Forlaget Columbus

Støtte til pædagogisk udviklingsarbejde

Støtte af fondens midler hertil er det vanskeligt at opstille helt præcise retningslinier for, men muligheder og kriterier for støtte kan sammenfattes i disse tre punkter:

  • 1. Der ydes tilskud til udarbejdelse og offentliggørelse af pædagogisk udviklingsmateriale, rapporter eller mindre samfundsfaglige publikationer, der ikke er egnet til udgivelse på kommercielle vilkår. Tilskud til studieophold i tilknytning til disse aktiviteter kan også være en mulighed.
  • 2. Der kan ydes tilskud til forskningsprojekter og forsøgsvirksomhed indenfor det pædagogiske område. På grund af fondens begrænsede midler må vi til dette punkt understrege, at fondsbestyrelsen som hovedregel for sin støttevirksomhed kun kan medvirke til finansiering af forsknings- og forsøgsprojekter sammen med andre støttekanaler. Kun i ganske særlige tilfælde vil fonden kunne støtte den fulde finansiering af disse større forskningsprojekter og forsøg.
  • 3. Der kan ydes tilskud til afholdelse af konferencer om samfundsfaglige, arbejdsmæssige og pædagogiske spørgsmål. Som under pkt. 1 vil der her kunne ydes et engangsbeløb til dækning af udgifter til indledere, foredragsholdere, materialer, o.l.

Hvordan søger man støtte fra fonden?

Tildeling af økonomisk støtte fra Forlaget Columbus Fond kan kun ske på grundlag af en skriftlig ansøgning. En sådan bør indeholde:

  • en beskrivelse af projektets formål og målgruppe,
  • en beskrivelse af indholdet eller planen for projektet, samt
  • et budget med angivelse af, hvad der ønskes økonomisk støtte til

Fondsbestyrelsen holder møde tre gange årligt i januar, april og september. Ansøgningen bedes sendes pr. mail til fondens adm. direktør Anders Hassing.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)