Køn og ligestilling

Eksempler på opgaveformuleringer med køn og ligestilling som emne

Samundsfag-Engelsk

Kan der skabes lige muligheder for mænd og kvinder i Pakistan?

 1. Redegør for, hvad der forstås ved et bredt sikkerhedsbegreb, herunder for hvordan lighed mellem kønnene kan ses som et sikkerhedspolitisk mål, samt for FN som international organisation.
 2. Undersøg med inddragelse af talmateriale, hvilke forskellige livsbetingelser, der findes for kønnene i Pakistan.
 3. Analysér Malala Yusafzais tale til FN’s generalforsamling d. 12/7 2013 (http://www.independent.co.uk/news/world/asia/the-full-text-malala-yousafzai-delivers-defiant-riposte-to-taliban-militants-with-speech-to-the-un-8706606.html). I analysen skal du have særligt fokus på hendes brug af sproglige virkemidler og på hendes bud på muligheder for forandring og bekæmpelse af kvindeundertrykkelse.
 4. Diskutér mulighederne for ligestilling mellem kønnene i Pakistan, herunder hvilke aktører der kan skabe forandring og med hvilke midler.


Hvad betyder velfærdsmodeller for mødres muligheder på arbejdsmarkedet?

 1. Sammenlign den universelle og den residuale velfærdsmodel med særligt fokus på mænds og kvinders vilkår for arbejdsmarkedsdeltagelse. Kom også her ind på Helga Hernes begreb om kvindevenlige velfærdsstater.
 2. Giv desuden en analyse og fortolkning af Ken Loachs film ”I, Daniel Blake” (2016) med fokus på det billede, filmen giver af det britiske velfærdssystem og dets konsekvenser for den kvindelige hovedperson Katie.
 3. Diskutér med inddragelse af relevant statistisk materiale, om filmen giver et retvisende billede af det engelske samfund, hvad angår arbejdsløse mødres muligheder. Sammenlign med tilsvarende danske forhold.


Hvorfor er der mere vold mod kvinder og flere voldtægter i Indien end i vestlige lande?

 1. Der ønskes en redegørelse for udvalgte kulturbegreber samt for udbredelsen af kønsrelateret vold og voldtægt i Indien.
 2. Giv desuden en analyse og fortolkning af Leslee Udwins dokumentar ”India’s Daughter” (BBC, 2015) med fokus på den kulturelle baggrund for voldtægt. I analysen skal indgå en diskussion af dokumentarens troværdighed med inddragelse af selvvalgt materiale.
 3. Endelig ønskes en diskussion af, hvorfor voldtægt i Indien er blevet et politisk spørgsmål og en vurdering af mulighederne for et opgør med overgrebskulturen. Inddrag bl.a. artiklen "Conquering the fear of the setting sun" af Ravinder Kaur fra The Hindu d. 4/1 2013. www.thehindu.com/opinion/lead/conquering-the-fear-of-the-setting-sun/article4269936.ece


Hvorfor udsættes kvinder for vold i nogle parforhold?

 1. Redegør for sociologiske begreber, der kan belyse sammenhængen mellem køn og vold, herunder Eva Lundgrens begreb om normalisering af vold og udvalgte begreber af Pierre Bourdieu.
 2. Dernæst ønskes med inddragelse af begreberne en analyse og fortolkning af Michael Apteds film ”Enough” (2002) med fokus på hovedpersonens udvikling og filmens budskab.
 3. Til sidst ønskes en diskussion af, om filmens beskrivelse af parforholdsvold og dens budskab kan overføres til danske forhold. I diskussionen skal du inddrage aktuelle samfundsvidenskabelige undersøgelser af problemet.Samfundsfag-Dansk

Doppler - en typisk senmoderne mand?

 1. Redegør for, hvad der ifølge Anthony Giddens kendetegner køn og identitet i det senmoderne samfund samt for Raewyn Connells begreb hegemonisk maskulinitet.
 2. Giv en analyse og fortolkning af Erlend Loe: Doppler (2004) med fokus på Loes skrivestil samt en karakteristik af Doppler og de kønsrelaterede problemstillinger, han står overfor. Vurdér om Doppler fremstår som helt eller anti-helt.
 3. Diskutér med inddragelse af artiklen "Tag det som en mand" af Pia Fris Laneth, Information d. 21/10, 2002, samt anden selvvalgt samfundsfaglig empiri, hvorvidt Doppler kan siges at være repræsentativ for mænd i det senmoderne samfund.


Hvad kendetegner senmoderne mænds forhold til kvinder?

 1. Der ønskes en redegørelse for relevante begreber om køn og maskulinitet i det senmoderne samfund, herunder for Anthony Giddens begreb det rene forhold, og for Raewyn Connells begreb hegemonisk maskulinitet.
 2. Dernæst ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af Kristen Bjørnkjærs Kærestesorg (1976) og Doppler (2004) af Erlend Loe med fokus på, hvordan maskulinitet og forholdet mellem kønnene fremstilles. I sammenligningen skal bl.a. indgå nogle overvejelser over de valgte fremstillingsformer i de to værker.
 3. Endelig ønskes en diskussion af, hvordan de to værker passer ind i den aktuelle kønsdebat. I diskussionen skal selvfundet samfundsfaglig empiri samt artiklen ”Kvinderne sidder på magten i hjemmet – mændene får ikke et ben til jorden” fra Berlingske d. 7/3 2016 inddrages. www.b.dk/nationalt/kvinderne-sidder-paa-magten-i-hjemmet-maendene-faar-ikke-et-ben-til-jorden


Er det private stadig politisk?

 1. Der ønskes en redegørelse for Rødstrømpebevægelsen, herunder for bevægelsens kritiske fokus, dens feministiske teoretiske forståelse samt kulturelle udtryksformer.
 2. Desuden ønskes en analyse af Bente Clod: Brud. Portræt af en udvikling (1977) med fokus på romanens genre samt en karakteristik af hovedpersonen Bente og de tematiske problemstillinger.
 3. Med inddragelse af selvvalgt samfundsfaglig empiri ønskes en diskussion af romanens relevans i forhold til relationen mellem kønnene i dag og den aktuelle feministiske debat.