KS-bogen

Synopsisøvelse

Hvad er en synopsis?

En synopsis i KS er en kort tekst, der giver et overblik over jeres arbejde med historie, samfundsfag og religion i et bestemt tema. I KS skal I lære at udforme en synopsis og fremlægge ud fra den. 

En synopsis er styret af en problemformulering, det vil sige et overordnet spørgsmål, der kan besvares ud fra de tre fag. For at svare på problemformuleringen formulerer man en række problemstillinger, det vil sige en række underordnede spørgsmål, der kan besvares i et eller flere fag. Når I besvarer problemstillingerne, skal I for det første inddrage bilag (en række forskellige typer materiale, som I får udleveret), for det andet fagligt stof fra undervisningen i alle tre fag og for det tredje supplerende materiale, som I selv finder. 

Senere skal jeres gruppe selv lave en problemformulering og en række problemstillinger, men i denne første synopsisøvelse får I en færdige problemformulering og en række problemstillinger. Gruppens opgave er at besvare problemformuleringen og problemstillingerne ved hjælp af bilagsmateriale, begreber og viden fra forløbet samt materiale, som I selv finder.

De taksonomiske niveauer

Nedenfor kan du se den problemformulering og de problemstillinger, du skal arbejde med i synopsisøvelsen. Hvis du betragter problemstillingerne, kan du se, at de første spørgsmål er ret enkle, mens de sidste spørgsmål er mere krævende og lægger op til mere selvstændigt arbejde. Man taler ofte om de tre taksonomiske niveauer. På det første og mest enkle taksonomiske niveau er redegørelse, herefter kommer analyse, undersøgelse eller sammenligning, mens det sidste og mest krævende niveau er vurdering, fortolkning eller diskussion. 

I de to første spørgsmål skal I redegøre, det vil sige I skal med jeres egne ord gengive og forklare noget, nogle andre har skrevet eller sagt. Det er vigtigt, at I bruger jeres egne ord og forklaringer i redegørelsen og på den måde viser, at I har forstået det, I redegør for. 

I de tre næste spørgsmål (3-5) skal I undersøge og sammenligne. Her skal I arbejde mere selvstændigt end i redegørelsen. I skal dykke ned i noget materiale, for eksempel en statistik eller et interview, selv udvælge de vigtigste elementer og udlede pointer ud fra materialet. 

I de to sidste spørgsmål (5-6) skal I vurdere og diskutere. I en vurdering foretager man en faglig bedømmelse af noget. I denne synopsisøvelse skal I vurdere, hvad der har ændret sig i mennesket forhold til religionen i de tre samfundsformer. Det er vigtigt, at vurderingen er faglig og bygger på det, I har fundet frem til i sammenligningen. I en diskussion skal man kunne se en sag fra forskellige vinkler og finde forskellige argumenter for og imod.

Synopsisøvelsen

Problemformulering
Hvilken rolle spiller religion for det senmoderne menneske?

Problemstillinger:

1) Gør først rede for begreberne, ’senmodernitet’, ’anomi’ og ’nomos’.

2) Redegør for, hvilke muligheder og forventninger, der var til/for det enkelte individ i henholdsvis det traditionelle, moderne og senmoderne samfund i Danmark.

- Inddrag statistisk materiale om indgåelse af ægteskab (se tabel 1 nedenfor).

3) Undersøg vha. tabel 2 (se nedenfor) udviklingen i danskernes tilknytning til Folkekirken i perioden 1990 til 2015.


4) Undersøg, hvilken rolle religion spiller for unge islamister, herunder Morten Storm samt de terroranklagede og deres sympatisører i Hemmingsens undersøgelse.

- Inddrag sociologiske begreber i jeres undersøgelse. Inddrag artiklen om Morten Storm (se nedenfor) og Hemmingsens undersøgelse (som er beskrevet på s. 38-39) Find også materiale på internettet, der kan bruges i undersøgelsen, for eksempel kan I søge efter artikler om bandelederen ”Store A” eller andre danske muslimer, der er taget til Syrien for at kæmpe i hellig krig.

5) Sammenlign religionens betydning for det traditionelle, moderne og det senmoderne menneske vha. spørgsmål 2, 3 og 4. Vurder i forlængelse af jeres sammenligning, hvad der har ændret sig i menneskets forhold til religionen.

6) Diskuter, hvilken relevans og betydning religion har for det senmoderne menneske. Inddrag sociologiske begreber i diskussionen.

- Find selv supplerende materiale, for eksempel statistikker over, hvor religiøse danskerne selv mener, de er.

Kildemateriale

Artikel om Morten Storm: Kamæleon. Morten Skjoldager og Frank Hvilsom. Politiken d. 13. januar 2013. 

Synopsens opbygning

I skal skrive en synopsis på 2-3 sider, som skal indeholde:

 • en overskrift i form af forløbets titel: ”Identitet og familie i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund”
 • en fællesfaglig problemformulering: ”Hvilken rolle spiller religion for det senmoderne samfund” (I denne øvelse er problemformuleringen lavet, men senere skal I selv formulere den)
 •  en oversigt over problemstillingerne (I denne øvelse er problemstillingerne lavet, men senere skal I selv formulere dem)
 • en behandling af problemstillingerne ud fra:
  - Bilagsmaterialet (det vil sige de tekster, figurer, statistikker og billeder, der er nævnt i problemstillingerne ovenfor).
  - Relevant stof fra alle tre fag (begreber, viden og lignende, som står i kapitlet eller er gennemgået i timerne, og som er relevante for jeres problemstillinger.)
  - Relevant supplerende materiale, som I selv finder.
  Behandlingen skal være overordnet og gerne i punktform
 • konklusioner på arbejdet med problemstillingerne: Hvad er I nået frem til?
 • en samlet konklusion på problemformuleringen, som hænger sammen med konklusionen på problemstillingerne.
 • en oversigt over anvendt materiale ud over bilagsmateriale (materialet skal angives med forfatter, titel, evt. forlag, internetside eller avis samt dato.

Den mundtlige fremlæggelse
Jeres synopsis er udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig fremlæggelse og dialog. I fremlæggelsen skal I gå mere i dybden med nogle af bilagene og ved hjælp af bilagene vise, at I har forstået det faglige stof. Kom med eksempler på tal, udsagn eller lignende fra bilagene. 

Vis også, at I har overblik over alle jeres svar på problemstillingerne og kan bruge dem, når I laver en samlet besvarelse af problemformuleringen. Vær parat til at indgå i en faglig dialog, hvor I vil blive bedt om at forklare og tænke videre.

For at kunne indgå i en faglig dialog skal man være godt inde i begreber og viden – dette kan I træne i gruppen ved at fremlægge for hinanden og stille opklarende spørgsmål til hinanden.