Kort om psykologi

Begrebsstafet

 1. Klassen deles op i 4-5 hold.
 2. Læreren vælger fem begreber til hvert hold.
 3. Holdene sender en stafet op til læreren, som viser et begreb.
 4. Stafetten viderebringer begrebet til holdet, som skal blive enige om en definition.
 5. Stafetten vender tilbage til læreren med den nedskrevne definition.
 6. Den godkendes eller afvises (med en forbedringsanvisning). Når definitionen er godkendt, sender holdet en ny stafet osv. Når de ti minutter er gået, er vinderholdet det, som har fået godkendt flest kort/point.

Husketeknik: Husk 5 begreber

Der findes forskellige husketeknikker, f.eks. Ciceros associationsteknik hvor du knytter det, som skal huskes, til en historie og placerer det på en række kendte steder i din lejlighed, dit hus eller barndomshjem. Andre hukommelsesteknikker kan være ledetråde, rim, rytme og remser. Læs mere på nettet og find den teknik, der passer dig bedst.

 1. Vælg hver især fem begrebskort.
 2. Prøv at indprente dem v.h.a. en af husketeknikkerne
 3. Næste time mødes i og ser, hvor mange I kan huske.
 4. Tal om, hvordan teknikken virkede.

Byt et begreb

 1. Alle tager et begrebskort, læser det og bruger 5 minutter til at forberede en ultrakort "elevator-tale" om begrebet.
 2. Alle går nu rundt imellem hinanden i klassen og finder partnere, stiller sig overfor hinanden og holder på skift deres "elevator-tale.", som max må vare 45 sekunder.
 3. Når begge er færdige med talen, bytter de kort og går videre for at finde nye partnere, og processen gentager sig. Partnerne hjælper hinanden, når det er nødvendigt.

Lav din egen visuelle model eller illustration

 1. Vælg et begreb.
 2. Skab ud fra din egen fantasi en model eller illustration, der afspejler din forståelse af begrebet og er logisk for dig og hjælper til at kunne huske begrebet.

Laves opgaven i grupper, gives point til den mest fantasifulde model.

Fup eller fakta

 1. Vælg et begrebskort.
 2. Opstil en rigtig (fakta) begrebsdefinition og to forkerte (fup) definitioner.
 3. Lad en anden gruppe gætte: hvad er fup, og hvad er fakta?

Hvis I har mere tid, kan I køre nogle flere runder med nye begreber. I kan også på baggrund af 5 begreber lave en lille tipskupon. Til hvert spørgsmål skal der være et rigtigt svar og to forkerte.

Husk og luk huller i din viden

 1. Vælg i gruppen 20 begreber, som meget hurtigt læses igennem.
 2. Skriv hver især på en seddel, hvilke begreber du kan forklare.
 3. Gruppen sammenligner sedlerne.
 4. De begreber, som alle har skrevet, at de kan forklare, lægges direkte i "det-har-vi-styr-på bunken".
 5. De begreber, som kun nogle kan forklare videreformidles til de andre.
 6. Begreber, som ingen kan forklare, læser I op på i fællesskab.

Bliv ekspert

 1. Hver gruppe udvælger to teoretikere eller to sammenhængende begreber, som den vil være ekspert i. Gruppen arbejder med at forstå og diskutere det centrale i begreberne eller teoretikerne.
 2. Brug 30 minutter, hvor I samarbejder om, hvordan begreberne/teoretikerne skal præsenteres. Vælg, hvordan I vil understøtte den mundtlige formidling: brug f.eks. Prezi eller Youtube.
 3. Alle går rundt blandt hinanden, finder en partner og præsenterer (5 minutter) begreberne/teoretikerne. I skal nå minimum 3 præsentationsrunder.

Dobbeltcirkler

Denne øvelse laves af hele klassen.

 1. Alle vælger et begreb eller en teoretiker og forbereder - på 5 minutter - et ultrakort oplæg.
 2. Halvdelen af eleverne former en indercirkel, som danner front mod den anden halvdel, som former en ydercirkel. Alle finder en partner (ved et ulige antal træder læreren ind).
 3. På signal fra læreren starter alle eleverne i indercirklen at fortælle om sit begreb til sin partner i ydercirklen. Efter 3 minutter skifter man, og eleven fra ydercirklen fortæller til eleven i indercirklen.

Hurtig på aftrækkeren

 1. Tag kortene og læg dem på bordet.
 2. Udnævn en spilleder.
 3. Alle i gruppen har tre minutter til at kigge kortene igennem, hvorefter kortene indsamles.
 4. Alle mødes i en rundkreds.
 5. Spillederen peger på en, som skal nævne det første begreb/den første teoretiker.
 6. Herefter kører det med uret: næste person nævner et nyt begreb/en ny teoretiker. Gentages et begreb/en teoretiker, nævnes et forkert begreb/en forkert teoretiker, eller tøves der for længe, udgår man af rundkredsen.
 7. Til sidst står der en tilbage: vinderen.

Skriv et digt eller rap om en teoretiker

 1. Vælg en teoretiker. 
 2. Undersøg mere om personen: Brug nettet eller grundbøger.
 3. Skriv et kort digt eller rap, hvor minimum to af teoretikerens centrale begreber indgår.
 4. Læs digtet/rapteksten højt for de andre.

Skriv et brev til din bedstemor

Denne opgave laves individuelt.

 1. Vælg et eller to begrebskort.
 2. Forestil dig, at du i et letforståeligt sprog skal forklare begrebet/begreberne til din bedstemor.
 3. Skriv brevet.
 4. Læs det op for de andre

Send brevet til din bedstemor/moster/ven/nabo.

