USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

1.4 Nation, fællesskab og identitet

Tjek-på-lektien

 • Hvad kan forklare, at der er mange flere ting som adskiller end samler USA som nation?
 • Hvilke fire lag arbejder Hofstede med i sin løgmodel?
 • Nævn konkrete eksempler på amerikanske symboler, helte, ritualer og værdier (brug figur 1.4)?
 • Hvorfor er den amerikanske brandmand en helt?
 • Forklar figur 1.6. Hvad viser figuren, og hvad menes der med, at f.eks. uafhængighedserklæringen og forfatningen dels er præget af den tidlige amerikanske nations historie dels selv bidrager til konstruktionen af de konkrete værdiforestillinger, som findes i det amerikanske samfund?
 • Hvorfor er værdiforestillingen arbejdet en uhyre central, kollektiv værdi i det amerikanske samfund?

 

Diskussions- og øvelsesopgaver

 • Diskuter hvad Hofstede vil forklare med sin løgmodel.
 • Gruppearbejde: I grupper af 3 undersøger I den danske kultur ved brug af Hofstedes løgmodel. I skal finde konkrete eksempler på danske symboler, danske helte, danske ritualer og danske værdier. Efter I har fundet eksempler på de fire forskellige lag i modellen, skal I diskutere, hvordan der sker en overførsel af de kulturelle elementer (symboler, helte, ritualer og værdier) fra en generation til en anden. Dette gruppearbejde kan fint rykkes uden for klasselokalet - f.eks. ved at I går rundt i lokalområdet og tager billeder, laver interview eller små-film med forskellige symboler, helte, værdier osv.
 • Sammenlign jeres resultater - ved hjælp af komparativ metode i og med I foretager en systematisk sammenligning på baggrund af ens parametre af den danske kultur med den amerikanske kultur (naturligvis på baggrund af Hofstede modellen).

1.4.1 Immigrant-, religiøse og moralske samt Frontier-værdiforestillinger i det amerikanske samfund

Tjek-på-lektien

 • Hvad viser billedet på s. 29?
 • Hvad er fælles for henholdsvis immigrant-, de moralsk, religiøse og The Frontier værdiforestillingerne?
 • Hvad handler immigrantværdiforestillingen om?
 • Hvad handler de religiøse og moralske værdiforestillinger om?
 • Hvad betyder the Frontier?
 • Hvorfor har The Frontier Myth en særlig betydning for den amerikanske nationale selvforståelse
 • Hvem er puritanerne?
 • Hvad menes der med, at den amerikanske pioner er blevet en slags Adam-figur i fortællingen om USA's skabelse?

Diskussions- og øvelsesopgaver

 • Sammen med din sidemakker skal I genlæse følgende passage fra bogen

"Amerika blev på den måde dels skabt i opposition til den gamle verden i Europa og dets autokratier dels som en slags eksodus (i det gamle testamente er eksodus udtryk for israelitternes udvandring fra Ægypten), hvor guds udvalgte folk (puritanerne), rejste mod det forjættede land for at bevise deres sande tro over for gud. Puritanernes projekt blev så at sige at skabe et samfund, hvor gud og troen var højeste autoritet og at troskabspagten mellem gud og det nye folk i Amerika skulle tjene som lysende eksempel for resten af verden. "(s.30).

Sammenlign nu dette tekststykke fra bogen med dette uddrag med tidligere præsident George W. Bushs tale fra Republikanernes nationale konvent i september 2004 og diskuter, hvorvidt den "puritanske arv" fortsat lever videre i det amerikanske samfund og i amerikansk politik. Bush' tale er godt 12 år gammel så det kan være en god ide, at undersøge (via nettet) om f.eks. nuværende præsident Obama eller de to præsidentkandidater (Hillary R. Clinton og Donald Trump) har udtalt sig på lignende vis.

"Young women across the Middle East will hear the message that their day of equality and justice is coming. Young men will hear the message that national progress and dignity are found in liberty, not tyranny and terror. Reformers and political prisoners and exiles will hear the message that their dream of freedom cannot be denied forever. And as freedom advances, heart by heart, and nation by nation, America will be more secure and the world more peaceful.

America has done this kind of work before, and there have always been doubters. In 1946, 18 months after the fall of Berlin to allied forces, a journalist wrote in the New York Times wrote this: "Germany is a land in an acute stage of economic, political and moral crisis. European capitals are frightened. In every military headquarters, one meets alarmed officials doing their utmost to deal with the consequences of the occupation policy that they admit has failed," end quote...

