Forlaget Columbus

Kriminalitet og retfærdighed

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Eva Smith

Hvad er kriminalitet? Hvordan måles omfanget? Hvad er retssikkerhed og retsfølelse? Hjælper det at straffe? Disse centrale spørgsmål behandles i Kriminalitet og retfærdighed. I modsætning til de fleste andre bøger om kriminalitet indeholder denne bog mange eksempler fra praksis og dermed juridisk tankegang. Eksemplerne vil give muligheder for, at eleverne selv arbejder med eksemplerne og dermed får en vis fortrolighed med den juridiske tankegang.

Strukturen i bogen

  • I kapitel 1 afgrænses begrebet kriminalitet, herunder en række forhold som kan have betydning for strafudmåling. Dette følges op i kapitel 4.
  • I kapitel 2 gennemgås retssystemet i en straffesag.
  • I kapitel 3 behandles selve strafbegrebet herunder forskellige typer af straf. Hjælper det at straffe? Dette spørgsmål søges besvaret i kapitel 5 og 6 hvor en række resultater fra den empiriske forskning præsenteres og diskuteres.
  • I kapitel 6 ses der desuden på forskellige årsager til og teorier om kriminalitet.
  • I kapitel 7 er der en kort gennemgang af varetægt.
  • I kapitel 8 er fokus på udviklingen i lovgivningen. To nedslag er interessante: Terrorlovgivningen og lømmelpakken, som begge giver anledning til at diskutere forholdet mellem menneskerettigheder og forebyggende foranstaltninger i et demokratisk samfund. Bl.a. under indtryk af norske erfaringer er der i Danmark eksperimenteret med brug af alternativ konfliktløsning. Dette er temaet i kapitel 9.
  • Bogen afsluttes med at sætte udviklingen i Danmark ind i en international kontekst.

Studiet af kriminalitet giver gode muligheder for i undervisningen at inddrage metodiske overvejelser: Hvad er kriminalitet? Hvordan måles omfanget? Hvad er retsbevidsthed og følelse? Hjælper det at straffe? I samme forbindelse kan eleverne selv gennemføre mindre empiriske undersøgelser.

Kun sjældent har man facitlister i samfundsfag. Det korrekte svar kan altid diskuteres. I arbejdet med kriminalitet gives der rent faktisk facitlister ved at eleverne kan sammenholde deres egne domme med den faktisk givne. Netop arbejdet med konkrete sager kan give anledning til gode diskussioner og også give en fornemmelse af, at det ikke altid er nemt at nå frem til en retfærdig dom.

Bogen kan anvendes i samfundsfag på alle niveauer i de gymnasiale uddannelser, hvor retssystemet indgår som en del af kernestoffet. I tilknytning til bogen er der på bogens hjemmeside en række forslag til arbejdsopgaver og øvelser.

Forfatteren Eva Smith (f. 1942) er professor, dr. jur. ved Københavns Universitet. Hun har skrevet adskillige juridiske lærebøger og har en række faglige tillidsposter, bl.a. formand for Det Kriminalpræventive Råd.

”Forfatteren har en åbenlys stor indsigt og viden på området. Dette skinner klart igennem i denne bog, som både er overvejende kvalificeret skrevet og veldokumenteret med statistik og forskningsresultater.”

Torben Ravnsmed Hamborg / Samfundsfagsnyt #191

Udgave1
Oplag2
Udgivelsesår2012
Antal sider132
Format
Pris
Antal
 
Forlaget Columbus eBog
4 år
DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)