Køn og ligestilling

1. Titel: Køn og ligestilling

Af Tine Strudstrup, lektor i samfundsfag på Espergærde Gymnasium, brugt på et 3.g Samfundsfag A-hold.

Beskrivelse: Forløbet undersøger på tværs af disciplinerne sociologi, økonomi og politik, hvilken rolle køn spiller i familien, i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i velfærdsstaten og i det politiske liv. Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave, hvor eleverne selv skal finde data i Surveybank.

Kernestof: identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering, samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur, politiske ideologier, skillelinjer, magt - og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene, velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, arbejdsmarkedsforhold, kvantitativ og komparativ metode.


2. Titel: Mandeland

Af journalistbureauet TANK

Beskrivelse: MANDELAND er et undervisningsmateriale, der ser på forholdene for mænd, der bor i Danmarks yderliggende egne. Omrader som kvinder i højere grad end mænd forlader for at videreuddanne sig i byerne, hvilket ofte medfører et overskud af mænd, som har svært ved at finde kærligheden og stifte familie i yderomraderne. Det skaber grobunden for det, der i forskningen er blevet kaldt de ’tilbageblevne mænd’. Materialet er udformet som seks film, der tager udgangspunkt i interviews med mænd i den kommune i landet, Norddjurs, hvor der relativt set bor færrest kvinder i alderen 18-40 år. Det er samtidig også den kommune, hvor flest kvinder i forhold til mænd er fraflyttet i perioden 2011-2017. Denne kommune er dog langt fra ene om at repræsentere tendensen med fraflyttende kvinder og tilbageblevne mænd. Materialet søger med fokus pa Norddjurs at sætte den meget omtalte ‘udkantsproblematik’ ind i et køns- og ligestillingsperspektiv – og derved også at bruge en aktuel samfundsdiskussion til at sætte spot på manderoller og maskulinitetsidealer. Endelig forsøger MANDELAND at tilføre levende fortællinger til en land-by-problematik, der ellers ofte er præget af upersonlige data om affolkning og jobflugt.