Fortunately, we had a resolute president named Truman who, with the American people, persevered, knowing that a new democracy at the center of Europe would lead to stability and peace. And because that generation of Americans held firm in the cause of liberty, we live in a better and safer world today.

The progress we and our friends and allies seek in the broader Middle East will not come easily or all at once. Yet Americans, of all people, should never be surprised by the power of liberty to transform lives and nations. That power brought settlers on perilous journeys, inspired colonies to rebellion, ended the sin of slavery, and set our nation against the tyrannies of the 20th century. We were honored to aid the rise of democracy in Germany and Japan, Nicaragua and Central Europe and the Baltics, and that noble story goes on.

I believe that America is called to lead the cause of freedom in a new century. I believe that millions in the Middle East plead in silence for their liberty. I believe that given the chance, they will embrace the most honorable form of government ever devised by man.

I believe all these things because freedom is not America's gift to the world; it is the almighty God's gift to every man and woman in this world.

This moment in the life of our country will be remembered. Generations will know if we kept our faith and kept our word. Generations will know if we seized this moment and used it to build a future of safety and peace. The freedom of many and the future security of our nation now depend on us.

And tonight, my fellow Americans, I ask you to stand with me." G.W. Bush acceptance speech 2.9.2004

 • Se optagelse med nuværende præsident Barack Obama (hans tale i forbindelse med hans sejr i primærvalgkampen i New Hampshire 2008). Analyser den for elementer, der kan relateres til grundlæggende amerikanske værdiforestillinger som immigrant, moralske, religiøse og Frontier værdiforestillinger. Hvordan taler Obama f.eks. om USA's tidlige immigranter og pionerer - klik her. (det kan være en god ide, at have teksten ved siden af sig - den ligger her) Analyser også henholdsvis Hillary R. Clinton og Donald Trumps taler fra partikonventerne i juli 2016. I finder Hillary Clintons her og Donald Trumps her.
 • Diskuter desuden om der er lighedstegn i talerne af Bush, Obama, Clinton og Trump. I den forbindelse kan I inddrage denne artikel af Charles M. Blow fra New York Times.

Øvelse med lydklip: Eric Foner fortæller om "The Frontier Myth" og amerikansk exceptionalisme

 • Hvem fandt på navnet "The Frontier Myth"?
 • Hvad handler "The Frotier Myth" om, og hvilken indflydelse har denne myte, ifølge Eric Foner, haft på amerikanernes selvforståelse?
 • Er "The Frontier Myth" noget særligt amerikansk?
 • Hvilke problemer, mener Eric Foner, at der er indbygget i The Frontier Myth?
 • I interviewet forklarer Eric Foner, at den amerikanske exceptionalisme er indlejret i "The Frontier Myth", og at denne myte tjener som redskab til vise verden USA's exceptionalisme. Hvordan er myten et redskab til at understrege den amerikanske exceptionalisme?
 • Hvad kan, ifølge professor Eric Foner, forklare, at amerikanerne er så aktive, specielt militært, på den internationale scene, og hvordan legitimerer amerikanerne deres tilstedeværelse mange steder i verden?

De amerikanske politiske, sociale og menneskelige værdiforestillinger

Tjek-på-lektien

 • Hvad svarer den amerikanske forfatning til i Danmark?
 • Hvad indeholder den amerikanske forfatning?
 • Hvad betyder exceptionalisme?
 • Hvilket centralt amerikansk dokument har i særlig grad inspireret Forfatningen?
 • Forklar konceptet om den amerikanske drøm (Inddrag i den forbindelse tekstboks 1.4)
 • Hvorfor siger man, at den amerikanske forfatning er et levende dokument?
 • Hvilke værdier betoner Forfatningen?
 • Hvad menes der med sætningen "In God We Trust"?

