bogen

Migration

Eksempler på emner: Når mennesker krydser grænser, årsager til migration, migrationsteorier, afsender- og modtagerlande

Oplagte samarbejdsfag: Historie, sprogfag

Innovation: Interview immigranter i lokalområdet og kom med løsningsforslag til, hvordan man kan forbedre deres situation eller kunne have forebygget deres afrejse fra oprindelseslandet.

Link til bogen

Med historie

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel

Eksempler på emner: Den dansk-tyske grænse i dansk og tysk erindring, erindringshistorie og Danmarks nabolande, monumenter, udstillinger og andre mindesmærker, der markerer grænsesstridigheder eller forening og genforeningen.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, tysk, billedkunst, samfundsfag, religion

Innovation: Design et aktuelt mindesmærke eller et udkast til en museumsudstilling om den danske-tyske grænsekonflikt.

Link til bogen

Fra fortid til historie

Eksempler på emner og metoder: Diskursanalyse af "os" og "dem" (normale og afvigere, kvinder og mænd, Vesten og Orienten), periodisering: Hvor går grænsen mellem historiske perioder?, Naturvidenskabelige nybrud og store opdagelser: hvor meget betyder enkeltindivider når nye grænser overskrides? Faghistorie eller populærhistorie - hvor går grænsen? (fx Ole Bornedals 1864, Kim Leines Profeterne ved Evighedsfjorden etc.)

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, samfundsfag, sprogfag, mediefag, naturvidenskabelige fag

Innovation: Lav et storyboard til en film, der fremstiller en historisk begivenhed og overskrider grænsen mellem flere fag ved at bruge både fag- og populærhistoriske virkemidler (med fx dansk, mediefag eller engelsk)

Link til bogen

Dream on?

Eksempler på emner og metoder: Segregation, racisme, whites only og borgerrettighedsbevægelsen, Ku Klux Klan, raceadskillelse før og nu, Ferguson Riots, The Wire

Oplagte samarbejdsfag: Engelsk, historie, mediefag.

Link til bogen

Med engelsk

Links - Literature Past and Present

Eksempler på emner: Grænser og forbindelser mellem litterære perioder, puritanske immigranter og amerikanske værdier, fremstillingen af sociale skillelinjer i litteratur og film, kønsforskelle som litterært tema.

Oplagte samarbejdsfag: dansk, historie, mediefag, samfundsfag

Link til bogen

Dream on?

Eksempler på emner og metoder: Segregation, racisme, whites only og borgerrettighedsbevægelsen, Ku Klux Klan, raceadskillelse før og nu, Ferguson Riots, The Wire

Oplagte samarbejdsfag: Historie, samfundsfag, mediefag.

Link til bogen

Language and power

Eksempler på emner: Hvordan opretholdes grænser mellem køn, etniske grupper og socialklasser gennem sproget? Sprog og magt, opfattelser af køn, klasse og enticitet, litteratur og politiske forestillinger, køn, klasse eller etnicitet i film og tv-serier

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, dansk, sprogfag, mediefag

Link til bogen

USA Now

Eksempler på emner: Migrationsreform, retorik om os og dem i den politiske debat og den tilspidsende valgkamp, Frontier-myten i amerikansk selvforståelse, litteratur og film, USA som migrantland, sociale skillelinjer, politisk polarisering.

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, historie

Link til bogen

Indien - den nye stormagt

Eksempler på emner: Kashmir-konflikten, kastesystemet og sociale skillelinjer i Indien

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, historie.

 

Link til bogen

Med psykologi

Psykologi - fra celle til selfie

Eksempler på emner: Sociale normer og grænseoverskridende adfærd, radikalisering, queer og kønnets grænse, grænsen mellem biologisk og socialt køn, grænsen mellem online- og offline-identitet: fantasi og virkelighed? Stress og det grænseløse arbejdsliv.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, samfundsfag, historie, biologi, biotek

Link til bogen

Med erhvervsøkonomi

Luk virksomheden op!

