Økonomibogen

Åbn undermenuer...

Forløbsbeskrivelse: Hvordan fungerer markedet - og hvornår fungerer det ikke?

Generelt

Mikroøkonomi fylder ikke meget i samfundsfag - heller ikke på A-niveau. Vejledningen fremhæver imidlertid ”styring på mikroplan (politisk styring, incitament-økonomi, adfærdsregulering)”. Ifølge vejledningen kan mikroplanet ”knyttes til velfærdsprincipper, herunder markedsstyring og politisk styring, men også andre politikområder vil kunne inddrages (fx miljøpolitik, klimapolitik), ligesom mere generelle overvejelser om adfærdsregulering bør indgå”.

Mikroøkonomien kan (og bør) med andre ord indgå i en sammenhæng, hvor den knyttes til generelle spørgsmål, som for eksempel hvor vidt staten bør gribe ind i markedet, og til konkrete politikområder. Det forsøger dette forløb at gøre. Forløbet undersøger, hvordan markedet fungerer og fejler, og det udfordrer eleverne til at overveje, hvordan (og hvor vidt) markedet kan og bør styres politisk.

Forløbet afsluttes med, at klassen deltager i SamfundsCup, hvor deres gruppebaserede projekter skal anvise løsninger på et af eleverne identificeret samfundsproblem, som hører under det overordnede tema: Konflikter. Eleverne i denne klasse arbejder specifikt med konflikten mellem individuel nytte og samfundsmæssige omkostninger. Forløbet bevæger sig dermed fra at være forholdsvis lærerstyret til at blive elevstyret (og problemorienteret) projektarbejde.

Som grundbog anvendes Lene Nibuhr Andersen & Jakob Sinding Skött (2016): Økonomibogen. København: Forlaget Columbus. Eleverne får ALTID et læsefokus (spørgsmål, som de skal kunne besvare, når de har læst teksten). Desuden inddrages forskelligt materiale, herunder film, artikler og talmateriale, som fremgår af forløbsbeskrivelsen nedenfor. Klassen arbejder hele forløbet med udgangspunkt i deres klassenotesbog i OneNote.