Køn og ligestilling

Del 3: Køn i økonomisk perspektiv


3.1 Det kønsopdelte arbejdsmarked

1. Hvad er horisontal og vertikal kønsarbejdsdeling?

2. Hvad kan der af figur 3.1 og 3.2 udledes om den horisontale kønsarbejdsdeling i Danmark?

3. Hvad er crossovers? Kom med eksempler på crossovers af begge køn.

4. Hvilke udfordringer kæmper henholdsvis mandlige og kvindelige crossovers med? Tjek op på begreberne hegemonisk maskulinitet og stereotyper.
 
5. Undersøg hvad udfaldet blev i sagen om bleskift i Ligebehandlingsnævnet (boks s. 143).


3.3 Kvinder og mænd inden for og uden for arbejdsmarkedet

1. Hvad er forskellen på ledighed, beskæftigelses- og erhvervsfrekvens?
 
2. Forklar de fire forskellige former for ledighed i figur 3.10. (Og repetér kort, hvilke former  for økonomisk politik, der imødekommer de forskellige former for ledighed)
 
3. Hvad fortæller figur 3.9 om køn og (hvilken form for) ledighed?
 
4. Formulér på baggrund af figur 3.11 to hypoteser om henholdsvis mænds og kvinders erhvervsfrekvens. Brug de forklaringer, som gives i bogen.
 
5. Hvordan rammes mænd og kvinder forskelligt af ledighed? Og hvorfor?

6. Repetér de tre velfærdsmodeller i figur 3.12. Hvilken rolle spiller de forskellige velfærdsmodeller for ligestillingen mellem kønnene – i familien og på arbejdsmarkedet? (inddrag begreberne stærke og svage forsørgerstater og kvindevenlige stater.

7. Hvad mener Ulrich Beck med begrebet individualiseret institutionalisering? Forklar hvordan begrebet er relevant i forhold til at beskrive kvinders situation i Danmark.