Global politik

Velkommen til hjemmesiden for 3. udgave af Global politik.

3. udgaven fra oktober 2015, genoptrykt med mindre rettelser i 2016, er ikke kun en almindelig revision og opdatering af de to tidligere udgaver fra 2006 og 2010, men lægger et nyt koncept til grund for bogens struktur. I modsætning til før fokuseres på tre grundbegreber: magt, sikkerhed og globalisering; og der er lavet en opdeling i hoveddele der gør det muligt at nøjes med at gennemgå en mindre del af bogen og stadig opfylde obligatoriske krav til undervisningen (bortset fra EU-stoffet). Af forordet og af kapitel 1 fremgår hvilke overvejelser der ligger bag ændringerne.

I den valgfri del 2 (kap. 5-7), hvor de samme tre grundbegreber som i del 1 (kap. 2-4) er styrende for indholdet, er medtaget mere empiri og aktuelt stof end i tidligere udgaver. Hjemmesidens spørgsmål og opgaver til disse kapitler, og til dels også til de øvrige, vil så vidt muligt løbende blive opdateret og tilpasset den aktuelle udvikling i den internationale politik. Men de er udformet så de burde have en vis langtidsholdbarhed. Generelt om opgaverne kan siges at de dækker alle bogens sider, ofte med inddragelse af figurer og tabeller. Gennemgående har jeg undladt rene repetitionsspørgsmål, men i stedet søgt at koble til relevante andre sider i bogen og i vidt omfang lagt op til søgning på internettet, ikke mindst til avisartikler fra Infomedia. Nogle af opgaverne er nok rimeligt svære og kan så udelades alt efter ambitionsniveauet i undervisningen.

Som forfatter - og ikke mindst som pensioneret underviser - er man i vid udstrækning isoleret fra sit publikum. Jeg vil sætte stor pris på feedback, ikke mindst til det materiale der er lagt ud her på hjemmesiden. Erfaringer med brug af opgaverne og forslag til nye er meget velkomne.

Held og lykke med den nye udgave,

Hans Branner
hans.branner@gmail.com