Unge og identitet

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 6 - Frankrig

Familiearenaen

 • Redegør for udviklingen i franske familiemønstre og sammenlign den med de danske familiemønstre.
 • Redegør for familiens betydning for opdragelsen af børn og unge.
 • Redegør for betydningen af Bourdieus begreb ”reproduktionsstrategi” og overvej, hvorfor den er en central socialiseringsopgave for familien.
 • Diskuter hvad der afgør familiernes mulighed for at give deres børn den bedst mulige uddannelse.


Uddannelsesarenaen

 • Redegør for betydningen af begrebet meritokrati og forklar, hvordan det påvirker det franske uddannelsessystem og de unges adfærd i skolen.
 • Redegør for de forskellige uddannelsesdiskurser. Komplementer de hinanden eller er de i modstrid med hinanden? Kan der argumenteres for, at nogle af dem har større værdi i det senmoderne samfund end andre?
 • Hvorfor har uddannelsessystemet for mange unge mistet sin legitimitet?
 • Diskuter, hvordan følgende citat skal forstås: ”Uddannelsessystemet forbliver åbent for alle, men forbeholdt de få” (citat i boks side 118)


Fritidsarenaen

 • Hvad kendetegner ungdomskulturen i  Frankrig, som den beskrives i bogen? I hvilket omfang adskiller den sig fra den danske ungdomskultur?
 • Hvad betyder det, at  ungdomskulturen er relationel (side 121), og hvordan kan vi fagligt forklare denne karaktertræk?
 • Undersøg, hvorfor de franske unge oplever krav om konformitet fra deres jævnaldrende.
 • Hvad kan årsagen være til, at færre unge i Frankrig end i Danmark eller Storbritannien generelt udviser en risikoadfærd? Inddrag overvejelser fra hele kapitlet i argumentationen.