Forlaget Columbus

International økonomi (B)

1.1 Maslows behovspyramide
1.2 Triaden og BRIK-landene
1.3 Økonomisk vækst i de 7 økonomiske stormagter i faste priser 2006-2017 (årlig stigning i %)
1.4 Top-20 på
1.5 Økonomisk vækst i Danmark og nabolandene i faste priser 2009-2018 (årlig stigning i %)
1.6 Horisontal og vertikal kapitalintegration
1.7 Verdens største virksomheder 2016 - målt på aktieværdi
1.9 EU mellem IGP og statsdannelse
2.2 Tilgang og anvendelse af varer og tjenester, 2016 (årets priser i mia. kr.)
2.3 Opsparing, investeringer og betalingsbalanceoverskud i Danmark 1966-2016
2.4 Udviklingen i arbejdsstyrken og beskæftigelsen i Danmark 1950-2015
2.5 Betalingsbalancen
2.6 Danmarks udlandsgæld/udlandsformue 1953-2016
2.7 Omkostningsinflation og efterspørgselsinflation
2.8 Budgetbalancen
2.9 Udviklingen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget 1995-2016
2.10 Uligheden i 7 lande i 2010 målt ved 80/20 ratio, dvs. de 20% rigestes disponible indkomster div
2.11 Mulige fremtidsscenarier for den globale opvarmning
2.12 Det simple økonomiske kredsløb
2.13 Grafisk model 1
Grafisk model 2: Phillips-kurven. Sammenhængen mellem arbejdsløshed og inflation
2.15 De fem aktører i det udvidede økonomiske kredsløb og deres vigtigste opgaver
2.16 Det udvidede økonomiske kredsløb
2.17 Forskellige økonomiske systemer
3.1 Konjunkturbølger
3.2 Udviklingen i Danmarks bruttonationalprodukt 2002-2016, mia. kr. (faste 2010-priser)
3.3 Årlig BNP-stigning i Danmark 1930-2009 (i faste priser)
3.4 Multiplikatorvirkningen
3.5 Den automatiske budgetreaktion
3.6 Effekten af den rigtige finans- og pengepolitik
4.1 Efterspørgselskurven
4.2 Forskydninger i efterspørgselskurven pga. folks indkomstændringer mv.
4.3A Efterspørgselskurver for goder med forskellig elasticitet (cigaretter)
4.3B Efterspørgselskurver for goder med forskellig elasticitet (ferierejser til Thailand)
4.4 Forskellige typer af priselasticitet
4.5 Priselasticiteten ændrer sig langs en efterspørgselskurve (cigaretter igen)
4.6 Udbudskurven
4.7 Udbudskurver på kort og langt sigt
4.8 Forskydninger i udbudskurven
4.9 Prisdannelsen på benzin
4.10 Tilpasning mod ligevægtsprisen på benzinmarkedet
4.11 Forskydninger af ligevægtsprisen
5.1 Økonomiske teorier. Pendulet svinger med hensyn til statens rolle
6.1 Økonomisk vækst og arbejdsløshed i Danmark 1980-2016 (%)
