USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

2.1 og 2.2: Det Politiske USA og USA er en føderation

Tjek-på-lektien

 • Hvorfor er det politiske klima i USA og specielt Washington DC blevet "forgiftet" de senere år?

 • Hvorfor er det vigtigt at kende til det politiske system, valg og vælgere samt mediernes betydning, når man undersøger det amerikanske politiske system?

 • Hvad er en føderation?

 • Hvem er statsoverhovedet i USA, og hvem er det i Danmark?

 • På hvilke områder er der delt magt mellem det føderale niveau og delstaterne?

 • Hvad handler debatten føderalisme vs. konføderalisme om - og hvorfor siger man, at denne debat er blodig alvor?

 • Hvad er et præsidentielt system?

 • Hvad er et konstitutionelt demokrati?

 • Hvad vil det sige, at have et demokratisk mandat i ryggen?

 • Forklar figur 2.4

 • Forklar figur 2.5

 • Hvilken af statsmagterne har den lovgivende magt i USA?

 • Hvilken af statsmagterne har den dømmende magt i USA?

 • Hvilken af statsmagterne har den udøvende magt i USA?

   

Diskussions- og øvelsesopgaver

 • I grupper af 3 diskuteres det, hvorfor Danmark ikke er en føderation. Overvej i den forbindelse om EU kan betegnes som en føderation.
 • I samme grupper skal I diskutere, hvordan man har forsøgt at løse modsætningerne i amerikansk politik mellem tilhængere af henholdsvis en føderal og konføderal union.
 • Diskuter, hvilke problemer det kan rejse i et land, hvis landet er organiseret som en føderation. Og hvilke fordele det kan have.
 • Sammenlign figur 2.2 med, hvordan magtbeføjelserne fordeler sig i det danske politiske system (kig på stat-, region- og kommune-niveauerne - hvem tager sig af hvad og gerne også hvorfor) www.borger.dk kan være en udmærket hjælp til at indhente oplysninger.
 • Undersøg og sammenlign nogle tilfældige amerikanske delstaters lovgivning og find ud af, om der er forskelle. 
 • Undersøg via nettet, hvordan den amerikanske befolknings holdning er til "ObamaCare" (sundhedsreformen, The Patient Protection and Affordable Care Act,) lige nu, samt hvad den amerikanske befolknings holdning til homoseksuelle ægteskaber er.
 • Sammenlign sammen med en makker: Forklar forskellene mellem et præsidentielt styre som det amerikanske og et parlamentarisk styre som det danske.
 • Forklar hvad det vil sige, at USA er et konstitutionelt demokrati. Diskuter om f.eks. Danmark også er et konstitutionelt demokrati.
 • Arbejd med tekstboks 2.2 Mangfoldighed og begrænsninger - demokratiet har flere varianter i USA. Forklar hvad forskellen på henholdsvis konkurrencedemokrati og deltagelses-demokrati er. Diskuter fordele og ulemper ved henholdsvis den pluralistiske og elitære demokratiopfattelse og afslut med en personlig faglig vurdering af, hvilken af de to demokratiopfattelser som du/I er mest tilhængere af (husk at skrive jeres begrundelse ned).

 

Øvelsesopgave med filmklip: Sammenlign demokrati-definitioner

Se de to interviewfilm med henholdsvis Professor Francis Fukuyama og Professor Larry Diamond, hvor de:

a) definerer hvad et demokrati er

b) hvordan et demokrati opstår

c) hvordan et demokrati konsoliderer sin magt som politiske system.

Brug skemaet til at analysere de to interview-film og begreberne forklaret deri.

Hvad er et demokrati (definition)?Francis FukuyamaLarry Diamond
Hvad er et demokrati (definition)?
Hvordan opstår et demokrati?
Hvilke værdier skal et demokrati indeholde?
Hvorledes konsoliderer (etablerer og fastholder) demokratiet sin magt som politisk system?
Tilhænger af et elitistisk demokrati? (Sæt x og begrund dit x)
Tilhænger af et pluralistisk demokrati? (Sæt x og begrund dit x)

Note:  Når du/I sætter et kryds for, hvilke demokratisk (elitære eller pluralistisk se tekstboks 2.2 s.48 & 49) opfattelse henholdsvis Fukuyama og Diamond har, er det vigtigt at I kan argumentere fagligt for dette valg.

Ekstra øvelsesopgave med film: Francis Fukuyama om demokrati og demokratiske værdier

 • I interviewet taler professor Francis Fukuyama om tre centrale institutioner, som er nødvendige for at have et demokrati. Hvilke tre institutioner taler han om, og hvorfor mener han, at de er fundamentale for et demokratisk politisk system?
 • Professor Francis Fukuyama taler om, at det demokratiske politiske system skal skabe en balance, men hvad er det for en balance der skal skabes?
 • I interviewet forklarer professor Francis Fukuyama, at "Democracy is about universal recognition", hvad mener han egentlig med dette og hvordan kan man egentlig sikre den "Universal recognition"?

Ekstra øvelsesopgave med film: Larry Diamond om demokrati og demokratiske værdier

 • Hvad lægger professor Larry Diamond vægt på i forklaringerne af, hvad et demokrati er og skal indeholde?
 • Hvorfor mener professor Larry Diamond, at det bør være enhver demokratisk tilhængers ønske, at der etableres liberale demokratiske politiske systemer. Hvorfor er Diamond tilhænger af det liberale demokrati? Diskuter i den forbindelse om både et deltagelses- og konkurrencedemokrati kan være liberale demokratier (se s.48-50 i bogen)?
 • Professor Larry Diamond forklarer i interviewet, at det tager lang tid for et demokratisk politisk system at konsolidere sig som system og styreform. Hvorfor tager det lang tid og hvad skal der til for at demokratiet så at sige "slår rødder"?
 • Hvorfor opstår, ifølge professor Larry Diamond, det demokratiske politiske system?
 • Hvilken rolle spiller det, ifølge professor Larry Diamond, at alle ligesom har en aktie og mulighed for indflydelse i det demokratiske politiske system, herunder beskyttelse af minoriteter?