Modernitetens politiske teoretikere

Åbn undermenuer...

John Rawls - Kontraktteori - Side 1

Kontraktteori - John Rawls

Den amerikanske politiske filosof John Rawls (1921-2002) er lidt utraditionel i forhold til den gængse måde at tænke ideologi på. På den ene side er han solidt placeret i den liberale tradition, hvor friheden, og det rationelle menneske er i centrum, men samtidig kan Rawls arbejde også tolkes som et forsvar for velfærdsstaten, og dens ideal om en nogenlunde lige fordeling af samfundets goder. Rawls hævder nemlig som noget helt centralt, at samfundets goder bør fordeles således, at de dårligst stillede stilles bedst muligt. Rawls fokuserer primært på det retfærdige samfund. Han er kontraktteoretiker, hvilket betyder, at hvis et samfund skal være retfærdigt, må det stemme overens med det principper, som frie lige og rationelle individer ville kunne nå til enighed om. Det handler om, at samfundets individer indgår en kontrakt med hinanden for at opnå det mest retfærdige samfund. I den forbindelse formulerer nogle retfærdighedsprincipper, der kan danne et fælles grundlag for politik i et moderne pluralistisk samfund med mange forskellige værdier. Disse retfærdighedsprincipper sammenfatter og sammenordner de politiske værdier, vi har om frihed, lighed og demokrati. Rawls formulerer ikke så meget et politisk indhold, men snarere en metode, der betyder, at vi alle kan være med til at definere nogle politiske værdier. Det handler om, at man i et pluralistisk samfund kan være enige om en procedure. De to retfærdighedsprincipper Rawls formulerer nogle principper, der bør være gældende for et samfunds grundlæggende struktur.

Med et samfunds grundlæggende struktur mener Rawls samfundets vigtigste institutioner, og den måde disse institutioner fordeler fundamentale rettigheder på. Her tænker han på Grundloven, de økonomiske spilleregler (fri ejendomsret og privateje af produktionsmidler, markedsøkonomien), familiemønstret o.lign. Rawls teori er dermed ikke en fuldstændig teori om retfærdighed, for der er andet end samfundets grundlæggende strukturer, der kan siges at være retfærdigt eller uretfærdigt.Om Danmark skal boykotte Kina pga. menneskerettighedskrænkelser handler også om retfærdighed, men det beskæftiger Rawls sig ikke med. Han foreslår i alt tre grundlæggende principper, som kommer til udtryk i to retfærdigheds-principper, der lyder som følger: 1) Enhver person skal have lige krav til et udstrakt system af fundamentale rettigheder og friheder. Alle har ret til den højeste grad af frihed, der er forenelig med en tilsvarende grad af frihed for andre (frihedsprincippet) 2) Sociale og økonomiske uligheder skal opfylde to betingelser: (a) de er knyttet til positioner og stillinger, der er åbne for alle, og hvor der er rimelig lighed i muligheder for at opnå dem (mulighedsprincippet eller åbenhedsprincippet), (b) de er til størst fordel for de mindst privilegerede social og økonomisk ulighed er kun retfærdig, hvis de dårligst stillede er stillet bedst muligt (forskelsprincippet eller differensprincippet)

--> fortsæt på side 2

John Rawls - Kontraktteori

Der er flere, der har påpeget, at det ville have været relevant også at have et kapitel om John Rawls. Det har jeg i første omgang forsøgt at råde bod på ved at lave en kort introduktion til John Rawls, som I er meget velkomne til at bruge. Ligeledes kan man henvise til en artikel i Jyllands-Posten d. 15/6 2005 skrevet af David Gress "En moralsk liberalisme", der er skrevet på baggrund af, at John Rawls bog "A Theory of Justice" nu er udkommet på dansk "En teori om retfærdighed". Artiklen indeholder ligeledes en kort introduktion til Rawls teori om retfærdighed.

Morten Hansen Thorndahl