Forlaget Columbus

Fra fortid til historie (2. udg.)

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfAnders Hassing, Christian Vollmond

Hvad er historie og historisk metode? Hvordan bruger vi historie som individer og samfund? Hvordan formidler man historie, og hvilke forskellige slags historie møder man i hverdagen, i videnskabsfaget og i den offentlige debat?

Den populære introduktion til historiefaget udkommer i en ny, revideret udgave tilpasset den nye læreplan fra 2017. Fagets relevans, metoder og teori præsenteres i et letflydende sprog med eksempler, øvelser og cases fra både nutiden og fra den nære og fjerne fortid.

Den nye udgave er både tilpasset og udvidet en smule efter brugernes tilbagemeldinger. Det betyder blandt andet, er der står lidt mere om forskellige kilde- og fremstillingstyper, ligesom bogen har fået nye kilde- og fremstillingstekster med tilhørende opgaver.

Fra fortid til historie kan både bruges til introduktion, som elevens faste holdepunkt i undervisningen, til mundtlige og skriftlige opgaver samt til større skriftlige projektopgaver.

  • Anders Hassing har i en årrække undervist i historie og samfundsfag i gymnasiet og HF og arbejder som forlægger og redaktør.
  • Christian Vollmond er lektor i historie og religion ved Københavns VUC og forfatter til en række lærebøger til historiefaget.

"Bogen får mine bedste anbefalinger med på vejen og bør købes, læses og bruges i historieundervisningen, hvor de mange velvalgte øvelser som præsenteres i bogen vil højne enhver undervisningssituation i de gymnasiale uddannelser."

Stanis Elsborg / Historie & Samfundsfag

"Første udgave af Fra fortid til historie udkom i 2013 (anmeldt i NOTER 199). Den var et længe savnet bud på, hvordan man kan definere og fastholde historiefagets identitet i 2005-gymnasiets mellemfaglige samspil ikke mindst knyttet til Almen Studieforberedelse (AT) og studieretningsprojektet (SRP).
Med gymnasiereformen i 2017 er faget anbragt i en ny virkelighed, men behovet for at give eleverne en grundlæggende forståelse af faget og dets metoder er bestemt ikke blevet mindre. Anders Hassing og Christian Vollmond har valgt at tilpasse den meget kvalificerede guide til den nye bekendtgørelse og samtidig omredigere bogen, så den ikke længere primært har stx-historie som målgruppe, men sigter bredere og kan anvendes af ikke mindst lærerstuderende og historiestuderende ved universiteterne.

Den nye udgave holder helt og fuldt niveauet fra førsteudgaven og har tilmed haft godt af at blive løftet lidt ud af den snævre stx-virkelighed. Den har nu f.ået en mere almen karakter, der har appel til alle med behov for indsigt i historiefaget. Bogen er en velstruktureret indføring i faget, hvor forfatterne hele vejen igennem fastholder den fundamentale sondring mellem fortid og menneskers brug af denne fortid i mangfoldige sammenhænge. Det første kapitel gennemgår en række former for historiebrug og før i den forbindelse defineret og forklaret det komplekse begreb ’historiebevidsthed’ på en anskuelig og virkelighedsnær måde. Derefter følger et velstruktureret kapitel om historisk metode i relation til forskellige kildetyper.

Et meget fyldigt og centralt kapitel handler om historiske fremstillinger med en nyttig guide til analyse af fremstillinger. Reelt er det vel næsten allervigtigst at ruste gymnasieelever og andre studerende til netop fremstillingsanalyse, da det jo er det, der fylder mest både i undervisning og anden historiebrug. I samme kapitel finder man en vejledning, ”når man selv skal fremstille historie.”

Konspirationsteorier og anden misbrug af historie har meget passende fået sit eget kapitel. Også her er der både nu og i fremtiden en vigtig mission at udføre i det treårige historieforløb.

De sidste kapitler handler om historie som videnskabsfag. Her bliver fagets identitet indkredset i samspil med både samfunds- og naturvidenskab. Desuden bliver en række faglige tilgange til historiefaget beskrevet lige fra diskursanalyse til kulturhistorie, erindringssteder, økonomisk historie og historisk sociologi. Det kan godt undre, at arkæologien ikke har fundet en plads på paletten. Det er dog et fag, der på flere måder spiller tæt sammen med historie. Præsentationen er ført up to date med ’big history’, der prøver at placere mennesket i den helt overordnede globale og udviklingshistoriske sammenhæng.

Fra fortid til historie, 2. udgave er som sin forgænger tilrettelagt med stor pædagogisk sans. Sproget er åbent og elevvenligt, og der er udvist stor omhu med at forklare og definere begreber og fænomener af enhver art – fremhævet i margin med en lille stjerne. Vi har helt tydeligt at gøre med erfarne undervisere, der ved, hvor lidt man skal tage for givet, når man har med moderne elever eller studerende at gøre.
Illustrationerne spiller godt sammen med det emne, de skal belyse. Desuden er der indsat mange blokke, der opsummerer de behandlede metoder og opstiller grafiske visualiseringer af komplicerede begreber og processer. Til disse blokke er ofte knyttet teksteksempler og arbejdsopgaver. En omkostning ved disse – i øvrigt fremragende – redskaber kan være, at læseren ind i mellem skal lede lidt for at finde fortsættelsen i brødteksten.

Det er vanskeligt at forestille sig en gymnasieklasse, der arbejder sig gennem bogen fra ende til anden. Den skal bruges som en guide, et opslagsværk, der bidrager til, at det konkrete undervisningsforløb kan blive perspektiveret metodisk og fagligt/videnskabeligt. Brugt på denne måde kan Fra Fortid til historie blive et afgørende redskab til at give historieundervisningen den standard, som faget fortjener og samtidig klæde eleverne på til deres voksenliv som historiebevidste, kritiske borgere. Det bliver der i høj grad brug for i den fremtid, der venter."

Knud Holch Andersen / Noter

Udgave2
Oplag2
Udgivelsesår2019
NiveauA- og B-niveau
Antal sider176
FagHistorie
ISBN978-87-7970-408-4
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 250,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 71,25 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 107,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)