AT-eksamen 2017: Menneskets forhold til naturen

- inspiration til emner og materiale

Emnet Menneskets forhold til naturen lægger op til en lang række faglige samspil, hvor en sag skal belyses med to fags metoder, og til innovative tilgange, hvor målet er at udvikle noget nyt, der skaber værdi for andre. Her er forskellige udgivelser til en række forskellige fag med inspiration til emner, fagsamarbejde og innovationsvinkler.

Listen er til inspiration og helt sikkert ikke udtømmende! Der kan tænkes mange, mange andre og spændende emner, vinkler og problemstillinger - også med inddragelse af materialet her på siden.

Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til vinkler eller problemstillinger - eller del dem på vores facebook-side.

Klimapolitik

Eksempler på emner: Klimaudfordringer og politiske konflikter, klimapolitik og økonomiske mål, international politik og klimadagsordenen, risikosamfund og sociologiske perspektiver på klima.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, engelsk (argumentation og diskurser), naturgeografi

Innovation: Skitser et forslag, der tager højde for forskellige landes interesser i en klimaløsning.

Økonomisk vækst eller bæredygtighed?

Eksempler på emner: Målkonflikter mellem vækst og bæredygtighed, markedsfejl og eksternaliteter, regulering af CO2-udledning med afgifter?, elasticitet.

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, biologi, matematik, dansk

Innovation: Udarbejd et forslag til, hvordan CO2-udledning kan begrænses og vurder både den økonomiske og miljømæssige effekt.

Landbrugspakken - et casestudie i naturpolitik

Eksempler på emner: "Gyllegate" kan både tjene som et casestudie i en politisk beslutningsproces, hvor interesseorganisationer gør deres indflydelse gældende, og som et studie i partiadfærd, mediernes rolle, diskurser og argumentation.

Oplagte samarbejdsfag: Biologi, naturgeografi, matematik, dansk (argumentation og diskurser)

Innovation: Skitser et forslag til en ny landbrugspakke, der matcher et selvvalgt politisk partis landbrugs- og/eller miljøpolitik og/eller strategiske interesser.

På flugt: Naturen som trussel og mulighed

Eksempler på emner: Klimaflygtninge, naturen som mulighed og begrænsning for mennesker på flugt, Middelhavet, Sahara, EU's grænsekontrol

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, sprogfag

Innovation: Undersøg migrationsårsagerne i et land, hvorfra mennesker flygter, og udarbejd et forslag til en løsning på de væsentligste migrationsårsager.

Tilbage til naturen - og risikosamfundet?

Eksempler på emner: Ulrich Becks teori om risikosamfundet: Gør vi os sårbare overfor økologiske risici?, tiltroen til ekspertsystemer (og manglen på samme) i det "postfaktuelle samfund", klimalitteratur og senmodernitet, "Bonderøven": tilbage til naturen eller et senmoderne familiefællesskab?

Oplagte samarbejdsfag: Fysik, naturgeografi, dansk

 

De nye stormagter og klimapolitikken

Eksempler på emner: Spillet mellem stormagterne og den klimapolitiske dagsorden, hvad betyder USA's ændrede position i det internationale system for klimapolitikken?, de nye stormagters klimapolitik, klimapolitikkens økonomiske baggrund og konsekvenser, naturgrundlaget som kapabilitet for en stat, forskellige skoler i international klimapolitik.

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi

Nationer og nationalisme

Eksempler på emner: Naturforestillinger og det nationale - hvilken rolle spiller naturen i forestillede fællesskaber?, forbindelsen til stedet, sammenligning af natursyn og nationale identitetsforestillinger hos højre- og venstrefløj.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, billedkunst, historie

Innovation: Lav med billedkunst et værk/en skitse til et værk, der med inddragelse af naturen udtrykker en eller flere forskellige forestillinger om dansk nationalitet.

Arktis: Klimaforandring med storpolitiske konsekvenser

Eksempler på emner: Nye søveje på grund af isafsmeltning fører til en interessekonflikt mellem en række lande om dominans over det arktiske område. Her kan man både fokusere på spillet mellem staterne eller på enkelte landes arktispolitik (med inddragelse af relevante sprogfag)

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, historie, engelsk, russisk

Innovation: Skitser et forslag til, hvordan den danske regerings arktispolitik bør se ud.

