Samfundets økonomi

Åbn undermenuer...

Arbejdsspørgsmål til kapitel 1

Økonomiske mål (s.10-22)

1. Gør rede for de økonomiske hovedmål
2. Gennemgå de enkelte mål:

 • Angiv definition af målet
 • Hvordan måles det?
 • Gennemgå de tilhørende tabeller og figurer

3. Diskuter relevansen af de enkelte mål

Økonomiske sammenhænge (s. 22-28)

1. Hvad forstås ved økonomiske konjunkturer?
2. Hvordan måles økonomiske konjunkturer?
3. Hvorledes bevæger de økonomiske hovedmål sig undervejs til en højkonjunktur?
4. Hvad sker der ved overgangen mellem højkonjunktur og nedgangskonjunktur?
5. Hvorledes vendes en lavkonjunktur til opgangskonjunktur?
6. Forklar hvorledes en inflationær fortrængning virker.
7. Forklar hvorfor det nationaløkonomisk er en dårlig ide at spare op i nedgangstider
8. Tegn et lukket økonomisk pengekredsløb beskriv hvilke varer og tjenester, der svarer til pengekredsløbet (varekredsløbet).
9. Udvid pengekredsløbet til et åbent kredsløb
10. Hvorledes vil en forøgelse af eksporten påvirke de enkelte aktører i det økonomiske kredsløb?
11. Diskuter om det åbne eller lukkede kredsløb egner til undersøgelse af dansk økonomi.
12. Gør rede for multiplikatoreffekten af en indkomststigning.
13. Vil en øget opsparingstilbøjelighed (opsparingskvote) øge eller mindske multiplikatoreffekten?
14. Gør rede for acceleratoreffekten efter en forbrugsforøgelse.
15. Hvorledes vil det påvirke acceleratoreffekten, hvis produktionskapaciteten ikke er fuldt udnyttet?
16. Hvilken sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed viser phillipskurven?
17. Hvorledes vil stærke fagforeninger påvirke phillipskurvens forløb?
18. Hvad antager Lafferkurven om statens provenu i forhold til indkomstskatteprocenten?
19. Diskuter om Lafferkurven gælder i Danmark.

Økonomisk politik (s.28-33)

1. Giv eksempel på et finanspolitisk kontraktivt indgreb.
2. Forklar hvilken effekt har et kontraktivt indgreb på konjunkturerne?
3. Hvilke begrænsninger er der på effekt af finanspolitik?
4. Hvilke begrænsninger er der på anvendelse af finanspolitik?
5. Giv eksempel et ekspansivt pengepolitisk indgreb.
6. Forklar hvilken virkning indgrebet forventes at have på det økonomiske kredsløb.
7. Diskuter hvilke muligheder der er for at føre dansk pengepolitik.
8. Giv eksempel på et valutapolitisk indgreb, der skal forbedre den danske betalingsbalance.
9. Forklar hvorledes indgrebet påvirker arbejdsløsheden.
10. Hvilke økonomiske begrænsninger er der for at føre valutapolitik?
11. Hvilke politiske begrænsninger er der for at føre valutapolitik?
12. Giv eksempel på et handelspolitisk indgreb.
13. Hvilke muligheder har Danmark for at føre handelspolitik?
14. Hvad er de væsentligste virkninger af indkomstpolitik?
15. Hvilke muligheder har staten for at føre indkomstpolitik?
16. Giv eksempel på et strukturpolitisk indgreb.
17. Diskuter hvorledes en nedsættelse af dagpengene påvirke dansk økonomi.

Træningsspørgsmål til kapitel 1

Økonomiske mål (s.10-22)

1. Undersøg den aktuelle økonomiske situation

Dokumenter størrelse og udvikling af de økonomiske hovedmål

Anvend evt. følgende kilder:

 • Samfundsstatistikken/ Den digitale håndbog
 • Vismandsspillet DK
 • Hjemmesider:
 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:
 • Nationalbanken
 • Økonomiministeriet
 • Det økonomiske Råd, DØR


Økonomiske sammenhænge (s.22-28)

1. Undersøg ved hjælp af samfundsstatistikken Danmarks aktuelle økonomiske situation med henblik på at give en karakteristik af konjunktursituationen. Hvorledes har konjunkturerne bevæget sig indtil nu? Diskuter hvilke mulige udviklinger der er udsigt til.
2. Undersøg ved hjælp af Vismandsspillet-DK, hvor hurtigt en forøgelse af offentlige investeringer fortrænges.
Forklar fortrængningen.
Undersøg ved hjælp af hvad skete der? hvorledes virkningen spredes gennem det økonomiske kredsløb. Hvilken effekt er den første?
3. Undersøg ved hjælp af Vismandsspillet-DK hvorledes en skatteforøgelse spredes gennemsystemet brug hvad kan der ske? på spillepladen. Hvad er den første effekt? Forsøg med selvvalgte inputs.

Økonomisk politik (s. 28-33)

1. Brug Vismandsspillet - DK

 • Vælg et økonomisk mål f. x. nedsættelse af arbejdsløsheden med 0,5%
 • Søg at nå dette mål ved hjælp af:
 • Finanspolitik (moms -5)
 • Pengepolitik (udenlandsk rente -2)


Sammenlign effekten af de to politikker:

 • Hvor hurtig var virkningen?
 • Hvilken effekt på de andre hovedmål?

2. Undersøg ved hjælp af Samfundsstatistikken hvilke valutaændringer, der er sket mellem udlandet og Danmark i seneste år.
3. Undersøg ved hjælp af Vismandsspillet-DK virkningen af nedsættelse af dagpengesatsen med 5%.
Diskuter om en nedsættelse af satsen er realistisk.

Projektforslag
Projektemner til kapitel 1

Økonomi og politik

Er den økonomiske styring af dansk makroøkonomi præget af politisk ideologi?

Økonomisk suverænitet

I hvilken grad er den danske økonomiske udvikling præget af internationale økonomi? Er dansk økonomisk selvstændighed en illusion?