6.2 Vareproduktion
6.3 Udviklingen i Danmarks potentielle og faktiske BNP 1990-2014, mia. kr. (2005-priser)
6.5 Udviklingen i kapitalapparatet i Danmark 2005-2015, mia. kr. (2010-priser)
6.6 Porters diamant
6.7 Porters model anvendt på Indien
6.8
6.9 Udviklingen i det britiske punds kurs i forhold til danske kroner, målte i kroner for 100 pund
6.10 BNP, BFI og BNI i Danmark 2016 (årets priser, mia. kr.)
6.11 Udviklingen i BNP i tre lande med hver deres fordeling på C og I
6.12 Hvordan bevæger man sig rundt i velstandsmålene?
7.1 Fordelingen af et dagsarbejdes værdi
7.2 Ligevægt på et neoliberalt arbejdsmarked
7.3 Uligevægt på et neoliberalt arbejdsmarked
7.5 Danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet i 2016 (1000 personer)
7.6 Arbejdsløsheden i Danmark 1950-2016 (% af arbejdsstyrken)
7.7 Mangel på arbejdskraft i 2025 for uddannelsesgrupper, prognose (antal i 1000)
7.8 AKU-arbejdsløsheden i Europa 2016 i procent af arbejdsstyrken
7.9 Phillipskurven - på kortere og langt sigt ifølge monetaristerne
7.10 Den danske flexicurity-model
7.11 Indkomstdækning ved arbejdsløshed
7.13 Udviklingen i befolkningens fordeling på erhverv i et vestligt land
8.1 Den offentlige sektor i Danmark. Antal fuldtidsansatte 2017
8.2 De offentlige udgifter i procent af BNP i 10 EU-lande 2015
8.3 Virkningerne af en ekspansiv finanspolitik på de økonomiske mål
8.4 Virkningerne af en kontraktiv finanspolitik på de økonomiske mål
8.5 De finanspolitiske komponenters virkninger på efterspørgslen
8.6 Udviklingen i finanseffekten i Danmark 1972-2013 (% af BNP)
8.7 Den faktiske og den strukturelle saldo på det danske statsbudget 2005-2018
8.8 EU-landenes offentlige gæld ultimo 2016 (% af BNP)
8.10 Skattetrykket i OECD-landene 2015
8.11 Laffer-kurven
8.12 Tre forskellige skatteskalaer
8.13 Marginalskatten på arbejdsindkomst i de 34 OECD-lande i 2015
9.2 Statens, markedets og civilsamfundets roller i de tre velfærdsmodeller
9.3 Velfærdsmodeller i Vesteuropa
9.4 Fra vugge til grav - eksempler på offentlig service i en danskers livsløb
9.6 Lorenz-kurven og beregning af Ginikoefficienten
9.7 Ginikoefficienten i Danmark og et udvalg af andre lande i midten af 2010'erne
9.8 Udviklingen i antal økonomisk fattige i Danmark 2002-2015
9.10 Faktorer, der bestemmer størrelsen af en persons disponible indkomst
9.11 Andelen af overførselsindkomster, der overføres til de 20 pct. fattigste i 2013. Udvalgte OECD-
9.12 Befolkningen fordelt efter alder og køn 2017 og 2050
9.13 Muligheder for udvidelse af arbejdsstyrken
10.1 Den finansielle sektor i det økonomiske kredsløb
10.2 Bankernes udlån- og indlånsrenter
10.3 Den finansielle sektors eget kredsløb og forbindelser udadtil
10.5 Pengeskabelsen
10.6
10.7 En dansk rentestignings virkning på kursforholdet mellem kroner og euro
10.8 Nationalbankens og ECB's udlånsrenter 1999-2017
10.9 Ekspansiv pengepolitik
10.10 Kontraktiv pengepolitik
10.11 Årlig inflation i Danmark siden 1900 målt som stigning i forbrugerprisindekset