USA: Klimadagsordenen der forsvandt

Eksempler på emner: Med Donald Trumps tiltrædelse som præsident i USA forsvandt "klima" som politikområde fra Det Hvide Hus' hjemmeside. Hvad kommer Trump-regeringen til at betyde for USA's og verdens klimapolitik, og hvilken rolle har kampen om klimadagsordenen spillet i den amerikanske valgkamp?

Oplagte samarbejdsfag: Engelsk, naturgeografi

 

Urbane haver

Eksempler på emner: Grønne byer: "urban gardening" og "urban farming" planter natur midt i storbyen. Kan man på den måde reducere fødevaretransporten og gøre en CO2-forskel? Eller er det bare et identitetsprojekt for den kreative klasse? Nogle storbyer fører en selvstændig klimapolitik og gør det, som de mener nationale regeringer gør for langsomt - men kan det være med til at løse klimakrisen, eller er der mest tale om branding?

Oplagte samarbejdsfag: Biologi, naturgeografi, sprogfag

Innovation: Planlæg en byhave, der skaber økologisk og social værdi for beboere i et område.

 

 

Miljøbevægelser og klimaaktivisme

Eksempler på emner: Hvorfor opstår politiske bevægelser omkring natur- og klimaspørgsmål, og hvorfor har "Danmarks Naturfredningsforening" større tilslutning end "Klimakollektivet"? Hvad skal der til, for at protestbevægelser får succes, og er de en gevinst eller et problem for demokratiet?

Oplagte samarbejdsfag: Biologi, sprogfag

Innovation: Lav en politisk kampagne for en NGO eller protestbevægelse med tilknytning til natur- eller miljøspørgsmål.

 

 

Politiske ideologier og "naturtilstanden"

Eksempler på emner: Politiske ideer og forestillinger om det gode samfund bygger på forskellige forestillinger om mennesket i "naturtilstanden": Er vi egennyttige egoister eller uegennyttige fællesskabsvæsener? Er mennesket stærkt og fornuftigt eller et svagt væsen, der har brug for autoritet? Forestillinger om, hvad mennesket "dybest set" er, kan findes hos de klassiske ideologer og spiller stadig en rolle i aktuel politik.

Oplagte samarbejdsfag: Filosofi, historie, psykologi

 

 

 

Historie og ...

Mindesmærker, natur- og kulturlandskaber

Eksempler på emner: Når naturen bliver kultur: Erindringssteder og mindesmærker i landskabet, iscenesættelsen af den nationale kultur, Dybbøl-skanserne som kultur- og naturlandskab, parkanlæg og museumsparker som erindringssteder.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, billedkunst, arkitektur og design, religion, naturgeografi, samfundsfag

Innovation: Design et mindesmærke, evt. for et museum eller en anden kulturinstitution, der inddrager naturen som et element.

 

 

Kan naturvidenskaberne foreklare historisk forandring?

Eksempler på emner: Geografisk historie: Kan geografien forklare Danmarks historie? Eller Afghanistans? Økohistorie: Skabte en økologisk revolution fra 1500-1800-tallet det moderne Danmark? Big History: Forstås historie bedst i det helt store perspektiv fra Big Bang til vores tid?

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, biologi, fysik

Innovation: Lav et undervisningsmateriale, der formidler en historisk periode eller problemstilling fra en naturvidenskabelig synsvinkel

 

 

Har imperier naturlige grænser?

Eksempler på emner: Naturlige grænser og politiske grænser: Romerrigets dannelse omkring “Mare Nostrum”, Storbritanniens og USA's “splendid isolation”. Biologisk retfærdiggjort krigsførsel: Nazisternes raceteori og udryddelseskrig på østfronten under Anden Verdenskrig. Det spanske imperium: var sygdomsepidemier forklaringen på spaniernes erobringer? Hvad betød Nordens geografi for den teknologiske udvikling og vikingernes ekspansion?

