Erhvervsøkonomi i videnssamfundet

Åbn undermenuer...

Opgaver til del 6

  • Opgave 24: Prispolitik

Følgende oplyses om en virksomhed: Prisen på virksomhedens eneste vare er 20 kr. pr. styk, og de faste omkostninger udgør 1500 kr. Der kendes følgende sammenhæng mellem afsætningen (M) og de variable omkostninger (VO):

M i styk         VO i kr.

100                1.000

200                2.000

300                3.000

400                4.800

500                10.000

1. Beregn de marginale omkostninger og omsætninger i hvert interval.
2. Hvad er den optimale afsætning?
3. Hvilken konkurrenceform er der tale om?

  • Opgave 25: Dækningsbidrag og indtjeningsbidrag

Det første år er virksomhedens omsætning 100 mio. kr., og de to næste år er den hhv. 80 mio. og 120 mio. kr. Dækningsgraden er alle tre år 60 %, og de faste omkostninger udgør 54 mio. kr.

1. Opstil for de tre år posterne som resultatopgørelse og beregn indtjeningsbidraget.
2. Hvad skal omsætningen være for at indtjeningsbidraget bliver 0 (nulpunktsomsætningen)?

  • Opgave 26: Oversigt over de sidste fem års hovedtal for en større dansk virksomhed

Find de relevante tal, fx årsregnskabet.

1. Beregn afkastningsgraden i procent for de sidste fem år.
2.
Vurder niveauet og udviklingen.
3. Beregn et udtryk for produktiviteten (fx omsætning pr. medarbejder) i de fem år og vurder tallene.
4. Karakterisér konkurrencesituationen på det eller de markeder, hvor virksomheden har størstedelen af sin omsætning.
5. Hvordan kan afkastningsgraden, produktiviteten og konkurrence-situationen på markedet/markederne tænkes at hænge sammen?

  • Opgave 27: Udviklingen i de største virksomheders markedsværdi (regneark og nøgletal)

Find to børslister med fx et års mellemrum.

1. Beregn med brug af regneark markedsværdien for de 10 største selskaber på de to tidspunkter. Ved markedsværdi forstås kursen divideret med stykstørrelsen ganget med A/S-kapitalen i mio. kroner.
2. Beregn herefter i to kolonner henholdsvis den absolutte ændring og den relative ændring i procent af markedsværdien.
3. Opstil herefter en top ti ud fra den absolutte ændring i markedsværdien.
4. Tilføj følgende kolonner til top tien: Seneste overskud, Kurs/Indre værdi, Overskud/egenkapital og Priceearning.
5. Vurder herefter med udgangspunkt i tallene, hvorfor netop disse ti aktieselskaber er steget mest i markedsværdi.

  • Opgave 28: En privat husholdnings hønsehold

I 2005 bygger familien et hønsehus, hvortil der bruges materialer for i alt 3.250 kr. Denne sum udgør de samlede anlægsaktiver primo 2006 og afskrives lineært over de følgende ti år. Der er ingen øvrige aktiver, idet høns m.m. alt sammen afskrives over et år, dvs. alene optræder som omkostninger med det fulde beløb i det år de er anskaffet. Det forudsættes ligeledes, at der hverken optages gæld eller
foretages hensættelser.

I 2005 anskaffes 6 høns til en samlet pris på 258 kr. De slagtes året efter, og der købes igen 6 høns, der denne gang koster 336 kr. Fra juni til okt. 2005 lægger hønsene 180 æg pr. mdr., og fra nov. 2005 til feb. 2006 lægger de 120 æg pr. mdr. Fra marts til juli 2006 lægger de 180 æg pr. mdr. I aug. og sep. 2006 i perioden mellem at de gamle høns er slagtet og de nye endnu ikke er begyndt at lægge æg, lægges der ingen æg. I okt. 2006 lægges der 90 æg. Fra nov. 2006 til juli 2007 lægger de 150 æg pr. mdr., og fra aug. til dec. 2007 lægger de 90 æg pr. mdr.Vi antager, at æggene har en værdi på 1,25 kr./styk.

