Ulighedens mange ansigter

Projektopgave

Sammenligning af ulighed og social ulighed i Danmark og USA

Dette projektarbejde omhandler sammenligning af ulighed og social ulighed i henholdsvis Danmark og USA. Det er meningen at I, to og to, skal undersøge ulighedstal i henholdsvis Danmark og USA for at kunne udlede (finde ud af), hvordan ulighed tager sig ud i de to lande lige nu. Når I har foretaget denne grundige undersøgelse, primært af den økonomiske ulighed, er det meningen, at I skal foretage en undersøgelse af, hvad der kan forklare uligheden i henholdsvis Danmark og USA, herunder hvad der kan forklare forskellene i ulighed mellem de to lande. I den forbindelse skal I desuden kigge på, hvordan uligheden bliver til social ulighed (systematiske forskelle i levekår og livschancer mellem sociale klasser i samfundet) i Danmark og USA. Til det formål skal I dels bruge den sociale klasseinddeling s.148 i Ulighedens mange ansigter – perspektiver på social ulighed og s.173 (Dennis Gilberts socialklasseinddeling af det amerikanske samfund) i bogen USA's udfordringer af Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen.  

I forbindelse med undersøgelse af den sociale ulighed er det nødvendigt at dels at bruge kapitel 5 og 7 i ulighedens mange ansigter, men for at finde ud af den sociale ulighed i USA er I nødt til at indhente informationer flere steder fra. Et rigtig godt sted at kigge er bl.a. hos www.census.gov  og her vil man finde mange brugbare tal, som kan bruges til at identificere bl.a. gini-koefficienten, forskelle mellem de sociale klasser osv.

Afslutningsvis skal I foretage en grundig diskussion af, hvorfor der opstår social ulighed i henholdsvis Danmark og USA, herunder diskutere hvorvidt det er muligt at gøre noget ved den sociale ulighed. Når I diskuterer og vurderer spørgsmålet om ulighed og social ulighed i henholdsvis Danmark og USA er det meget vigtigt, at I er opmærksomme på, at diskussionen hele tiden skal være samfundsfagligt fundere. For at hjælpe jer, er der nedenfor i punktopstillingen angivet en række centrale krav til projektet

Centrale krav til projektet

 • Hvert par skal selv udarbejde/formulere en problemformulering og tre underspørgsmål til ”sammenligning af ulighed og social ulighed i Danmark og USA”
 • Der skal i projektet anvendes en betydelig del faglige sociologiske begreber fra bogen Ulighedens mange ansigter. Det kunne være faglige begreber som absolut og relativ fattigdom, indkomstmetoden, social klasse, social mobilitet, social arv, stigmatisering, marginalisering, livschance, chancelighed, kapitaler, felt, habitus, risikofaktorer osv.  
 • Der skal i projektet indgå tal der kan dokumentere og understøtte (vise) hvordan uligheden og den sociale ulighed ser ud i henholdsvis Danmark og USA. I den forbindelse er det desuden vigtigt, at der i projektet bruges illustrationer i form af figurer og tabeller der tydeligt kan vise forskelle og ligheder i uligheden mellem de to lande. Det er meget vigtigt, at I dokumenterer alle påstande i præsenterer i projektet
 • I projektets diskussionsdel er det meget vigtigt, at bringe teorier om social ulighed i spil. Det betyder, at I ikke nødvendigvis skal lave en lang redegørelse, men hellere tydeligt anvende teorierne til at forklare forhold der vedrører ulighed og social ulighed.
 • Det er vigtigt i forbindelse med jeres diskussion, at I udarbejder et velargumenteret løsningsforslag til, hvordan man vil kunne bekæmpe den sociale ulighed i henholdsvis Danmark og USA og i forlængelse af dette er det vigtigt, at I kan tydeliggøre både fordele og ulemper ved jeres forslag til løsninger på social ulighed i de to lande.
 • Det er et krav, at I selv indsamler relevant empiri (artikler, tal, rapport)  

Formalia til projektet

 • Projektet skal have en forside med tydelig angivelse af elevernes navne og klasse.
 • Projektet skal indeholde et abstract på engelsk, en indholdsfortegnelse, en litteraturliste (alfabetisk med forfatterens efternavn nævnt først), fodnoter (dvs. tydelige kildehenvisninger til hvor I henter jeres viden fra f.eks. Jensby og Brøndum: Ulighedens mange ansigter – perspektiver på social ulighed, Forlaget Columbus 2014 s.148 og evt. bilag.
 • Projektet skal skrives/sættes i Times New Roman str.12 med 1½ linjeafstand og margen i top-bund-side på 2,5 cm.
 • Projektet skal indeholde en indledning, en problemformulering og tre underspørgsmål, selve indholdsdelen samt en samlet konklusion. I konklusionen skal der svares meget tydeligt på opgaveformuleringen og der skal ikke komme noget som helst nyt i konklusionen! Konklusionen opsummerer alene på de analyser og diskussioner, som I har foretaget i projektet.
 • Projektet må maksimalt fylde 10-12 A4 sider (hverken mere eller mindre).