Forlaget Columbus

Innovationskogebogen

Den innovative SRP beskrives bl.a. på undervisningsministeriets hjemmeside som:

1.2. Formål: “Studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb styrker elevernes almendannelse og studieforberedende kompetencer. Elevernes almendannelse styrkes ved at arbejde med almene og videnskabsrelaterede områder, som overskrider det enkelte fag, og ved at udvikle og vurdere innovative løsninger på flerfaglige problemstillinger.” (...)

Side 4: “Arbejdet med udvikling og vurdering af innovative løsninger på flerfaglige problemstillinger skal indgå i et eller flere af de flerfaglige forløb, der leder op til studieretningsprojektet”.

Side 6: “Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag”.

Hvis studieretningsprojekter omfatter innovation, skal der foreligge et afsluttende, skriftligt produkt, som fagligt dokumenterer arbejdet. Kravene til dette skriftlige produkt er grundlæggende de samme som til studieretningsprojekter uden innovation.

“I et studieretningsprojekt med innovation vil udgangspunktet være, at eleven udvikler en løsning på et problem. Problemet kan være fagligt, alment, konkret og/eller autentisk. Det vil derfor være naturligt, at elevens problemformulering og den stillede opgaveformulering lægger op til, at eleven skal undersøge et problem og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag. Ved et innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver ikke at være nyt i absolut forstand, men skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng. En eksisterende løsning fra en anden sammenhæng kan således tilføre et uløst problem noget nyt i den un- dersøgte sammenhæng.

Eleven prioriterer og begrunder i det skriftlige produkt og/eller til den mundtlige prøve, hvordan fag og faglige metoder anvendes i forskellige dele af udarbejdelsen og vurderingen af det innovative løsningsforslag. Fag og faglige metoder kan således anvendes ved under- søgelse af den faglige problemstilling, men også ved udarbejdelse af løsningsforslag og/eller til at vurdere løsningsforslag”.

Side 19: Ved studieretningsprojekter, hvori kunstneriske fag eller innovative løsninger indgår, kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt.

Det er vigtigt, at der i studieretningsprojektets skriftlige produkt indgår en passende doku- mentation for det selvproducerede produkt, da et væsentligt element i bedømmelsen af studieretningsprojektet er det skriftlige produkt.

Side 22: Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag, indgår eksaminandens evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag i bedømmelsen. (se kapitlet om kompetencer og bedømmelseskriterier side/ fane.

Bedømmelse af eksaminandens evne til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af eksaminandens begrundelse for forslagets værdi for andre og eksaminandens argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at komme fagligt i dybden, kan eksaminanden afgrænse og præcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem de enkelte dele af projektet. Det kan fx fortrinsvis ske i undersøgelse af problemet (det faglige fokus for projek- tet), på udvikling af løsningsforslaget eller på vurdering af løsningsforslaget.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)