Velfærdsstaten under pres

Åbn undermenuer...

Kapitel 4: EU og den danske velfærd

4.1 EU og velfærdsstaten – velfærdsturisme og social dumping

 1. Redegør for begreberne ‘velfærdsturisme’ og ‘social dumping’.
 2. Find eksempler på velfærdsturisme og social dumping. Præsentér dem for hinanden i klassen.
 3. Undersøg det øjeblikkelige omfang af social dumping og velfærdsturisme statistisk. Diskutér de tal I finder.
 4. Lav en kvantitativ undersøgelse (brug fx surveymonkey/surveyxact), der afdækker fx din årgangs holdning til og viden om EU’s betydning for velfærdsstaten. Beskriv, hvad undersøgelsen viser og opstil nogle årsagsforklaringer herpå. Anvend Excel eller Spørg 2000. Diskutér den kvantitative metodes faldgrupper.

4.2 Danmark og EU – det historiske perspektiv

 1. Redegør for EUs historiske udvikling fra 1958 til i dag. Anvend i den forbindelse begreberne overstatsligt og mellemstatsligt samarbejde.
 2. Hvilken retning har EU bevæget sig de seneste ca. 20 år?
 3. Hvilken udvikling ønsker du? (Begrund svaret).
 4. Klassen/holdet inddeles i grupper. Hver gruppe tildeles hver en traktat og får til opgave at præsentere det væsentligste indhold i netop den traktat.
 5. Redegør for de forskellige integrationsteorier og vurdér, hvilken der er tættest på virkeligheden. Begrund svaret.

4.3 EU’s økonomiske institutioner og den danske velfærdsstat

 1. Rangér følgende politikområder i EU efter indflydelse på velfærdsstaten:

  1. Valutapolitik
  2. Pengepolitik
  3. Finanspolitik
  4. Arbejdsmarkedspolitik
  5. Socialpolitik

   1. Start med den, der har den største økonomiske betydning for den danske velfærdsstat.

 2. Begrund din rangering med anvendelse af konkrete empiriske (eller konstruerede) eksempler.

4.4 Det indre markeds positive bidrag til dansk velfærd

 1. Opstil argumenter for og imod, at Danmarks engagement i EU bidrager positivt til den danske velfærdsstat.
 2. Diskutér argumenterne og vurdér på baggrund af diskussionen, hvilke argumenter, der vejer tungest – i dag og i fremtiden.
 3. Undersøg, ved anvendelse af statistisk materiale, udviklingen i den europæiske samhandel. Hvem handler Danmark mest med og hvad sælger vi?

4.5 Er den danske velfærdsstat sårbar over for europæisk lovgivning?

 1. Diskutér om den danske velfærdsstat er truet af en stigende indflydelse fra EU. Find artikler på infomedia.dk, der argumenterer hhv. for og imod.
 2. Vurdér, hvilket argument, der fremstår stærkest.

4.6 Hvordan fungerer EU’s institutioner?

 1. Hvad er de vigtigste EU-institutioner og hvilken rolle spiller de i EU-samarbejdet? Udarbejd parvis en figur over de forskellige EU-institutioner med henblik på at beskrive de centrale aktører. Udarbejdes og præsenteres via PowerPoint.

4.7 Hvordan beslutter EU?

 1. Sammenlign den danske beslutningsproces i Folketinget med beslutningsprocessen i EU.
 2. Beregn, hvor meget indflydelse fem udvalgte lande har i forhold til hinanden set ud fra stemmevægte i Ministerrådet (Rådet). Vurdér herudfra demokratiets tilstand i EU.
 3. Diskutér, om der er for langt fra den danske borgers hverdag og til beslutningstageren i Bruxelles.
 4. Kom med forslag til, hvordan man kunne gøre afstanden kortere. Fremlæg forslagene for hinanden i klassen.