Unge og identitet

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 5 - Tyskland

Familiearenaen

 • Redegør for de forskellige opfattelser af familiens rolle i den universelle og selektive velfærdsmodel.
 • Hvilke fordele og ulemper kan der være forbundet med, at man har en økonomisk forpligtelse over for de nærmeste familiemedlemmer?
 • Diskutér med udgangspunkt i kronikken En bøn for familien af Alexander Stephanou (Politiken 15.7.2011) konsekvenser af, at velfærdsstaten har overtaget flere af familiens funktioner.
 • Sammenlign danske og tyske familiemønstre (se tabel 1 og 2, side 43 og tabel 1, side 95). Hvad kan forklare evt. forskelle og ligheder?
 • I boksen på side 97 kan du se forskellige ydelser. Kindergeld svarer til børne- og ungeydelsen i Danmark, se takster på http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/1294.html. Beregn hvor meget en dansk og tysk familie med to børn får i ydelser. Vær opmærksom på, at man i Tyskland modtager Kindergeld indtil børnene er fyldt 25 år.
 • Hvilke forskellige syn på kønsroller er der i de nye og gamle delstater (se side 96).
 • Hvad er forklaringen på disse forskellige syn?

Uddannelsesarenaen

 • Redegør for det tyske uddannelsessystem, se også skema på side 99.
 • Hvordan adskiller det tyske uddannelsessystem fra de danske?
 • Hvordan er skolesystemet i Tyskland med til at sætte de unge under pres?
 • Diskutér, om tyske unge er mere pressede i skolesystemet end danske unge? Hvis, ja hvad kan det skyldes? Hvis nej, hvorfor ikke?
 • Hvilke problemer kan der være forbundet med, at det primært er de enkelte delstater, der har det overordnede ansvar for skolesystemet? Hent inspiration i boks på side 101.
 • Hvem er tabere og vindere i det tyske skolesystem?
 • Se skema over diskurser i uddannelsespolitikken side 100.

  • a) Forklar, hvordan det tyske skolesystem er med til at cementere de sociale og økonomiske forskelle.
  • b) Giv nogle konkrete bud på, hvordan staten kan tilføre ressourcesvage elever kulturel kapital.

Fritidsarenaen

 • Se skema på side 103 og besvar nedenstående spørgsmål:

  • a) Redegør kort for de fire forskellige grupper.
  • b) Hvad kan forklare den forskellige fordeling af drenge og piger i de fire grupper?
  • c) Anvend Bourdieus begreber kulturel, økonomisk og social kapital (se side 32) til at karakterisere de fire grupper.

 • Hvilke værdier har unge tyskere ifølge tabel 3 side 104?
 • Sammenlign disse værdier med danske unges værdier, se side 68.
 • Redegør for forskellige subkulturer og stilfællesskaber blandt unge tyskere.
 • Find andre stilfællesskaber på http://www.jugendszenen.com/Szenenkatalog.html (tysksproget website) og undersøg disse med henblik på normer, værdier, musiksmag og tøjstil.
 • Hvilke værdier præger de autonome i Tyskland? Find oplysninger om de autonome i Danmark og undersøg om der er forskelle mellem tyske og danske autonome.
 • Hvad kendetegner de højreekstremistiske subkulturer?
 • Hvad kan forklare, at unge tiltrækkes af højreekstremistiske bevægelser? Se også side 62 og 63.