Forlaget Columbus

Støtte til forfattere

Af det ovennævnte følger at vi er indstillet på at yde støtte til forfattere, der søger orlov til at skrive bøger om samfundsfaglige emner. Det være sig egentlige lærebøger til undervisningen i gymnasiet eller HF eller bøger med et bredere sigte, dvs. bøger som ikke primært er skrevet med henblik på denne eller anden undervisning, men som kan anvendes hertil.

Vi har ikke på forhånd lagt os fast på, at forfattere, der søger orlov med støtte fra fonden skal være gymnasie- eller enkeltfagslærere.

Forfattere med en anden beskæftigelsesmæssig eller/og uddannelsesmæssig baggrund end den "traditionelle" samfundfagslærers vil også kunne opnå støtte fra fonden.
De betingelser vi fra fondsbestyrelsen ønsker opfyldt for at yde støtte til forfattere, der søger orlov fremgår af følgende 6 punkter:

  • 1. Tildeling af støtte kan ske ud fra en vurdering af følgende materiale, der skal foreligge som bilag til ansøgningen: a. en synopsis, der detaljeret redegør for udgivelsen, og b. et delprodukt, f.eks. et førsteudkast til et manuskript eller dele heraf, undersøgelsesresultater eller andet indsamlet materiale, der kan skabe et rimeligt sikkert grundlag for at orlovsperioden vil resultere i et produkt.
  • 2. Der kan ydes støtte til en orlovsperiode fra 1 til 6 måneder.
  • 3. Den udbetalte støtte kan normalt udgøre op til 50% af den indtægtsnedgang, orloven indebærer.
  • 4. Støttebeløbet pr. måned kan normalt ikke overstige et af fondsbestyrelsen fastsat maksimumbeløb.
  • 5. Den, der oppebærer støtte i henhold til denne aftale må ikke i støtteperioden påtage sig andet eksternt lønnet arbejde, end hvad der følger af hans/hendes ansættelse i hovedstillingen.
  • 6. I forbindelse med støtteaftalen skal der skrives kontrakt på den forventede udgivelse.

Udover støtte til orlov kan fonden yde støtte til kortere studieophold som anses for nødvendige med henblik på udarbejdelse af bøger og undervisningsmateriale til brug for samfundsfagsundervisningen i ungdoms- og voksenuddannelserne.

Hvordan søger man støtte fra fonden?

Tildeling af økonomisk støtte fra Forlaget Columbus Fond kan kun ske på grundlag af en skriftlig ansøgning. En sådan bør indeholde:

  • en beskrivelse af projektets formål og målgruppe,
  • en beskrivelse af indholdet eller planen for projektet, samt
  • et budget med angivelse af, hvad der ønskes økonomisk støtte til

Fondsbestyrelsen holder møde tre gange årligt i januar, april og september. Ansøgningen bedes sendes pr. mail til fondens adm. direktør Anders Hassing.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)