Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 7: Sociodemografiske faktorer

Tjek på lektien

For hver af de nævnte sociodemografiske faktorer i kapitlet:

 1. Redegør for hvilken betydning denne faktor har for partivalget.
 2. Angiv nogle tal som dokumentation for denne faktors betydning.
 3. Forklar to forskellige årsager til denne faktors betydning for partivalget.
 4. Diskutér om de forskellige årsager til denne faktors betydning er udtryk for den rationelle vælger eller er udtryk for den socialiserede vælger.

Ovennævnte kan tilrettelægges som gruppearbejde, hvor hver grupper skal arbejde med én af faktorerne og fremlægge for klassen.

Øvelsesopgaver

 • 1. Diskutér, hvilke af de sociodemografiske faktorer i figur 7.4, der ud fra tabeller og figurer i kapitel 7 betyder mest for partivalget.
 • 2. Køn: Find seneste meningsmåling på www.dr.dk og sammenlign kvinders og mænds partivalg. Er der sket ændringer siden forskellene i figur 7.1?
 • 3. Undersøg på www.surveybanken.aau.dk i hvor høj grad kvinders holdninger adskiller sig fra mænds holdninger til fordelingspolitiske og værdipolitiske spørgsmål. Se i kapitel 14, hvordan du bruger surveybanken.
 • 4. Undersøg med brug af kvantitativ metode, i hvor høj grad der er forskel på pigers og drenges holdninger i din klasse eller på din skole. Undersøg desuden med brug af kvalitativ metode hvorfor piger og drenge har forskellige holdninger. Se i kapitel 15, hvordan du gør.
 • 5. Alder: Interview personer fra nogle af de forskellige generationer i tabel 7.1. Er deres politiske holdninger i overensstemmelse med generationens afvigelse fra gennemsnittet? Hvornår mener de selv at have dannet de grundholdninger, som de har i dag? Bekræfter deres svar generations-effekten eller livscyklus-effekten? Er der et mønster i de svar, som klassen får? Brug interviewguide og kodning af interviews. Se i kapitel 15, hvordan du gør.
 • 6. Uddannelse: Undersøg i www.surveybanken.aau.dk uddannelsens betydning for værdipolitiske holdninger og partivalg (kvantitativ metode).
 • 7. Interview personer med forskellig uddannelseslængde om deres værdipolitiske holdninger og undersøg om der er et mønster (kvalitativ metode)? Brug interviewguide (se nærmere i kapitel 15). Indsæt citater for deres holdninger i et skema (display) som fx:
Kort uddannelseLang uddannelse
Holdning til at modtage flere flygtninge i Danmark
Holdning til burkaforbud
Holdning til …

Læs mere om brug af display i Vibeke Allerup Petersen m. fl.: "Metodebogen", Forlaget Columbus, 2018

 • 8. Diskutér styrker og svagheder ved at bruge kvantitativ og kvalitativ metode til jeres undersøgelse af køn/uddannelse.
 • 9. Opgaver om vælgeradfærd i USA ud fra nedenstående figur 1 og afsnit 7.1 Køn, 7.3 Uddannelse og afsnit 13.4 (https://www.pewresearch.org/politics/2020/10/09/the-trump-biden-presidential-contest/).

  • a. Hvilken udvikling er der sket fra 2017 (figur 13.1 side 158) til oktober 2020 i tilslutning til republikanerne/Trump og demokraterne/Biden efter køn og uddannelse (figur 1)?
  • b. Sammenlign partivalg efter køn i Danmark og USA. Diskuter om årsagerne til, at kvinder i Danmark er mere venstreorienterede (https://www.pewresearch.org/politics/2020/10/09/the-trump-biden-presidential-contest/) end mænd kan overføres på kvinder og mænd i USA?
  • c. Diskutér, om Rune Stubagers forklaringer om sammenhængen mellem uddannelse og værdipolitiske holdninger (side 77-78) underbygges af figur 1 om støtten til Trump og Biden.