Tegn og gæt

 1. Tag et sæt kort.
 2. Del jer op i to konkurrerende grupper.
 3. Hver gruppe vælger en tegner, de andre gætter.
 4. En gruppe starter: tegneren tager et kort og forsøger (uden ord) at tegne begrebet.
 5. De andre i gruppen gætter, tegneren må kun svare "ja" eller "nej".
 6. Når begrebet er gættet, tages et nyt.
 7. Tegneren må gerne melde "pas" og tage et nyt begreb, men det giver 10 strafsekunder.
 8. Efter to minutter er det den anden gruppes tur.
 9. Vindergruppen er den, som har gættet flest begreber.

Kør nogle flere runder.

Lav en digital quiz

 1. Vælg 15 kort, både begreber og teoretikere.
 2. Lav ud fra kortene en digital quiz.
 3. Brug et af følgende it-redskaber: www.Jeopardylabs.com, www.superteachertools.us eller www.proprofs.com.
 4. Vis quizzen for klassen.

Skriv en synopsis om sociale medier

Lav et udkast til en synopsis om sociale medier.

 1. Find kortene med teoretikeren Thomas Ziehe, roller og FOMO.
 2. Vælg to andre begrebskort efter eget valg.
 3. På baggrund af disse kort skal du lave en problemformulering samt redegørende, analyserende og vurderende underspørgsmål.
 4. Udkastet skal fylde ca. en halv side.

Vis udkastet til din sidemand eller psykologilærer.

Begrebskamp

 1. Alle i gruppen vælger fire begrebskort.
 2. Man sidder med kortene, så de andre kan se begrebs-siden.
 3. En begynder med at lægge et kort ned og peger på en anden, som skal forklare begrebet.
 4. Kan den anden forklare begrebet, får han/hun kortet.
 5. Hvis ikke den anden kan forklare begrebet, får personen, der lagde begrebet ned, kortet.
 6. Derefter er det en ny til at lægge et kort ned - turen går med uret.
 7. Vinderen er den med flest point. (MORE) Varianter:

  • a) Alle får et 'spejl'=muligheden for at sende spørgsmålet videre eller et "swap" - muligheden for at bytte ét kort.
  • b) Spillet kan spilles i grupper, som kæmper mod hinanden.
  • c) Den anden kan lægge et nyt begreb ned og lave en kvit eller dobbelt.

Improvisation: Begrebshistorier

 1. Vælg enten et begreb eller en teoretiker, som gruppen vil improvisere over.
 2. Der udnævnes en spil-leder.
 3. En i gruppen starter improvisationen ved at nævne begrebet eller teoretikeren.
 4. Herefter skaber gruppen en historie ved, at man kun siger ét ord hver.
 5. Spillederen angiver, hvem der starter, og i hvilken rækkefølge det kører.
 6. Spil-lederen kan stoppe undervejs eller give input afhængig af, hvordan historien kører.

Erobre kort

Begrebskortene - brug to sæt, hvis der er flere end 15 kursister - deles ud til kursisterne, så de har lige mange hver. Herefter gælder det om at erobre de andres kort. Op at stå, find en makker og quiz hinanden på skift. Med hånden for begrebet læser den ene bagsideteksten op uden at nævne selve begrebet - man kan fx sige 'Biiip' i stedet. Gætter den anden begrebet, har vedkommende erobret kortet. Herefter finder de hver især en ny modstander. Sæt et nedtællingsur til 20 minutter (brug fx tagtid.dk). Den kursist, der har flest kort, når alarmen lyder, har vundet.

Skriv en case

Uddel tre tematisk sammenhørende begrebskort til kursisterne, som har sat sig sammen to og to. Hvert par skal nu på baggrund af begrebskortene skrive en case på max. 300 ord, hvor de udleverede begreber i analyseøjemed kan finde oplagt anvendelse. Herefter bytter parrene begreber og cases med et andet par og får nu 20 minutter til at analysere casen og efterfølgende 5 minutter til at præsentere analysen for det par, der har forfattet casen.

Ludo

Med udgangspunkt i et sæt begrebskort og det klassiske ludo-brætspil (kan også findes online) sætter man gang i en dyst, hvor det som altid gælder om at komme hele vejen rundt med alle sine brikker. Begrebskort er et ekstra-element, som afgør, om man kan hoppe, når man lander på en stjerne, og om man bliver slået hjem, når en anden lander på samme felt. Sker en af de to nævnte ting, trækker en modstander et begrebskort, dækker begrebet med sin hånd og læser bagsiden op uden at nævne begrebet (man kan i stedet sige Biiip!, hver gang begrebet optræder). Gætter man begrebet, hopper man til næste stjerne eller undgår at blive slået hjem. Har man kun få brætspil og ikke onlineadgang, kan man lade kursisterne spille på hold to og to eller tre og tre. Variant: Lad også globussens helle-funktion afhænge af et begrebsgæt.

Gæt & grimasser

Alle kursisterne tildeles et begrebskort. På baggrund af det skal de individuelt skrive en kort, gerne sjov sætning på et lille stykke papir, som kommes i en fælles skål. Har man fx fået tildelt begrebskortet 'Stress', kunne man skrive:

"Lazarus får stress, da han vurderer, at svigermor er en trussel mod familiefreden."

Alle kursisterne deles nu op i grupper af 4-6. Grupperne dyster nu mod hinanden ved, at en enkelt fra en gruppe trækker en seddel fra skålen, og på max 5 minutter skal få sine gruppemedlemmer til at gætte sætningen udelukkende vha. mimik og gestik. Lykkes det, giver det 3 points. Lykkes det ikke, får modstandergruppen ét gæt, som kan indbringe dem 1 point. Herefter er det modstandergruppens tur til at trække. Og så fremdeles. Er man 4 grupper eller flere, kan man med fordel sætte flere spil i gang samtidig og evt. operere med en finale.