Forlaget Columbus

Innovationskogebogen

Nature strikes back

Introduktion til innovativ SRP med eksemplet dansk og perspektivering til naturgeografi:

Eleven ønsker at skrive om klima-litteratur i faget dansk og perspektiverende til naturgeografi. Med afsæt i et undervisningsforløb beskrevet i Innovationskogebogen “Nature strikes back” vil eleven arbejde med tre nedslag i forhold til klimaets udvikling: omkring 1900, 1980’erne/1990’erne og i dag. Eleven vil dels arbejde med naturgeografisk teori om de tre perioder og dels læse tre værker, hvori naturbeskrivelserne står centralt: Herman Bang Ved Vejen (1886), Inger Christensen Sommerfugledalen (1991) og udvalgte øko-digte af Theis Ørntoft (Digte, 2014).

Eleven udarbejder en podcast om emnet, hvori eleven læser højt fra de tre litterære værker og analyserer dem ud fra et klimaperspektiv. Naturbeskrivelserne i de tre værker understreger hovedpersonens tilstand eksemplificeret ved Katinka i Ved Vejen som gennemgår en udvikling ved hjælp af Bay. Hver gang Bay optræder i fortællingen, tolkes Katinkas tilbageholdte tiltrækning igennem naturbeskrivelserne. I Sommerfugledalen er sonetkransen bygget op efter det matematiske system fibonacci-talrækken og følger sommerfuglens udvikling fra puppe til sommerfugl. Naturbeskrivelserne er igen med til at beskrive og understrege en tilstand og udvikling. Hos Theis Ørntoft er naturbeskrivelserne langt mere kaotiske og bliver et apokalyptisk billede på klimaets indvirkning på individet.

Teorien fra naturgeografi bruges til at argumentere for de klimaændringer og naturbeskrivelser, der optræder i de litterære værker f.eks. bogen Donella H. Meadows: Limits to Growth.

Spørgsmålet er, om litteraturen kan bruges som en art kilde til at give et billede af, hvordan menneskets forhold til naturen er på et givent tidspunkt? Lidt fortegnet kan man argumentere for, at litteraturen skaber et refleksionsrum for læseren som naturvidenskaben ikke opstiller på samme måde, og naturvidenskaben bidrager med fakta som eleven ikke kan være foruden.

Med afsæt i elevens arbejde, de to fag og de faglige mål udarbejdes en problemformulering, hvori det innovative løsningsforslag indskrives. Det er væsentligt, eleven beskriver tankerne bag løsningsforslaget/produktet og kobler litteratur og teori til løsningen. På sin vis som erfaret fra AT med innovation, selvom de faglige mål og SRP-målene står centralt i denne sammenhæng.

Eksempel på problemformulering:

Du bedes lave en analyse og fortolkning af udvalgte passager fra de tre klima-litterære værker af Herman Bangs Ved Vejen (1886), Inger Christensens Sommerfugledalen (1991) og Theis Ørntofts: Digte (2014). Perspektiverende bedes du lave en kort redegørelse for de klimatiske udfordringer i et naturgeografisk perspektiv med inddragelse af Donella H. Meadows: Limits To Growth. Dine analytiske pointer skal danne afsæt for udarbejdelsen af en podcast til en yngre målgruppe om klima-litteratur over tid.

Elevprodukt og research:

Podcast

  • Hvor lang skal elevens podcast være? (f.eks. max 2-3 min., da censor skal have tid til at høre den)
  • Hvilken målgruppe?
  • Hvilke virkemidler?
  • Hvem er med? (f.eks. en ekspert)
  • Hvilket optageudstyr? Ekstern mikrofon til en iPhone anbefales.

Fag og materiale:

Dansk

  • Herman Bang Ved Vejen (1886)
  • Inger Christensen: Sommerfugledalen (1991)
  • Theis Ørntoft: Digte (2014)


Naturgeografi

  • Faktabaseret linksamling
  • Donella H. Meadows: Limits to growth

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)