Unge og identitet

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 2 - Identitetsdannelsens og socialiseringens byggesten

 • Redegør kort for de forskellige anerkendelsessfærer og giv eksempler på, hvorledes anerkendelsens har betydning for socialiseringen.
 • Forklar hvorfor og hvordan socialiseringsformer og –værdier ændrer sig i forhold til de forskellige samfundstyper.
 • Redegør for de centrale mekanismer (”byggesten”), der knytter sig til socialiseringsprocessen. Find eksempler på, hvordan de virker.
 • Forklar Eriksons teori, om at identitetsudviklingen sker gennem faser, der hver rummer sin krise. Udbyg din forklaring med eksempler.
 • Forklar begreberne ”rolletagning”, ”I”, ”me”, ”generaliseret anden”. Forklar forskelle på Meads og Goffmanns rollebegreber.
 • Forklar Foucaults begreb ”biomagt”.
 • Overvej hvordan de disciplineringsmekansimer, som Foucault omtaler, virker i det danske uddannelsessystem.
 • Forklar begrebet ”social kontrol”, og uddyb mht. hvilke mekanismer, der holder grupper sammen.
 • Forklar med eksempler, hvordan mobning kan virke som social kontrol.
 • Forklar de centrale begreber hos henholdsvis Thomas Ziehe  Anthony Giddens.
 • Hvilke reaktioner kan senmodernitetens udfordringer mødes med?
 • Forklar hvad der menes med, at den senmoderne identitetsdannelse finder sted i ”spændingsfeltet mellem individualisering og standardisering”?
 • Forklar ved hjælp af eksempler sammenhænge mellem kroppen og refleksiviteten.