Trafikpolitik

Om bogen

Mobilitet er en integreret del af de fleste danskeres hverdag og derfor også et politikområde som får større og større betydning.

I Trafikpolitik analyseres udviklingen i trafikmønstret og hvilke økonomiske faktorer som har været bestemmende for udviklingen. Også konsekvenserne af det ændrede trafikmønster analyseres. Økonomiske forhold kan dog ikke stå alene. Også sociologisk teori anvendes til at forklare hvorfor danskerne i stigende omfang vælger bilen. I et fjerde kapitel ses der på forskellige løsninger på trafikproblemerne hvad kan der gøres? Og hvilke konsekvenser har de forskellige løsninger. Den traditionelle løsning går på at bygge og udbygge det eksisterende vejnet, men også andre løsninger præsenteres øget kollektiv trafik, betalingszoner og bilfrie områder.

I et afsluttende kapitel 5 inddrages det politiske niveau hvordan forløber trafikpolitiske beslutninger, hvilke aktører er på banen med hvilke interesser?  

I Trafikpolitik bringes mikroøkonomisk, sociologisk og politologisk teori i anvendelse på et aktuelt og centralt politikområde. Et område som er yderligere aktualiseret ved regeringens udspil december 2008 om at ville styrke den kollektive trafik og omlægge bilafgifterne fra faste afgifter til variable kørselsafgifter roadpricing.

Bogen vil være velegnet til projektarbejde og til at opfylde målet på B- og A-niveau om at analysere et politikområde. I tilknytning til bogen vil der kunne findes øvelser, supplerende materiale og forslag på projekter på ColumbusWeb.