10.12 Udviklingen i ejendomspriserne i Danmark siden 1993
10.13 Omkostningsinflation og efterspørgselsinflation
10.15 Finansiering af huskøb på kort og langt sigt
11.1 Samspillet mellem det økonomiske kredsløb og naturen
11.2 Verdens energiforbrug fordelt på energikilder
11.3 Udviklingen i oliepriserne (løbende priser) og Saudi-Arabiens olieproduktion (mio. tønder pr. d
11.4 Prisdannelsen på olie
11.6 Økonomien i en cykelvirksomhed
11.7 Eksternaliteter
11.9 Den globale temperaturstigning 1880-2015
11.10 Menneskelige faktorers påvirkning af klima og miljø
11.14 Samlede nye investeringer i vedvarende energi
11.16 Doughnutøkonomien
12.1 Udviklingen på betalingsbalancens løbende poster 1980-2016 (% af BNP)
12.2 Betalingsbalancens løbende poster: De enkelte posters bidrag til overskuddet i mia. kr.
12.3 Sammenhængen mellem betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter
12.4 Importen af varer fordelt på oprindelseslande 2016 i procent af den samlede import
12.5 Sammensætningen af Danmarks vareeksport 2005 og 2015 i procent
12.6 Danmarks BNP og import til Danmark 1990-2015, mia. kr. (faste 2010-priser)
12.7 Udviklingen i kurserne på fire valutaer 2000-2017
12.8 Valutakurssystemer
12.9 Den effektive kronekurs 1988-2016 (indeks 1980 = 100)
12.10 Virkningerne af en devaluering på kort sigt
12.11 Virkningerne af indkomstpolitik (i princippet)
12.12 Oversigt over økonomiske politikker
12.13 Konkurrenceevne-faktorer
12.14 Udviklingen i lønomkostninger pr. produceret enhed i udvalgte lande 2010-16 (indeks 2010 = 100
13.1 Forskellige områders procentandele af verdens BNP fra år 1-2004
13.2 Trekantshandelen
13.3 Rostows faser i den økonomiske vækst i nogle udvalgte lande
13.4 Imperier i verden 1914
13.5 Bretton Woods-systemet
13.6 Målsætningerne i Washington Consensus-politikken
13.7 Bankernes kredit til den private sektor i USA, Storbritannien, Japan og Eurozonen 2006-2015. Pr
13.8 Årsager til finanskrisen 2007-2009
13.10 Global eksport af producerede goder 1950-2014 i mia. dollars
13.11 Udviklingen i den globale eksport af producerede goder 1950-2014 i pct. pr. 5 års-periode
13.12 Udviklingen i den globale vareeksport og i verdens BNP 1995-2014 (%)
13.13 Overlappende økonomiske grupperinger
13.14 G20 dækker en stor del af verden
14.1 Graden af økonomisk globalisering - en skitse
14.3 Vareeksportens fordeling inden for og imellem verdenshandelens regioner i 2014 (mia. dollars)
14.4 Vareeksportens sammensætning i verdenshandelens regioner i 2014 (mia. dollars)
14.7A Den udvidede gravitationsmodel til forklaring af Brasiliens samhandels-partnere
14.7B Den udvidede gravitationsmodel til forklaring af Indiens samhandels-partnere
14.8 Virkninger af at indføre en told
14.9 Toldsatser i udvalgte vækstøkonomier og OECD-lande 2011
14.10 Virkninger af at indføre en importkvote
14.11 Hvordan bliver et firma til et MNS?
14.13 Transfer-pricing i et MNS
15.1 EU's medlemslande 2018
15.2 Graden af konflikt og samarbejde i Europa 1900-2018
15.3 Beslutningsprocessen i EU
15.5 Forskellige grader af økonomisk (og politisk) integration
15.6 Frihandelsområde og toldunion
15.7 Fællesmarked, økonomisk og monetær union, og politisk union
15.9 BNP pr. indbygger (i købekraftspariteter (PPP)) 2015
15.10 EF's landbrugsordninger
15.11 EU's budget 2017
15.12 Kerne og periferi i EU
15.13 Medlemslandenes nettobidrag til EU i 2015 (mia. euro)
16.2 Rostows faser i den økonomiske vækst med udvalgte landeeksempler
16.3 Samir Amins produktionssektor-model
16.4
16.5 BNI pr. indbygger (i 1000 dollars, 2011) og levealder
16.6
16.7 Returkommissionmekanismen
16.8
16.9 Afrika i 2018
16.10 Udviklingen i Brasiliens strategier for industrialisering
16.13 Statslig bistand fra OECD-landene, 2016 i mio. dollars og % af BNI
16.14 Remitter og udviklingsbistand til ulande 1960-2008, mia. dollars
 • 1.1 Maslows behovspyramide
 • 1.2 Triaden og BRIK-landene
 • 1.3 Økonomisk vækst i de 7 økonomiske stormagter i faste priser 2006-2017 (årlig stigning i %)
 • 1.4 Top-20 på "Happiness"-listen 2016
 • 1.5 Økonomisk vækst i Danmark og nabolandene i faste priser 2009-2018 (årlig stigning i %)
 • 1.6 Horisontal og vertikal kapitalintegration
 • 1.7 Verdens største virksomheder 2016 - målt på aktieværdi
 • 1.9 EU mellem IGP og statsdannelse
 • 2.2 Tilgang og anvendelse af varer og tjenester, 2016 (årets priser i mia. kr.)