Der er følgende omkostninger forbundet med hønseholdet: Foderudgifterne i de tre år er hhv. 794 kr., 783 kr. og 490 kr., og der er diverse variable omkostninger til bl.a. strøelse i de tre år på hhv. 1.030 kr., 930 kr. og 380 kr. De faste udgifter til foderautomat m.m. udgør i de tre år hhv. 125 kr., 0 kr. og 72 kr.

Opstil resultatopgørelser og balancer (ultimo i årene) og beregn afkastningsgraden for de tre år! Hvad skulle prisen pr. æg have været, hvis det samlede resultat for de tre år skulle have været 0 kr.?

  • Opgave 29: Kalkulationsopgave med nutidsværdi

Der investeres 800.000 kr. i et aktiv som i de følgende tre år giver indtægter på hhv. 100.000 kr., 200.000 kr. og 400.000 kr. Herefter sælges aktivet for 600.000 kr.

1. Hvad er nutidsværdien af samtlige indbetalinger når der regnes med en årlig rente på 10%?
2. Hvad har den gennemsnitlige årlige forrentning været af investeringen i de tre år?

  • Opgave 30: Kalkulationsopgave med lånefinansiering

En virksomhed overvejer om den skal investere i et solvarmeanlæg for at spare på gasforbruget. Anlægget koster 600.000 kr.alt incl., og man forventer at det vil kunne give en årlig besparelse på gasforbruget på 50.000 kr. med de nuværende priser på naturgas.

1. Hvad vil den årlige ydelse blive ved et 20-årigt annuitetslån på 600.000 kr. med en fast rente på 6 % p.a. (anvend et beregningsprogram)? Vil investeringen alt andet lige kunne betale sig?
2. Hvis man medregner driftsomkostningerne, vil investeringen da kunne betale sig? Man regner med at driftsomkostningerne på det gamle anlæg vil være ca. 20.000 kr. årligt sammenlignet med kun 10.000 kr. årligt på det nye anlæg.
3. Hvordan ser regnestykket ud i hhv. år 10 og år 20 hvis energipriserne vokser med 3% p.a. i de næste 20 år?

  • Opgave 31: Manipulation af regnskaber ved hjælp af varelageret

Anlægsaktiverne er i en virksomhed opgjort til i alt 5 mio. kr. Lageret er opgjort til 3 mio. kr., mens de øvrige omsætningsaktiver udgør 2 mio. kr. Den samlede gæld er 9 mio. kr., og der er ingen hensættelser.

1. Opstil en balance for virksomheden.
2. Beregn herefter soliditeten og egenkapitalens forrentning når resultatet efter renter er 200.000 kr.

Efter nærmere overvejelser når direktionen frem til at lagerets værdi nok snarere er 4 mio. kr.

3. Giv et eksempel på forhold der kan begrunde en højere værdiansættelse af varelageret.
4. Beregn hhv. soliditeten og egenkapitalens forrentning på grundlag af den højere værdiansættelse. Vurder mulige konsekvenser af en højere eller lavere værdiansættelse af lageret.

  • Opgave 32: Manipulation af regnskaber ved hjælp af afskrivninger

I en virksomhed var omsætningen i det år som der nu skal laves regnskab for 10 mio. kr., mens vareforbruget udgjorde 2 mio. kr. og personaleomkostningerne 5 mio. kr. Den samlede værdi af aktiverne (=afskrivningsgrundlaget) var 12 mio. kr.

1. Opstil en resultatopgørelse med en afskrivningsprocent på 20 % idet der ses bort fra andre omkostninger end de nævnte.
2. Opstil herefter en tilsvarende resultatopgørelse hvor afskrivningsprocenten nu er 30 %. Hvad kunne tale for hhv. den ene eller den anden afskrivningsprocent?