Diskussions- og øvelsesopgaver

 • Sammenlign den danske Grundlovstekst og den amerikanske forfatningstekst. Hvilke ligheder og forskelle kan findes i de to forfatningsdokumenter? (begge dokumenter er lettilgængelige på nettet)
 • Diskuter det menneskesyn, som kommer til udtryk i Forfatningen og som den danske historiker David Gress betegner snilde og snuhed. I diskussionen kan I stille jer selv spørgsmålet om mistro eksempelvis kun knytter sig til det amerikanske samfund - eller om det også ses i det danske eller andre samfund.
 • Undersøg lykke-niveauet i henholdsvis Danmark og USA: Brug de nedenstående link til at indhente oplysninger om det danske og amerikanske samfunds lykkeniveau

I forbindelse med undersøgelsen af henholdsvis kollektiv og individuel lykke er det meget vigtigt, at I gør jer en række metodeovervejelser omkring undersøgelsernes validitet(gyldighed/sandhed) og reliabilitet (troværdighed). I den forbindelse kan s.10-19 i bogen Fold dig ud af Per Henriksen og Torben Stener Nielsen fra Forlaget Columbus med fordel anvendes.

 • Diskuter jeres resultater - hvad har I fundet frem til? Det I har fundet frem til, skal I også forsøge at forklare, så det er meget vigtigt, at I skriver nogle begrundelser ned (også selv om det kan være lidt løse påstande), som I kan anvende til at begrunde eller dokumentere jeres resultater af arbejdet med det empiriske materiale. På den måde får I styrket jeres kompetence til at opstille og forklare hypoteser!
 • Gruppearbejde: Find forskellige udtryksformer (taler, musik, film, symboler, bygninger osv.) hvor den amerikanske exceptionalisme kommer til udtryk. I skal dels pege på noget helt konkret dels kunne begrunde, hvordan lige præcis dette er et udtryk for amerikansk exceptionalismen.

Øvelse med filmklip: Sheryll Cashin fortæller om den amerikanske drøm

Spørgsmål til filmen: 

 • Hvordan forklarer Sheryll Cashin ”den amerikanske drøm”?
 • Hvad mener Sheryll Cashin, når hun siger ”it’s still a powerfull idea even though we are not living up to it these days”?
 • Diskuter om det er blevet lettere eller vanskeligere at udleve den amerikanske drøm i dag. 

Forfatningens mange funktioner i det amerikanske samfund og 1.5 Abstrakt national identitet og sammenhængskraft i det amerikanske samfund.

Tjek-på-lektien

 • Hvad danner forfatningsteksten grundlag for?

 • Hvornår blev den amerikanske forfatning vedtaget?

 • Hvem er the founding fathers?

 • Hvad er en amendment?

 • Hvad er The Bill of Rights?

 • Hvad er valgretsalderen i  USA

 • Hvad er “Pledge of Allegiance”

 • Hvorfor kalder man værdierne i Forfatningen for universelle

Diskussions- og øvelsesopgaver

Læs tekstboks 1.5 om civilreligion og den amerikanske (nationale) selvopfattelse. Gå sammen med en makker og beskriv for hinanden, hvad begrebet civilreligion betyder. Undersøg i teksten hvilke forskellige symboler og ritualer der nævnes, men I skal også selv finde symboler i det amerikanske samfund, som I mener spiller en rolle i civilreligionen. Sammenlign amerikanernes brug af forskellige symboler og ritualer med Danmark. Er der i det danske samfund en lignende brug af symboler og ritualer, som bidrager til en samlet fortælling om Danmark og det danske.

I forlængelse af sammenligningen af civilreligion i Danmark og USA kan I, i grupper af 3-4 diskutere, hvad der udgør sammenhængskraften i henholdsvis det danske og amerikanske samfund. Det er i den forbindelse vigtigt, at I først diskuterer jer frem til en fælles forståelse af begrebet sammenhængkraft og dernæst konkret forklarer, hvordan sammenhængkraften kommer til udtryk i et samfund (i denne sammenhæng Danmark og USA. Kapitel 2 i bogen Luk Samfundet Op! kan anvendes). Afslutningsvis samles der op i klassen, og her må I gerne vurdere og sammenhængskraften er stærk eller svag i henholdsvis det danske og det amerikanske samfund

Øvelse med filmklip: Sheryll Cashin fortæller om forfatningen og frihed

Spørgsmål til filmen

 • Hvad mener Sheryll Cashin med, at der er individuel frihed i USA?
 • Hvorfor mener Sheryll Cashin at mange amerikanere er bundet til deres livsomstændigheder (levekår)?
 • Diskuter om det ikke er et problem for det amerikanske samfund, hvis det er blevet for vanskeligt for en større gruppe af mennesker at udleve den amerikanske drøm (Cashin bruger sætningen ”land of opportunity”).