 • 2.3 Opsparing, investeringer og betalingsbalanceoverskud i Danmark 1966-2016
 • 2.4 Udviklingen i arbejdsstyrken og beskæftigelsen i Danmark 1950-2015
 • 2.5 Betalingsbalancen
 • 2.6 Danmarks udlandsgæld/udlandsformue 1953-2016
 • 2.7 Omkostningsinflation og efterspørgselsinflation
 • 2.8 Budgetbalancen
 • 2.9 Udviklingen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget 1995-2016
 • 2.10 Uligheden i 7 lande i 2010 målt ved 80/20 ratio, dvs. de 20% rigestes disponible indkomster div
 • 2.11 Mulige fremtidsscenarier for den globale opvarmning
 • 2.12 Det simple økonomiske kredsløb
 • 2.13 Grafisk model 1
 • Grafisk model 2: Phillips-kurven. Sammenhængen mellem arbejdsløshed og inflation
 • 2.15 De fem aktører i det udvidede økonomiske kredsløb og deres vigtigste opgaver
 • 2.16 Det udvidede økonomiske kredsløb
 • 2.17 Forskellige økonomiske systemer
 • 3.1 Konjunkturbølger
 • 3.2 Udviklingen i Danmarks bruttonationalprodukt 2002-2016, mia. kr. (faste 2010-priser)
 • 3.3 Årlig BNP-stigning i Danmark 1930-2009 (i faste priser)
 • 3.4 Multiplikatorvirkningen
 • 3.5 Den automatiske budgetreaktion
 • 3.6 Effekten af den rigtige finans- og pengepolitik
 • 4.1 Efterspørgselskurven
 • 4.2 Forskydninger i efterspørgselskurven pga. folks indkomstændringer mv.
 • 4.3A Efterspørgselskurver for goder med forskellig elasticitet (cigaretter)
 • 4.3B Efterspørgselskurver for goder med forskellig elasticitet (ferierejser til Thailand)
 • 4.4 Forskellige typer af priselasticitet
 • 4.5 Priselasticiteten ændrer sig langs en efterspørgselskurve (cigaretter igen)
 • 4.6 Udbudskurven
 • 4.7 Udbudskurver på kort og langt sigt
 • 4.8 Forskydninger i udbudskurven
 • 4.9 Prisdannelsen på benzin
 • 4.10 Tilpasning mod ligevægtsprisen på benzinmarkedet
 • 4.11 Forskydninger af ligevægtsprisen
 • 5.1 Økonomiske teorier. Pendulet svinger med hensyn til statens rolle
 • 6.1 Økonomisk vækst og arbejdsløshed i Danmark 1980-2016 (%)
 • 6.2 Vareproduktion
 • 6.3 Udviklingen i Danmarks potentielle og faktiske BNP 1990-2014, mia. kr. (2005-priser)
 • 6.5 Udviklingen i kapitalapparatet i Danmark 2005-2015, mia. kr. (2010-priser)
 • 6.6 Porters diamant
 • 6.7 Porters model anvendt på Indien
 • 6.8 "Besparelsen" ved "sort arbejde" frem for "hvidt arbejde"
 • 6.9 Udviklingen i det britiske punds kurs i forhold til danske kroner, målte i kroner for 100 pund
 • 6.10 BNP, BFI og BNI i Danmark 2016 (årets priser, mia. kr.)
 • 6.11 Udviklingen i BNP i tre lande med hver deres fordeling på C og I
 • 6.12 Hvordan bevæger man sig rundt i velstandsmålene?