Eksempler på emner: Når de politisk-økonomiske forhold ændrer sig og grænser lukkes (PEST-analyse: fx danske virksomheder i Rusland, grænsekontrol i Europæiske lande), distribution over landegrænser, etiske grænser for markedsføring (til børn, product placement i film), forskellen på distribution af fysiske og immaterielle produkter over grænser.

Oplagte samarbejdsfag: Psykologi, dansk, sprogfag, samfundsfag, historie, billedkunst, filosofi, religion

Innovation: Formulér en kriseplan for en virksomhed ramt af lukkede grænser

Link til bogen

Med biologi, idræt eller biotek

Sygt sund!

Eksempler på emner: Er der grænser for, hvor meget staten må blande sig i borgernes livsstil? Grænseværdier for skadelige stoffer, ekstremsport, træningsafhængighed og kroppens grænser

Oplagte samarbejdsfag: Idræt, biologi, bioteknologi, dansk, sprogfag

Link til bogen

Med religion

Når Gud bliver nationalist

Eksempler på emner: Civilreligion og skellet (den flydende overgang?) mellem religion og politik i USA - og Danmark?

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, samfundsfag, historie, sprogfag

Link til bogen

AT-bøger 2016

Se alle 24
Europas svære fællesskab
EU mellem opbrud, krise og nye begyndelser.
Læg i kurvGå til kurv
Tyskland - et land i forandring
’Tyskland – et land i forandring’ er en landebog til...
Læg i kurvGå til kurv
Rusland
Ny grundbog om Rusland i politik, økonomi og samfund.
Læg i kurvGå til kurv
Netværkssamfundet
Hvad er et netværkssamfund? Og hvad betyder det for...
Læg i kurvGå til kurv
Ulighedens mange ansigter
Ulighedens mange ansigter er en tematisk grundbog til B- og...
Læg i kurvGå til kurv
Ind i samfundet
Prisbelønnet undervisningsmateriale: Med udgangspunkt i fem...
Læg i kurvGå til kurv
Blik på byen - introduktion til bysociologi
En introduktion til bysociologi i teori og praksis
Læg i kurvGå til kurv
Global politik
Den nye 3. udgave.
Læg i kurvGå til kurv
Kloden rundt
Problemstillinger i global politik. 'Kloden rundt'...
Læg i kurvGå til kurv
Ærkedansker - perkerdansker
Nyt oplag med opdateret empiri: ’Ærkedansker perkerdansker’...
Læg i kurvGå til kurv
Sygt sund!
Sundhed fylder mere og mere i det offentlige rum. Dermed...
Læg i kurvGå til kurv
Unge og identitet
Hvordan er man unge i en verden med både frihed, kontrol og...
Læg i kurvGå til kurv
Dream on?
Afrikansk-amerikanerne; vejen mod frigørelse belyst...
Læg i kurvGå til kurv
USA's udfordringer
Denne anmelderroste grundbog om USA bygger på fagområderne...
Indien - den nye stormagt
Med sine seks kapitler sætter ’Indien – den nye stormagt’...
Læg i kurvGå til kurv
Protestbevægelser
Idealisme, identitet, selvforsvar eller meningsløs vold?...
Læg i kurvGå til kurv
Migration - en verden i bevægelse
En indføring i migration.
Læg i kurvGå til kurv
Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel
Med 'Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel' får...
Læg i kurvGå til kurv
Fra fortid til historie
’Fra fortid til historie’ handler om historiefagets...
Læg i kurvGå til kurv
Language and Power
Denne antologi stiller skarpt på samspillet mellem sprog og...
Læg i kurvGå til kurv
USA Now
En engelsksproget indføring i amerikanske samfundsforhold...
Læg i kurvGå til kurv
Psykologi - fra celle til selfie
Grundbog i psykologi der dækker kernestoffet og introducerer...
Læg i kurvGå til kurv
Luk virksomheden op
’Luk virksomheden op’ er en grundbog til erhvervsøkonomi,...
Læg i kurvGå til kurv
Når Gud bliver nationalist
’Når Gud bliver nationalist’ giver en religionssociologisk...
Læg i kurvGå til kurv