Religion - kort og godt

Leksikon

I skemaet nedenfor findes leksikonets opslagsord i venstre spalte og forklaringen i højre spalte (i nogle tilfælde lidt forkortet). Hvis listen printes ud og bøjes (find PDF nederst på siden), kan den bruges som tjekspørgsmål begge veje: fra opslagsord til forklaring, eller fra forklaring til opslagsord. Hvis man klipper de enkelte opslag ud, kan de bruges som flipcards.

AksetidÅrhundrederne omkring 500 f.Kr., hvor der flere steder i verden opstod afgørende nye tanker inde for religion og filosofi.
Arkaisk religionReligion i de tidlige statslige samfund, for eksempel det gamle Egypten.
AteismeDen opfattelse at der ikke findes nogen gud.
Axis mundiVerdens ”omdrejningspunkt”, verdens hellige midtpunkt.
BilledforbudForbud mod at bruge billeder i en religiøs sammenhæng, typisk af respekt for det hellige.
BønDirekte kommunikation i ord til det guddommelige.
CivilreligionRitualer og symboler som knytter et lands indbyggere sammen i et nationalt fællesskab.
DivinationSpådomskunst.
DogmatikEn religions lære.
DogmeReligiøs læresætning.
EkstaseEn stærk religiøs oplevelse som giver sig udslag i at den pågældende føler sig ”besat” af åndelige kræfter.
EskatalogiLæren om verdens ende eller om hvad der sker efter døden.
EssentialismeDen opfattelse at religioner er uforanderlige, faste størrelser med et bestemt indhold.
EtikLæren om hvordan man skal være over for andre mennesker.
Formativ periodeDen første periode i en religions tilblivelseshistorie.
FrelsesreligionerReligioner hvor der lægges vægt på den anden verden og livet efter døden.
Fundamentalisme1) Den opfattelse at religiøse tekster er bogstaveligt sande. 2) Religiøse fanatisme.
HelligtDet hellige er noget som er ”ladet” med en særlig kraft. Det kan være et sted, en person eller en ting.
Hermeneutiske cirkel (eller: spiral)”Fortolkningens cirkel”, en metafor for de betingelser der gælder når man fortolker en tekst.
Ikonografi1) En religions tradition for brugen af billeder. 2) Læren om analyse af billeder.
InitiandDen person som gennemgår en initiationsrite/overgangsrite.
InitiationsriteIndvielsesrite, for eksempel ved indvielse til at være præst. Ordet kan også bruges om overgangsriter.
Institutionel autoritetAutoritet (magt) som beror på at den pågældende har et bestemt embede.
Karismatisk autoritetAutoritet (magt) som beror på at den pågældende har en særlig personlig udstråling.
KonversionSkifte fra én religion til en anden.
KosmogoniLæren om verdens tilblivelse.
KosmologiEn religions opfattelse af verdensordenen.
Levet religionReligion som den faktisk praktiseres blandt folk – til forskel fra officiel religion.
LægfolkAlmindelige medlemmer af en religion; det modsatte af religiøse specialister.
MajoritetsreligionDen religion som flertallet af et lands befolkning hører til.
MaksimalismeDen opfattelse at en religion skal præge alle områder af tilværelsen.
ManaDen særlige kraft som er forbundet med det hellige.
MeditationMentale øvelser med stærkt fokus på én ting, for eksempel en tekst, en lyd eller et billede.
MinimalismeDen opfattelse at en religion kan afgrænses til bestemte sider af tilværelsen, især det private.
MinoritetsreligionReligionen hos et mindretal af et lands befolkning.
MirakelReligiøst forklaret hændelse hvor naturlovene ophæves.
MonoteismeTro på én gud eller kravet om kun at dyrke én gud.
MystikReligiøs oplevelse af at man bliver ét med det guddommelige.
MyteReligiøs fortælling som foregår uden for historisk tid, og som forklarer grundvilkår i tilværelsen.
NytteetikEtisk princip om at man skal handle sådan at det medfører størst mulig lykke for flest mulige.
OfferRitual hvor der gives noget konkret til guden, og den ofrende til gengæld modtager velsignelse – eller mere konkret: helbredelse, succes osv.
Officiel religionDen udformning af en religion man finder i dens officielle lære og organisation – til forskel fra levet religion.
OvergangsriteRitual som markerer overgangen fra én livsfase til en anden.
PanteismeDen tro at det guddommelige er i alting.
PligtetikEtisk princip om at man skal handle sådan at den regel man handler ud fra kan gøres til et generelt princip.
PolyteismeTro på flere guder eller dyrkelse af flere guder.
ProfantDet modsatte af helligt, det ”almindelige”.
Religiøs specialistMedlem af en religions professionelle elite, for eksempel præster og munke.
RelikvierEn slags hellige genstande.
Ritual (rite)En religiøs, symbolsk handling som samler en gruppe omkring en fælles kommunikation af et budskab, og som har en virkning.
SektMinoritetsreligion med stærkt afgivende normer, ofte i konflikt med det omgivende samfund.
SekulariseringDen proces at religion og stat bliver adskilt og at folk i mindre grad handler og tænker religiøst.
SekulærDet modsatte af religiøs.
SocialkonstruktivismeDen opfattelse at religioner er foranderlige størrelser som dannes i menneskelige fællesskaber.
StammereligionDen første fase i religionens udvikling; svarer nogenlunde til oprindelige folks religion.
SynkretismeBlanding af religioner.
Tabu1) Respektfuld ærefrygt over for det som har mana.
TeismeTroen på en gud som et personligt væsen.
Traditionel autoritetAutoritet (magt) som beror på at den pågældende har et særligt forhold til en religions tradition.
Tro Et fleksibelt begreb som bruges om religiøst engagement i flere betydninger: 1) tilslutning til en religion, 2) tillid til en religions budskab eller til en guddom, 3) overbevisning om den bogstavelige sandhed i religiøse tekster.
TrosbekendelseSammenfatning af en religions tro.
UnderReligiøst forklaret hændelse hvor naturlovene er ophævet. Det samme som mirakel.
VelsignelsesreligionerReligioner hvor der lægges vægt på at man får guddommens velvilje og dermed et bedre liv.
ÅbenbaringEn guddommelig meddelelse givet til mennesker.