Klima og bæredygtighed

Hvilken rolle spiller klimabevægelser i kampen mod klimaforandringerne?

1. Hvordan kan Habermas' teori om at systemet koloniserer livsverden bruges til at forklare klimabevægelsers og klimafællesskabers dannelse og kamp? 

2. Hvordan har tilslutningen til klimabevægelser og klimafællesskaber udviklet sig de seneste årtier og hvad kan forklare udviklingen?

3. Hvorvidt er klimabevægelser og deres aktionsformer nødvendige demokratiske forsamlinger og handlinger i kampen mod klimaforandringer?

 

 

Hvordan kan vi forklarer individernes klimaadfærd, og hvordan sikres at denne adfærd bliver mere klimavenlig?

1. Med udgangspunkt i selvvalgt sociologisk teori, redegøres for hvad der bestemmer individernes klimaadfærd?

2. Undersøg hvordan de danske borgers forbrug har ændret sig i en mere klimavenlig retning de senere år.

3. Diskuter hvilken rolle henholdsvis individet og staten bør spille for at sikre at borgerne foretager mere klimavenlige handlinger

 

 

Hvilken betydning har samfundets strukturelle forhold for individernes klimaadfærd, og hvorvidt kan CO2-afgiftpålæggelse på fødevarer og fly kan være tiltag som skaber en mere klimavenlig adfærd hos individerne?

1. Med udgangspunkt i selvvalgt sociologisk teori, redegøres for hvad der bestemmer individernes klimaadfærd?

2. Identificer selvvalgte politiske tiltag, som er iværksat de senere år eller kan iværksættes, for at få borgerne til at handle mere klimavenligt, og undersøg borgernes holdning til tiltagene

3. Diskuter hvorvidt en CO2-afgiftpålæggelse på fødevarer og fly kan være tiltag som skaber en mere klimavenlig adfærd hos individerne.

 

 

Har vi frihed til at forbruge eller pligt til mådehold i en tid med klimaforandringer?

1. Redegøre for forståelsen af frihed, som den kommer til udtryk hos Zygmunt Bauman, Robert Nozick og John Rawls

2. Undersøg hvordan danskernes forbrugsvaner har ændret sig de sidste 20-30 år, herunder om forbruget er blevet mere bæredygtigt

3. Diskuter i lyset af klimaforandringer, om vi har ret til forbruge ud over vores reelle behov eller har pligt til mådehold? I diskussionen bør inddrages Bauman, Nozick og Rawls forståelse af frihed

 

 

Hvilken rolle spiller forbrug og livsstil i en tid med klimaforandringer, og hvor sikres et mere bæredygtigt forbrug?

1. Redegør for begreberne forbrug og identitet og forklar hvordan de er knyttet sammen

2. Undersøg hvordan forbrugskulturen har ændret sig over tid og forklar hvad der karakteriserer den bæredygtige forbrug

3. Diskuter hvordan sammenspillet mellem forbrug og identitet både kan være udfordringen og løsningen på klimaforandringerne

 

 

Hvordan sikres en grøn bæredygtig udvikling uden at der skabes ulighed, og hvilken rolle skal den danske stat spille i at sikre det?

1. Hvad karakteriserer danskernes klimaadfærd og hvordan kan klimaadfærden forklares?

2: Hvad karakteriserer den bæredygtige stat og undersøg hvordan denne statsform kan rammesætte individernes klimaadfærd anderledes end den klassiske velfærdsstat og konkurrencestaten? 

3. Diskutér hvorvidt en indretning af en bæredygtig stat, samt et konkret tiltag om CO2-afgifter, vil skabe en bæredygtig grøn omstilling uden at der skabes ulighed?

 

 

Hvorvidt kan et klimaborgerting sikre borgerne en mere demokratisk indflydelse på klimapolitikken i Danmark?

1. Redegør for forskellen mellem et repræsentativt og et aleatorisk-repræsentativt demokrati

2. Undersøg hvorvidt det repræsentative demokrati er i krise.

3. Diskuter hvorvidt et klimaborgerting bestående af tilfældigt udtrukne borgere (aleatorisk-repræsentativt demokrati) kan være en del af løsningen på krisetegnene i det repræsentative demokrati og kampen mod klimaforandringerne.

 

 

Hvorvidt er tilkomsten og indholdet af den danske klimalov 2020 et udtryk for at befolkningen har demokratisk indflydelse på kampen mod klimaforandringerne?

1. Redegøre for hvordan klimaloven 2020 blev besluttet og hvordan denne beslutning var anderledes en vedtagelse af tidligere klimalove. 

2. Undersøg hvordan henholdsvis befolkningen og de politiske partier har haft indflydelse på indholdet og implementeringen af klimaloven 2020. Inddrag her viden om politisk deltagelse og demokrati.

3. Diskuter hvorvidt borgerforslagsmodellen og et klimaborgerting kan skabe større opbakning til og mere indflydelse på den første klimapolitik i Danmark   

 

 

Hvorvidt kan CO2-afgifter på forbrug være en mulighed for at borgerne foretager mere klimavenlige og bæredygtige forbrugsvalg?

1. Redegør for hvordan CO2 påvirker økonomien. Inddrag viden om udbud, efterspørgsel, eksternaliteter og markedsfejl.  

2. Forklar med udgangspunkt i statistik fra SurveyBanken og egne beregninger, om der er opbakning til CO2-afgifter i befolkningen

3. Diskuter ud fra en henholdsvis en liberalistisk og socialistisk tankegang, hvorvidt CO2-afgifter er en metode til at ændre befolkningens adfærd i en mere klimavenlig retning

 

 

Hvorvidt er grøn økonomisk vækst svaret på en mere klimavenlig og bæredygtig udvikling?

1. Redegør for begrebet vækst og hvordan dette begreb har domineret den økonomiske tænkning i det 20. århundrede og frem til i dag

2. Redegør for den økonomiske vækst i den vestlige verden og sammenlign med udviklingens aftryk på klimaet og/eller naturressourcerne. Inddrag begreberne absolut og relativ afkobling

3. Diskuter hvorvidt økonomisk vækst og hensyn til klima og bæredygtighed står i målkonflikt? Inddrag viden om økologisk økonomi.