 • 7.1 Fordelingen af et dagsarbejdes værdi
 • 7.2 Ligevægt på et neoliberalt arbejdsmarked
 • 7.3 Uligevægt på et neoliberalt arbejdsmarked
 • 7.5 Danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet i 2016 (1000 personer)
 • 7.6 Arbejdsløsheden i Danmark 1950-2016 (% af arbejdsstyrken)
 • 7.7 Mangel på arbejdskraft i 2025 for uddannelsesgrupper, prognose (antal i 1000)
 • 7.8 AKU-arbejdsløsheden i Europa 2016 i procent af arbejdsstyrken
 • 7.9 Phillipskurven - på kortere og langt sigt ifølge monetaristerne
 • 7.10 Den danske flexicurity-model
 • 7.11 Indkomstdækning ved arbejdsløshed
 • 7.13 Udviklingen i befolkningens fordeling på erhverv i et vestligt land
 • 8.1 Den offentlige sektor i Danmark. Antal fuldtidsansatte 2017
 • 8.2 De offentlige udgifter i procent af BNP i 10 EU-lande 2015
 • 8.3 Virkningerne af en ekspansiv finanspolitik på de økonomiske mål
 • 8.4 Virkningerne af en kontraktiv finanspolitik på de økonomiske mål
 • 8.5 De finanspolitiske komponenters virkninger på efterspørgslen
 • 8.6 Udviklingen i finanseffekten i Danmark 1972-2013 (% af BNP)
 • 8.7 Den faktiske og den strukturelle saldo på det danske statsbudget 2005-2018
 • 8.8 EU-landenes offentlige gæld ultimo 2016 (% af BNP)
 • 8.10 Skattetrykket i OECD-landene 2015
 • 8.11 Laffer-kurven
 • 8.12 Tre forskellige skatteskalaer
 • 8.13 Marginalskatten på arbejdsindkomst i de 34 OECD-lande i 2015
 • 9.2 Statens, markedets og civilsamfundets roller i de tre velfærdsmodeller
 • 9.3 Velfærdsmodeller i Vesteuropa
 • 9.4 Fra vugge til grav - eksempler på offentlig service i en danskers livsløb
 • 9.6 Lorenz-kurven og beregning af Ginikoefficienten
 • 9.7 Ginikoefficienten i Danmark og et udvalg af andre lande i midten af 2010'erne
 • 9.8 Udviklingen i antal økonomisk fattige i Danmark 2002-2015
 • 9.10 Faktorer, der bestemmer størrelsen af en persons disponible indkomst
 • 9.11 Andelen af overførselsindkomster, der overføres til de 20 pct. fattigste i 2013. Udvalgte OECD-
 • 9.12 Befolkningen fordelt efter alder og køn 2017 og 2050
 • 9.13 Muligheder for udvidelse af arbejdsstyrken
 • 10.1 Den finansielle sektor i det økonomiske kredsløb
 • 10.2 Bankernes udlån- og indlånsrenter
 • 10.3 Den finansielle sektors eget kredsløb og forbindelser udadtil
 • 10.5 Pengeskabelsen
 • 10.6 "Den umulige trekant"
 • 10.7 En dansk rentestignings virkning på kursforholdet mellem kroner og euro
 • 10.8 Nationalbankens og ECB's udlånsrenter 1999-2017
 • 10.9 Ekspansiv pengepolitik
 • 10.10 Kontraktiv pengepolitik
 • 10.11 Årlig inflation i Danmark siden 1900 målt som stigning i forbrugerprisindekset
 • 10.12 Udviklingen i ejendomspriserne i Danmark siden 1993
 • 10.13 Omkostningsinflation og efterspørgselsinflation
 • 10.15 Finansiering af huskøb på kort og langt sigt
 • 11.1 Samspillet mellem det økonomiske kredsløb og naturen
 • 11.2 Verdens energiforbrug fordelt på energikilder
 • 11.3 Udviklingen i oliepriserne (løbende priser) og Saudi-Arabiens olieproduktion (mio. tønder pr. d
 • 11.4 Prisdannelsen på olie
 • 11.6 Økonomien i en cykelvirksomhed
 • 11.7 Eksternaliteter
 • 11.9 Den globale temperaturstigning 1880-2015
 • 11.10 Menneskelige faktorers påvirkning af klima og miljø
 • 11.14 Samlede nye investeringer i vedvarende energi
 • 11.16 Doughnutøkonomien
 • 12.1 Udviklingen på betalingsbalancens løbende poster 1980-2016 (% af BNP)
 • 12.2 Betalingsbalancens løbende poster: De enkelte posters bidrag til overskuddet i mia. kr.
