Liv i Danmark

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 1

At konstruere sin egen identitet

1. Lav et interview med dine bedsteforældre med henblik på at kortlægge en dag i deres liv, da de var 17 år. Redegør for de økonomiske og politiske forhold på den tid/i det år og kortlæg det nærsamfund, som de levede i, herunder deres familie og deres forældres arbejde og arbejdsforhold.Om interviews se s. 159-60 (s.7-8)

Det senmoderne samfund

2. Giv eksempler på, at og hvordan samfundsindretningen i høj grad indvirker på individets levevilkår (s.9)

3. Nævn fem centrale karakteristika for

  • landbrugssamfundet
  • industrisamfundet
  • det senmoderne samfund (s.9)

4. Find tre eksempler på

  • adskillelsen af tid og rum
  • udlejringen af sociale relationer
  • den øgede refleksivitet
  • ekspertgørelsen
  • den ændrede risikoprofil (s.10)

5. Diskuter hvilke normer, der bliver internaliseret i et aftraditionaliseret samfund. Hvorfor netop disse normer er de tidsspecifikke eller tidløse på trods af aftraditionaliseringen? (s.12)

6. Diskuter i hvor høj grad det er muligt at tale om formbarhed, når det gælder den enkeltes uddannelse efter gymnasiet. Diskuter i hvor høj grad det er muligt at forme den enkeltes ønsker om uddannelsesforløb i forhold til udbuddet af uddannelser og adgangen til dem.Undersøg og find 10 nye uddannelser (mellemlange og lange videregående uddannelser), der har set dagens lys inden for de seneste fem år og som dermed kan imødekomme ønsket om formbarhed for det enkelte individ. (s. 12)

7. Diskuter forekomsten af subjektivisering, ontologisering og potensering hos danske gymnasieelever i starten af det 21. århundrede. Er der hold i Thomas Ziehes påstande? (s.13)

8. Beskriv og karakteriser fem ansigt-til-ansigt-tillidsrelationer i din tilværelse. (s.13-14)

9. Beskriv og karakteriser fem ansigtsløse tillidsrelationer i din tilværelse. (s.13-14)

10. Lav interviews med dine bedsteforældre, dine forældre og to af dine klassekammerater og undersøg, hvilke risici, der for dem blev/bliver anset for at være de største i deres liv.Vurder på baggrund af dine interviews, om man kan tale om en udvikling i risici, således som den tyske politolog Ulrich Beck, påstår. (s.14-15)

11. Diskuter om overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev har ændret din/jeres personlige identitet.Har overgangen betydet noget for din/jeres sociale identitet? (s.15-16 og s.22)

12. Diskuter i hvor høj grad Erik Eriksons (George Herbert Meads) teori om identitetsdannelsen, hvor bl.a. rolleovertagelse spiller en vigtig rolle, fortsat er brugbar i et aftraditionaliseret senmoderne samfund, hvor den rolle, som barnet overtager ikke mere er aktuel? (s.16-17)

13. Diskuter i forlængelse af opgave 12, hvordan Erik Erikson og George Herbert Meads teorier harmonerer med Lars Dencik og Per Schultz-Jørgensens bud på socialiseringen i det senmoderne samfund. (s.16-19)

14. Kontakt en daginstitution vuggestue eller/og børnehave og interview lederen med henblik på at fastlægge, hvilke normer og regler, der ligger til grund for arbejdet med børnene i netop denne institution. Undersøg i forbindelse hermed, hvilken rolle børnenes primærsocialisering i familien spiller set i forhold til institutionens normer og regler/den sekundære socialisering. Inddrag eventuelt figur 1.4 s. 19

15. Undersøg i hvor høj grad din families hverdag er præget af individualisering, kontrakter, regler, systemafhængighed og uddelegerende omsorg.

16. Opstil en liste over de arenaer, du er en del af. Undersøg for hver enkelt arena, hvilke normer og regler, der er gældende og lav en indbyrdes sammenligning.Hvordan er det muligt for dig og hvilke kompetencer kræver det at fungere under så forskellige normer og regler, som sandsynligvis findes på de forskellige arenaer? (s. 20 ff)

17. Forklar sammenhængen mellem at unge konstruerer deres egen identitet og påstanden om, at det senmoderne samfund er karakteriseret ved kontingens.

18. Forklar og eksemplificer begreberne socialidentitet og personlig identitet.

19. Diskuter og fastlæg hvilke forudsætninger og kompetencer det enkelte individ skal være udstyret med for at være bedst klædt på til at foretage fremtidssikrede valg i forbindelse med konstruktionen af sin egen identitet i et kontingent samfund (s. 21)