Erhvervsøkonomi i videnssamfundet

Åbn undermenuer...

Opgaver til del 3

 • Opgave 7: Detailhandel

Vælg et lokalt afgrænset område og beskriv og vurder områdets detailhandelsstruktur:

1. Indtegn butikkerne på et kort med en signatur for forskellige størrelser butik.
2. Beskriv de udvalgte butikker mht. sortiment, priser, kvalitet, service m.m.
3.
Udvælg nogle få varer og sammenlign priserne
4. Vurder de forskellige butikkers kundegrupper
5. Vurder de forskellige butikkers eksistensgrundlag og strategiske muligheder.

 • Opgave 8: Markedstyper

Find eksempler på markeder, der er forskellige med hensyn til:

1. Antal virksomheder (få/mange)
2. Produkttyper (homogene/differentierede)
3. Indgangsbarrierer (små/vanskelige/meget vanskelige af hvilke grunde?)
4. Udbyders prisindflydelse (ingen/lille/betydelig)
5. Afhængighed virksomhederne imellem (ingen/stor)
6. Konkurrenceform (fuldkommen/monopolistisk/oligopol/monopol)

 • Opgave 9: Markedsanalyse

Find et marked og karakteriser det ved hjælp af følgende spørgsmål:

1. Hvem er kunderne?
2. Er det et geografisk afgrænset marked, fx lokalt, nationalt eller globalt?
3. Hvor stort tror du markedet er (samlet omsætning)?
4. Hvilket behov søges der opfyldt på dette marked?
5. Hvem udbyder/sælger på markedet?
6. Hvor hård tror du konkurrencen er?
7.
Konkurreres der især på lave priser eller høj kvalitet?
8. I hvor høj grad konkurreres der på design, service eller andet?
9.
På hvilket niveau ligger indtjeningen?
10. Er markedet stabilt eller er det i hurtig udvikling?
11. Hvordan kan man forestille sig at det udvikler sig i de kommende år?

 • Opgave 10: Vinder- og taberbrancher i Danmark

1. Udregn den procentvise stigning i omsætningen fra 1995 til 2005 for de 20 brancher i tabel 3, side 71
2. Del brancherne op i fire grupper efter om omsætningen fra 1995 til 2005 er steget mere end 100 %, mellem 50 og 100 %, mellem 25 og 50 % eller under 25 %. (Vær opmærksom på at hvis omsætningen i brancherne kun følger med de almindelige prisstigninger (inflationen) i samfundet, vil der ikke nødvendigvis være tale om en vækst i mængder. En vækst i mængder vil derfor normalt indebære at omsætningen skal stige mere end inflationen)
3. Giv et bud på årsager til at nogle brancher er vokset mere end andre. Søg evt. oplysninger om brancherne på Internettet og andre steder

 • Opgave 11: Brancher med manglende konkurrence

1. Udvælg en af brancherne i tabel 6 side 107 og find oplysninger om branchen på Internettet
2. Find så mange større virksomheder fra branchen som muligt
3. Diskuter hvordan koncentrationen, priser og indtjening i branchen kan tænkes at hænge sammen
4. Hvorfor er konkurrencen efter jeres vurdering så begrænset? Inddrag evt. Porters model om konkurrencens drivkræfter i analysen
5. Hvordan kan man forestille sig at konkurrencen skærpes i branchen?

 • Opgave 12: Entrepriser indenfor byggeri og anlæg

1. Forestil jer at kommunen vil bygge et nyt plejehjem. Giv eksempler på hvilke opgaver et sådant projekt kan deles op i. Hvilke faggrupper ville I tro, at der var brug for?
2. Hvilken entrepriseform vil I foreslå, at kommunen vælger? Hvorfor?
3. Ville I have valgt samme entrepriseform, hvis et gammelt plejehjem skulle moderniseres?
4. Har entrepriseformen nogen betydning for hvilke virksomheder, der i sidste ende udfører arbejdet?
5. Kan entrepriseformen have nogen indflydelse på hvor dyrt det samlede projekt bliver og kvaliteten af det udførte arbejde?