 • 12.3 Sammenhængen mellem betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter
 • 12.4 Importen af varer fordelt på oprindelseslande 2016 i procent af den samlede import
 • 12.5 Sammensætningen af Danmarks vareeksport 2005 og 2015 i procent
 • 12.6 Danmarks BNP og import til Danmark 1990-2015, mia. kr. (faste 2010-priser)
 • 12.7 Udviklingen i kurserne på fire valutaer 2000-2017
 • 12.8 Valutakurssystemer
 • 12.9 Den effektive kronekurs 1988-2016 (indeks 1980 = 100)
 • 12.10 Virkningerne af en devaluering på kort sigt
 • 12.11 Virkningerne af indkomstpolitik (i princippet)
 • 12.12 Oversigt over økonomiske politikker
 • 12.13 Konkurrenceevne-faktorer
 • 12.14 Udviklingen i lønomkostninger pr. produceret enhed i udvalgte lande 2010-16 (indeks 2010 = 100
 • 13.1 Forskellige områders procentandele af verdens BNP fra år 1-2004
 • 13.2 Trekantshandelen
 • 13.3 Rostows faser i den økonomiske vækst i nogle udvalgte lande
 • 13.4 Imperier i verden 1914
 • 13.5 Bretton Woods-systemet
 • 13.6 Målsætningerne i Washington Consensus-politikken
 • 13.7 Bankernes kredit til den private sektor i USA, Storbritannien, Japan og Eurozonen 2006-2015. Pr
 • 13.8 Årsager til finanskrisen 2007-2009
 • 13.10 Global eksport af producerede goder 1950-2014 i mia. dollars
 • 13.11 Udviklingen i den globale eksport af producerede goder 1950-2014 i pct. pr. 5 års-periode
 • 13.12 Udviklingen i den globale vareeksport og i verdens BNP 1995-2014 (%)
 • 13.13 Overlappende økonomiske grupperinger
 • 13.14 G20 dækker en stor del af verden
 • 14.1 Graden af økonomisk globalisering - en skitse
 • 14.3 Vareeksportens fordeling inden for og imellem verdenshandelens regioner i 2014 (mia. dollars)
 • 14.4 Vareeksportens sammensætning i verdenshandelens regioner i 2014 (mia. dollars)
 • 14.7A Den udvidede gravitationsmodel til forklaring af Brasiliens samhandels-partnere
 • 14.7B Den udvidede gravitationsmodel til forklaring af Indiens samhandels-partnere
 • 14.8 Virkninger af at indføre en told
 • 14.9 Toldsatser i udvalgte vækstøkonomier og OECD-lande 2011
 • 14.10 Virkninger af at indføre en importkvote
 • 14.11 Hvordan bliver et firma til et MNS?
 • 14.13 Transfer-pricing i et MNS
 • 15.1 EU's medlemslande 2018
 • 15.2 Graden af konflikt og samarbejde i Europa 1900-2018
 • 15.3 Beslutningsprocessen i EU
 • 15.5 Forskellige grader af økonomisk (og politisk) integration
 • 15.6 Frihandelsområde og toldunion
 • 15.7 Fællesmarked, økonomisk og monetær union, og politisk union
 • 15.9 BNP pr. indbygger (i købekraftspariteter (PPP)) 2015
 • 15.10 EF's landbrugsordninger
 • 15.11 EU's budget 2017
 • 15.12 Kerne og periferi i EU
 • 15.13 Medlemslandenes nettobidrag til EU i 2015 (mia. euro)
 • 16.2 Rostows faser i den økonomiske vækst med udvalgte landeeksempler
 • 16.3 Samir Amins produktionssektor-model
 • 16.4 "Det ulige bytte" mellem verdensøkonomiens centrum og periferi
 • 16.5 BNI pr. indbygger (i 1000 dollars, 2011) og levealder
 • 16.6 "Fattigdomsfælden"
 • 16.7 Returkommissionmekanismen
 • 16.8 "Den daglige korruptions" virkninger
 • 16.9 Afrika i 2018
 • 16.10 Udviklingen i Brasiliens strategier for industrialisering
 • 16.13 Statslig bistand fra OECD-landene, 2016 i mio. dollars og % af BNI
 • 16.14 Remitter og udviklingsbistand til ulande 1960-2008, mia. dollars

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)