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, biologi, oldtidskundskab, latin, tysk, spansk, engelsk

 

 

 

Afrika - natur og menneskeliv

Eksempler på emner: Mennesket stammer fra det afrikanske kontinent - og de første menneskers overgang fra nomadetilværelse til landbrug og samfund fandt sted her. Afrikas naturressourcer - og mennesker - har i århundreder været eftertragtede, og kampen om dem har været med til at bestemme mange afrikanske landes position i verden i både fortid og nutid.

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, engelsk, naturgeografi, biologi.

 

 

 

 

Natur og kultur

Eksempler på emner: Danmark har en lang fælleshistorie med Grønland, men den er omdiskuteret og konfliktfyldt. Det danske syn på den grønlandske befolkning ændret sig over tid, ligesom grønlænderes egen selvopfattelse og livsform har været under forandring. Hvilken rolle spiller den grønlandske natur for grønlænderes livsform før og nu - og for det danske syn på Grønland?

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, religion, naturgeografi, samfundsfag

 

 

 

Madkultur

Eksempler på emner: Fødeindtag er et meget konkret og dagligdags udtryk for menneskets forbindelse til naturen. "Du bliver, hvad du spiser" - også socialt, hvor madvaner kan ses som både livsstilsvalg og  klassemarkør.

Oplagte samarbejdsfag: Biologi, samfundsfag

 

 

 

Engelsk og ...

Naturen hos Shakespeare

Eksempler på emner: "Nature seems dead", skriver Shakespeare i Macbeth, det blodigste af alle hans værker. Stykket vrimler desuden med ildevarslende fugle, som dukker op på foruroligende tidspunkter, og som nogle af karaktererne sammenlignes med. Hvorfor bruger Shakespeare naturen, som han gør, og med hvilken effekt? Og hvilken rolle spiller natursynet i Shakespeares egen samtid og i antikken, som han refererer til?

Oplagte samarbejdsfag: Historie, oldtidskundskab, drama

 

 

 

Sex or Gender?

Eksempler på emner: "Sex" kalder vi de naturlige, biologiske forskelle på mænd og kvinder, mens "gender" er en betegnelse for de sociale forestillinger om, hvad der er henholdsvist maskulint og feminint. Hvordan fremstilles og forhandles køn og seksualitet i litteraturen, og hvilken rolle spiller litteratur i den politiske meningsdannelse?

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, psykologi, dansk

 

 

 

From witch hunts to #womensmarch

Eksempler på emner: Fra puritansk moral til 60'er-frigørelse og Trump: Forestillinger om naturlige kønsroller og den offentlige moral har været under voldsom forandring, også i den angelsaksiske verden, og det afspejler sig i litteraturen. Hvordan forbinder diskussioner om køn og ligestilling i den aktuelt overståede valgkamp og "Womens Marches" sig med tidligere tiders kvindebevægelser og kønsforhold?

Oplagte samarbejdsfag: Historie, samfundsfag, psykologi

 

 

 

Erhvervsøkonomi og ...

Økologi, forbrug og marketing

Eksempler på emner: Økologi og naturvenlige produkter er populært - blandt nogle forbrugersegmenter. Hvordan kan naturbeskyttelse bruges i markedsføringen af en virksomheds produkt og måske hele virksomhedens brand? Hvilke forbrugergrupper går særligt op i økologi, og hvordan kan man inddrage det i sin markedsføringsstrategi?

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, biologi, dansk, sprogfag.

Innovation: Lav en markedsundersøgelse og brug din viden herfra til at promote et produkt med en naturvenlig profil.

Psykologi og ...

Køn, krop og identitet

Eksempler på emner: Forstår vi bedst menneskets psyke med neurobiologien - er mennesket frem for alt natur? Krop og køn er forbundet - men hvor meget er henholdsvis natur og kultur? Kønsidentiteter forandrer sig, og det samme kan man i stigende grad gøre med kroppen. Hvordan kan vi forstå de nye kropsidealer, hvor "det naturlige" forandrer sig? Det optimerede liv: når mennesket kan forandre naturen og sig selv.

Oplagte samarbejdsfag: Biologi, biotek, dansk, sprogfag, samfundsfag.

 

 

 

 

Se alle 1
Madkultur
Denne bog ser på fænomenet mad ud fra forskellige optikker....
Læg i kurvGå til kurv