Kultur- og samfundsfagsbogen

Åbn undermenuer...

Undersøgelse og dataindsamling

I KS-forløbet skal der indgå en flerfaglig undersøgelse af virkeligheden. Det er kursisten, der varetager denne undersøgelse. Undersøgelserne kan foregå på forskellig måde f.eks. ved hjælp af en spørgeskema undersøgelse eller ved hjælp af interviews. I det følgende beskrives metoden ved en spørgeskemaundersøgelse; i eksemplet vil vi undersøge holdninger til tortur. Undersøgelsen kan foregå i lokalsamfundet som et feltarbejde (uden for klassen/skolen).

Faser i undersøgelsen
Fase 1: Problemformulering
I skal starte med at lave en problemformulering for at indkredse, hvad det præcist er, I vil undersøge. Problemformulering er: Sammenhængende problemer set som en helhed med afgrænsninger – f.eks. en kort beskrivelse af problemets omfang, udvikling, forskellige synsvinkler og disses løsning. Formuleres i en one-liner, der netop beskriver det overordnede spørgsmål, I vil stille. Man undrer sig over forhold og lader denne undren ende i en one-liner (se mere om dette andetsteds). Problemformuleringen skal inddrage alle 3 KS-fag.

Fase 2: Dataindsamling
Der er forskellige måder at indsamle data på. Her vil vi lave en spørgeskemaundersøgelse (kvantitativ metode), som er vist som eks. under metodeafsnittet. Det er et spørgeskema med lukkede spørgsmål (ja/nej/ved ikke), som bagefter kan bearbejdes: svarene kan tælles op og laves beregninger på med figurer, %, tabeller ol. I vores spørgeskema kunne der efter hvert spørgsmål også være et supplerende spørgsmål om, hvorvidt svarpersonen havde yderligere kommentarer (kvalitative data), som ikke kan tælles og lægges sammen i bearbejdningsdelen, men som kan give et supplerende grundlag for undersøgelsens konklusioner.

Indsamlingen af data kan så begynde. En meget anvendt metode, som er hurtig og billig, er at lave udfyldningen af spørgeskemaet ved kontakte folk over telefonen. Dataindsamlingen kan også foretages direkte på personernes bopæl, hvilket tager længere tid og er dyrt. En anden dyr og langsommelig metode er at sende breve ud til svarpersonerne, som så skal sende svarene tilbage med posten. En meget anvendt metode i dag er webbaserede undersøgelser, en hurtig og billig form for dataindsamling. Man svarer på en tilsendt mail eller finder selv en undersøgelse, som man ønsker at svare på. Denne metode er meget anvendt af aviser, TV, hjemmesider mv., som ønsker hurtige svar på korte aktuelle problemstillinger.

Endnu har vi ikke fundet de personer, der skal svare på spørgsmålene. Skal det være en repræsentativ undersøgelse (dvs. at vi på baggrund af indsamlede data kan drage konklusioner om, at sådan er holdningen til tortur f.eks. min by), skal de adspurgte personer repræsentere helheden. Men vi kan jo ikke spørge alle i området, og derfor er der forskellige metoder, der kan sikre denne repræsentativitet. De mange professionelle aktører på dette område har metoder, som gør, at man kan nøjes med at spørge ca. 1000 personer. I vores undersøgelse vil vi spørge ca. 100 personer, som vi udvælger tilfældigt fx ved indkøbscentret, på gågaden eller lignende steder, hvor mennesker kommer og går. Brug fx en metode, hvor I vælger hver tredje person og foretager udvælgelse på forskellige tidspunkter af dagen.

Som et supplement til ovenstående indsamling kan I lave personlige interviews med personer med tilknytning til organisationer, politiske partier, politiet, militæret o.l. om emnet med åbne spørgsmål, som kan løse din problemformulering. Optag det med lyd/billede med din mobiltelefon.  (Mere om dataindsamling mv. i Per Henriksen m.fl., Fold dig ud, Columbus ss. 14-31).

Fase 3: Bearbejdning af indsamlede data - rapportering
I skal nu bearbejde jeres materiale og lave jeres konklusioner. Det kan I gøre på baggrund af tabeller/ figurer, sammenfatninger af interviews, I har med i jeres bearbejdning, samt andre data, som I har samlet vedrørende holdningen til tortur. I forbindelse med den afsluttende rapport skal I også beskrive:

  1. Jeres planlægning af undersøgelse
  2. Undersøgelsesmetoden/metoder

Jeres færdige rapport skal indeholde svar på:

  • a) Hvad viser jeres undersøgelse?
  • b) Sammenlign jeres resultat med andre lignende undersøgelser om tortur
  • c) Kom med mulige årsagsforklaringer på, hvorfor jeres undersøgelse stemmer overens/ikke stemmer overens med de undersøgelse, I har fundet frem.