Unge og identitet

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 3 - Danmark

Familiearenaen

 • Redegør for de forskellige fortællinger om det at være ung. Findes der andre fortællinger? Diskuter de forskellige fortællingers sandhedsværdi.
 • Redegør for den senmoderne families funktioner, således som disse er beskrevet i bogen. Diskuter om der her gives et fair billede af familiens situation.
 • Beskriv de forskellige familietyper. Diskuter om de findes i virkeligheden, eller om der er tale om for grove forenklinger.
 • Diskuter også ved brug af Eriksson og Mead (kapitel 2), hvilke former for identitetsdannelse og socialisering, der sker i de fire familietyper.
 • Redegør for forskelle mht. socialisering i familien og i institutionerne. Overvej fordele og ulemper ved den måde, socialiseringen foregår de to steder.

Uddannelsesarenaen

 • Hvorfor er der så meget fokus på uddannelsessystemet? Redegør for de forskelligartede tendenser, der er i det danske uddannelsessystem. Diskuter bogens fremstilling.
 • Vurder værdien af de målinger, som PISA laver. På Ministeriet for Børn og undervisnings hjemmeside,www.skolestyrelsen.dk , kan du læse mere om forskellige former for tests i folkeskolen og downloade materiale. Du også kan via Google finde flere PISA-målinger, fx. Niels Egelund: PISA 2009-undersøgelsen. En sammenfatning eller samme forfatter: PISA 2009 danske unge i en international sammenligning. Bd.1. Resultatrapport.
 • Vurder værdien af uddannelsesplaner. Redegør for begrebet konkurrencestaten. Hvorledes adskiller denne sig fra den traditionelle velfærdsstat?
 • Lav et rollespil, hvor de tre udannelsesstrategier er i spil.
 • Diskuter om de tre strategier findes i virkeligheden.
 • I SFI-rapporten Unge uden uddannelse, SFI 05:09 kan du nærmere undersøge, hvad det er for faktorer, der er medvirkende til, at unge dropper ud af uddannelsessystemet. Kan downloades frawww.SFI.dk
 • Diskuter indholdet af boksene side 55, side 57 og side 58.
 • Redegør for forskelle på pige- og drengeadfærd i uddannelsessystemet.
 • Diskuter hvordan forskellene kan forklares.

Fritidsarenaen

 • Diskutér det billede, som bogen giver af livet i fritiden. Er det et fair billede?Prøv at nuancer det yderligere.
 • Redegør for de forskellige typer af fællesskaber. Brug egne erfaringer og/eller undersøg forskellige fællesskaber og subkulturer med henblik på at identificere deres karakteristika, værdier, selvopfattelse og opfattelse af virkeligheden.
 • Diskuter det billede, der gives af unge i teenageårene i SFI-undersøgelsen (boks side 64). Hvordan kan udviklingen forklares?
 • Gå mere i dybden ved hjælp af SFI-rapporten Børn og unge i Danmark, velfærd og trivsel, som kan downloades fra SFIs hjemmeside, www.SFI.dk
 • Undersøg unges trivsel og mistrivsel gennem rapporten Når det er svært at være ung i DK, Center for Ungdomsforskning. Kan downloades fra www.CEFU.dk
 • Undersøg forklaringer på unges risikoadfærd. Er de dækkende?
 • Undersøg omfang og konsekvenser af unges alkoholforbrug ud fra bl.a. www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol.aspx
 • Hvorfor fylder alkohol så meget i mange unge danskeres liv? Er det rigtigt, at alkohol adgangsbilletten til at være med i ungdomslivets fællesskaber?
 • Diskuter påstanden om, at mange unge gerne vil gøre en forskel.
 • Diskuter påstanden i boksen om, at danske unge er frustrerede og utilfredse.
 • Sammenlign danske unges værdier og holdninger med unge i andre lande bl.a. ved hjælp af http://www.geert-hofstede.com/