 • Opgave 13: Projekt om virksomhedsanalyse

Projektet omfatter en virksomhedsanalyse i to på hinanden følgende forløb, der hver afsluttes med en rapport. Første rapport indarbejdes i anden rapport. Første del er en generel virksomhedsbeskrivelse der afsluttes med en vurdering af stærke og svage sider (SWOT). Anden del er en analyse/vurdering af en konkret problemstilling, f.eks. vedrørende virksomhedens konkurrence-, regnskabs-, organisations- eller  miljøforhold.

Materiale: Avisartikler, årsregnskaber, internet m.m.

Spørgsmål til første del:

 • Hvad produceres? (aktivitet)
 • Beskriv branchen og markedet
 • Hvor stor er virksomheden? (omsætning, aktiver, ansatte). Absolut og relativ størrelse, i forhold til konkurrenter (markedsandel m.m.)
 • Beskriv ejerforhold (virksomhedsform)
 • Gennemgå virksomhedens historie i hovedtræk (alder samt væsentlige udviklingstræk)

Hvad kan I sige om virksomhedens:

 • Teknologi (produktivitet og kapacitet)
 • Arbejdskraft (kvalifikationer, uddannelse og fagforeninger)
 • Organisation og ledelsesform
 • Mål og strategi
 • Økonomi (indtjening og rentabilitet)
 • Omgivelser jvf. eksterne interessenter:

  • Konkurrenter, kunder, leverandører, myndigheder, (miljø, skat), faglige organisationer (overenskomster).


 • Opgave 14: Projekt om virksomheds og markedsanalyse

1. Vælg en virksomhed og find artikler m.m. via Internettet og vurder her ud fra det pågældende marked med hensyn til omfanget af udbydere og efterspørgere samt om markedet er i vækst, i stagnation eller i tilbagegang.
2. Find den valgte virksomheds hjemmeside og redegør ved hjælp af hjemmesiden for virksomhedens forretningsområder.
3. Find oplysninger om virksomhedens kerneydelser (de varer eller tjenesteydelser som de især sælger) og beskriv denne/disse med hensyn til stykpris, afsætning og omsætning, markedsandel, kunder og produktionsvilkår.
4. Find oplysninger om konkurrenter på det pågældende marked og vurder markedet med hensyn til:

 • Omfanget af udbydere og efterspørgere
 • Er markedet i vækst, i stagnation eller i tilbagegang?
 • Er markedet markedssegmenteret og hvis ja, i hvilke markedssegmenter?
 • Hvilke politiske vilkår (reguleringer) er markedet underlagt (miljø, skat mm.)?
 • Hvilken konkurrenceform hersker der på det pågældende marked?
 • Opgave 15: Projekt om internationalisering og globalisering

1. Vælg en større virksomhed med omsætning i flere lande.
2. Få fat på mindst et par årsregnskaber gerne med nogle år imellem samt artikler fra forskellige år som omhandler virksomhedens udenlandske aktiviteter.
3. Undersøg hvordan dens forretningsområder og omsætning samt vækst i omsætningen fordeler sig på forskellige geografiske markeder.
4. I hvilke lande har den datterselskaber? Hvilken type datterselskaber er der tale om (produktion, forskning og udvikling, administration eller salg )?
5. Hvordan er salget organiseret på forskellige markeder (eksport via agenter eller salgs-datterselskaber eller på anden vis)?
6.
Forsøg at få et overblik over hvordan virksomheden har udviklet sig historisk med hensyn til de udenlandske markeder (hvornår er det første udenlandske datterselskab blevet etableret?)
7. Vurder hvilke motiver der ligger bag den måde koncernen er organiseret på!
8. Hvordan vil I karakterisere konkurrenceforholdene på de lande/markeder, hvor koncernen afsætter sine produkter?
9. Hvordan ser perspektiverne ud for koncernens tilstedeværelse på forskellige lande/markeder efter jeres vurdering?