Sociologibogen

Åbn undermenuer...

Tjek på lektien

. . . er en række små enkle opgaver, der kan løses ved at læse det tekststykke i bogen som du har fået for. Formålet med tjek-på-lektien-opgaverne er dels at hjælpe med at sætte fokus på det centrale i teksten, dels at sætte tanker i gang forud for undervisningen.

Kapitel 1: Hvad er sociologi?

Kapitel 1 præsenterer sociologien som videnskab, forskellige retninger i sociologien og nogle videnskabsteoretiske overvejelser, som kan inddrages, når sociologi indgår i projektarbejde og besvarelse af større skriftlige opgaver. 

1.1 Hvilke overordnede tankegange bygger sociologien på?

 • Hvorfor introducerede Auguste Comte begrebet sociologi?
 • Hvad betyder ordet ”sociologi” på latin?
 • Hvordan opfattes mennesket i sociologien?
 • Hvilken rolle spiller fællesskabet i sociologien?

1.2 Hvad beskæftiger sociologer sig med?

 • Hvad vil det sige at blive socialiseret, og hvor sker der socialisering?
 • Hvad betyder begrebet social orden?
 • Hvilken rolle spiller socialisering i opretholdelsen af den sociale orden? Kan socialiseringsprocesser også være med til at true den sociale orden? Begrund dit svar
 • Hvad mener nogle sociologer med social arv?
 • Overvej hvilke faktorer, der henholdsvis kan skabe eller bryde negativ social arv. 
 • Hvad er social mobilitet, og hvilken rolle spiller velfærdsstaten i denne?
 • Hvordan har fællesskaberne ændret sig gennem tiden?
 • Hvad betyder begrebet social stratifikation?
 • Hvordan hænger sociale klasser sammen med begrebet social stratifikation?
 • Hvilke tre kapitalformer taler Pierre Bourdieu om? Forklar dem med dine egne ord og giv eksempler. 

1.3 Hvilke teoretiske hovedretninger er der inden for sociologien?

 • Definer begrebet sociale strukturer og giv eksempler.
 • Definer sociale institutioner og giv eksempler.
 • Hvad er forskellen på sociale strukturer og sociale institutioner?
 • Hvad interesserer makrosociologien sig for?
 • Hvad interesserer mikrosociologien sig for?
 • Hvad er mesosociologi?
 • ”Det er samfundets skyld” – hvem kunne finde på at sige dette: En metodologisk kollektivist eller en metodologisk individualist?
 • Dan dig et overblik over de tre klassiske hovedspor i sociologien
 • Hvad er god videnskab i positivismen?
 • Forklar Webers fortolkende sociologi. Hvordan adskiller den sig fra Durkheims positivistiske sociologi?
 • Forklar Marx’ kritiske sociologi.
 • Hvad prøvede de klassiske sociologer som Durkheim, Weber og Marx at forklare?
 • Hvorfor kalder vi vores tid senmoderne og ikke blot moderne? Hvilke sociologer beskæftiger sig med denne skelnen?
 • Hvad menes der med, at vi i vesten lever i en radikaliseret udgave af moderniteten? 

1.4 Bør sociologien have en samfundskritisk funktion – og hvad vil det i givet fald sige?

 • Hvad betyder begrebet ontologi?
 • Hvad betyder begrebet epistemologi?
 • Hvad menes der med, at idéen om sociologiens kritiske funktion står i modsætning til positivismen som videnskabsideal?
 • Dan dig et overblik over de tre retninger af sociologien, der følger det marxistiske hovedspor og tildeler sociologien en kritisk rolle:
 • Forklar kort hovedpointerne i kritisk realisme. Hvordan forstår kritiske realister virkeligheden (ontologi) og videnskab (epistemologi)?  
 • Forklar kort hovedpointerne i socialkonstruktivisme. Hvordan forstår socialkonstruktivister virkeligheden (ontologi) og videnskab (epistemologi)?
 • Forklar kort hovedpointerne i kritisk teori. Hvordan forstår kritiske teoretikere virkeligheden (ontologi) og videnskab (epistemologi)?
 • Hvordan adskiller kritisk teori sig fra de to andre sociologiske retninger? Hint: Tænk på forskellen mellem ”er” og ”bør”.
 • Hvad er kvantitativ metode?
 • Hvad er kvalitativ metode?
 • Hvilken rolle har metodevalg spillet i sociologiens interne stridigheder? Er denne strid stadig vigtig?