USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

SRP opgaveformuleringer

Forslag til opgaveformuleringer i forbindelse med SRP i fagene samfundsfag A og engelsk A.

Amerikanske værdier

Der ønskes en redegørelse for, hvordan begrebet frihed forstås og anvendes i nutidens USA, og hvilke rettigheder og værdier, der ligger til grund herfor.

Dernæst ønskes ud fra relevant sociologisk teori en undersøgelse af kriterierne for lykke som bl.a. defineret i OECD’s Better Life-index.

Herefter ønskes en analyse og fortolkning af Jonathan Franzens roman Freedom ud fra aspekterne frihed og lykke. I analysen skal indgå en sammenligning mellem, hvilke værdier Walter og hans søn repræsenterer, samt hvordan kønsrollerne skildres gennem Patty og Connie. 

Endelig ønskes en diskussion af, hvorvidt hovedpersonerne i Freedom og de livsværdier, de repræsenterer, er repræsentative for nutidens amerikanske højere middelklasse, og hvorvidt romanen kan betegnes som en generationsroman.

Ondskab i det senmoderne samfund

Der ønskes en redegørelse for begrebet det senmoderne samfund med anvendelse af relevant sociologisk teori, herunder fx Anthony Giddens. 

Endvidere ønskes en klarlæggelse af begreberne psykopati og ondskab med anvendelse af relevant (rets-)sociologisk og kriminalistisk teori.

Der ønskes en analyse af Bret Easton Elis roman American Psycho med henblik på den ondskab, der udøves af hovedpersonen Patrick Bateman. I analysen skal indgå aspektet fremmedgørelse, narcissisme og mandeidentitet set i lyset af det senmoderne samfund. 

Endelig ønskes en diskussion af, hvorvidt det spiller nogen rolle, at romanen foregår i USA og ikke i Danmark. I diskussionen skal indgå en vurdering af, hvorvidt romanfiguren Patrick Bateman er troværdig og aktuel i nutidens samfund.

USA's rolle i krigen i Irak

Der ønskes en redegørelse for USA's invasion af Irak i 2003 og baggrunden herfor, under inddragelse af relevant samfundsfaglig empiri fx artikler, FN-resolutioner m.m.

Dernæst ønskes en undersøgelse af, hvilken rolle krigen i Irak har spillet for USA's udenrigs- og sikkerhedspolitik under inddragelse af Bush-doktrinen og George W. Bushs position ifølge international politisk teori. En stillingtagen til FN’s holdning til USA's invasion af Irak skal indgå i undersøgelsen.

Desuden ønskes en analyse og sammenligning af præsident George W. Bushs State of the Union Address fra januar 2002 samt af præsident Barack Obamas tale New Strategy For a New World fra 15. juli 2008 med særlig henblik på anvendelsen af retoriske virkemidler og appelformerne.

Endelig ønskes en diskussion af, hvilke konsekvenser invasionen af Irak har haft udenrigspolitisk for USA og for deres allierede i krigen.

Kriminalitet og straf i USA

Indledningsvis ønskes en redegørelse for, i hvilket omfang dødsstraffen anvendes i USA i dag. 

I tilslutning hertil ønskes en undersøgelse af mønstrene i anvendelse af dødsstraffen, ud fra kriterier som for eksempel socialgrupper og etnicitet.

Dernæst ønskes ved brug af kriminologisk og retssociologisk litteratur en stillingtagen til dødsstraffens generealpræventive og anden effekt. 

Endvidere ønskes en fortolkning af sangeren Bruce Springsteens sang Dead Man Walking med særligt henblik på den holdning til dødsstraffen, der kommer til udtryk i sangen, ikke mindst gennem anvendelse af symbolik og billedsprog. 

Endelig ønskes en diskussion af, hvorvidt det er i overensstemmelse med individets rettigheder at foretage statslige henrettelser. I diskussionen ønskes filmen Dead Man Walking, instrueret af Tim Robbins, inddraget.

Forslag til opgaveformuleringer i forbindelse med SRP i fagene samfundsfag A og historie A.

Finanskriser i USA

Der ønskes en redegørelse for og analyse af de finansielle økonomiske kriser i henholdsvis 1930ernes og nutidens USA. 

Dernæst ønskes en diskussion af, hvilke økonomiske mekanismer der lå til grund for krisen i 1930erne herunder, hvilke konsekvenser det havde for det amerikanske samfund. 

Desuden ønskes en sammenligning og diskussion af henholdsvis Franklin D. Roosevelts New Deal program fra 1933 med den kommende præsident Barack Obamas ”New New Deal” program november 2008.

Derudover ønskes en diskussion af de forskellige økonomiske programmers ideologisk-teoretiske baggrund, samt en vurdering af hvordan den nuværende finansielle krise kan løses.

USA's sikkerheds- og udenrigspolitik efter 1989

Der ønskes en redegørelse for og analyse af udviklingen i den amerikanske udenrigspolitik efter 1989, med særlig henblik på tidligere præsident George H.W. Bushs kamp for Kuwait 1990/1991 til kampen mod terror efter 9/11 2001.

Desuden ønskes en diskussion af forskellige IP-teoretiske forklaringsmodeller og deres anvendelighed i en forklaring af USA's udenrigspolitik og rolle i det internationale system i det 21. århundrede. 

Endeligt ønskes en diskussion og vurdering af, hvorvidt den amerikanske udenrigspolitik vil forandre sig under Barack Obamas nye politiske lederskab i Washington, herunder om USA vil kunne fastholde sin hegemoniske position i den internationale verdensorden.

Økonomiske kriser i kapitalistiske systemer

Indledningsvis ønskes en afklaring af begrebet kapitalisme. Dernæst ønskes en redegørelse for og analyse af de finansielle økonomiske kriser i henholdsvis 1930ernes og nutidens USA. Herunder bankernes rolle deri.

I den forbindelse ønskes en økonomisk teoretisk diskussion af, hvilke samfundsmæssige konsekvenser økonomiske krisetider har.

Desuden ønskes en diskussion af kapitalismens og marxismens løsningsmodeller, samt en vurdering af hvordan den nuværende finansielle krise kan løses. I den forbindelse skal forskellige økonomiske teorier inddrages.

Amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik

Der ønskes en kortere redegørelse og analyse af hvilke IP-teoretiske tilgange, der har præget amerikansk udenrigspolitik under henholdsvis præsident George W. Bush og præsident Barack Obama. 

Dernæst ønskes en analyse og sammenligning af selvvalgte taler fra de to præsidenter med særlig fokus på deres fremlæggelse af sikkerhedspolitiske- og udenrigspolitiske emner. I den forbindelse ønskes en diskussion af forskelle og ligheder i måden hvorpå de to præsidenter førte/fører udenrigspolitik samt en diskussion af, hvilken opfattelse af USA der gør sig gældende i begge præsidenters udenrigspolitiske linje.

Desuden ønskes en vurdering af USA's muligheder for at fastholde sin hegemoniske position i det internationale politiske system i fremtiden.