Imperier - fra oldtid til nutid

Imperier - fra oldtid til nutid gør det muligt at behandle store dele af både verdens- og Danmarkshistorien med et spændende tema.

Bogen kan læses i sin helhed eller i uddrag. Sidstnævnte kan der tænkes mange variationer af i en undervisningssammenhæng, og de forskellige læsemuligheder er grunden til, at nogle begreber og fænomener forklares flere steder.

Tværfagligt samarbejde
Kapitlerne om forskellige imperier vil være velegnede til samarbejde med sprogfagene i studieretningen. Her kan man fx læse kapitel 1, 2 og det relevante imperiekapitel, fx Det Britiske Imperium i samarbejde med Engelsk.
Foruden bogens kilder vil der til de enkelte sprogfag kunne inddrages en mangfoldighed af skønlitterære værker, som tematiserer imperiehistorien (enten om eller fra samme).
Med Samfundsfag A vil bogens sidste kapitel oplagt kunne inddrages i forløb, hvor samfundsfag beskæftiger sig med international politik, de nye stormagter og/eller EU. Med sin perspektiverende karakter - og sværhedsgrad - vil sidste kapitel formentlig fungere bedst i 3. g. I samarbejde med Samfundsfag kunne det teoretiske stof - imperialismeteori, magtbegreber og polaritet - også udfoldes i samfundsfagstimerne, mens historie i højere grad kunne tage sig af kildeanalyserne.
Endelig er Oldtidskundskab selvskrevet som samarbejdsfag, hvor man enten går i dybden med Romerriget og/eller perspektiver til senere imperiers historiebrug. En mulighed kunne også være at gå i dybden med romersk identitet og imperieideologi med fokus på Vergils Æneide og/eller andre materialer fra kapitlet eller de mange andre eksisterende kildesamlinger.

Projektarbejde i historie
Man kan også tænke sig projektarbejde, hvor elever i grupper fordelt på fremmedsprog arbejder med hvert sit imperium. Her kunne klassen også i fællesskab læse det første eller de to første kapitler for at skabe et fælles overblik og begrebsapparat (imperiers herredømmestrategier, forskellige typer af imperier, magtbegreber og polaritet). Derefter kunne grupper arbejde med hvert sit imperium afhængig af hvilke fremmedsprog de har i øvrigt. Grupperne kunne arbejde med en fælles problemstilling (inspireret af kapitel 1) eller med forskellige mere specifikke problemstillinger, som de enkelte kapitler kan lægge op til. På den måde vil elevernes problemformuleringskompetence også kunne trænes, ligesom man kan diskutere, i hvilken grad man kan og bør trække én forståelsesramme ned over forskellige imperier. Hvad der kan være relevant og muligt vil naturligvis afhænge af den enkelte klasses eller enkelte grupper og elevers forudsætninger og interesser.

Større skriftlige opgaver - SRP på STX - vil bogen også oplagt kunne benyttes til med nogle af de nævnte eller andre relevante fag. Her kunne man også lave sammenlignende undersøgelser, fx inspireret af casen i kapitel 1 og 2 (det jødiske oprør i Judæa sammenlignet med kampen om Najaf i 2004). I den forbindelse vil det være nærliggende at inddrage metodiske overvejelser om, hvordan man laver systematiske sammenligninger i historiefaget, og hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med at bruge samfundsvidenskabelige teorier (i dette tilfælde: imperialismeteorier) på en historiske problemstilling. Begge dele behandles i Columbus' metodebog Fra fortid til historie kapitel 7.


Kronologiforløb
... vil bogen selvsagt også kunne anvendes til, idet den tilbyder et verdenshistorisk overblik med et styrende fokus.

For konkrete opgaver og supplerende materialer henvises til de enkelte kapitler på denne side.