Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Spørgsmål til teksterne 16-20

  • 16,a: Hvilken udvikling er der, efter Thomas Pikettys studie, sket i ”nationalkapitalernes” sammensætning fra omkring år 1700 til i dag? Hvorledes kan man se kolonirigernes betydning for nationalkapitalen i Storbritannien og Frankrig omkring år 1900? Hvad er der senere sket hermed?
  • 17,a: Lav på baggrund af teksten en kort skriftlig fremstilling af de centrale elementer i Versaillestraktatens bestemmelser om Tyskland.
  • 18,a,b,c: Første halvdel af det tyvende århundrede er ofte blevt kaldt ”ideologiernes storhedstid”. De vigtigste ideologier, der kæmpede om befolkningernes opmærksomhed var liberalisme, komunisme og fascisme/nazisme, mens konservatisme, soialdemokratisme og socialliberalisme spillede en lidt mere tilbagetrukken rolle. Find - gerne på nettet – beskrivelser af de tre ideologier. Analyser derefter Lenins ”Deklaration om det arbejdende og udbyttede folks rettigheder”, Wilsons ”Fjorten punkter” og NSDAPs ”25 punkts-program” med henblik på a) at finde forskelle og eventuelle ligheder og b) undersøge hvor repræsentative de er i forhold til de generelle beskriverlser af idologierne. Skriv et kort oplæg om, hvorledes du/I ville undersøge hvorledes kommunistiske, liberale og fascistiske/nazistiske regimer gjorde deres ideologi til politik, hvor de havde magten?
  • 19,a: Hvilke hovedpunkter nævnes i kommunikeet fra Jalta vedrørende a) Japan, b) Tyskland, c) Europa og d) Polen? Hvilke af disse punkter blev ført ud i livet og hvilke ikke? (brug Historiske Hovedlinier kapitel 20 ”Fredsslutningen og ”Den kolde Krig””)
  • 19,b: Hvilke hovedpunkter nævnes i Protokollen over Potsdamkonferencens forhandlinger vedrørende Tyskland a) Politisk liv, administration og regering, b) Medlemmer af det nazistiske parti, c) Demokrati, d) Økonomisk sammenhæng, e) Krigsskadeserstatninger, f) Grænser og befolkning? Hvordan så sejrherrerne efter krigen (USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen) hver for sig på disse punkter? ? (brug Historiske Hovedlinier kapitel 20 ”Fredsslutningen og ”Den kolde Krig””)
  • 20,a: I denne tekst omtales en antaget aftale mellem USA og Saudiarabien fra slutningen af anden verdenskrig. Hvad antager man at aftalen indeholder? Hvilke beviser anfører teksten for aftalens eksistens? Skriv i punktform a) hvad der taler for at en sådan aftale faktisk findes b) hvad der mangler for at man kan være sikker på at aftalen er indgået?
  • 20,b: Alle tre tekster kommenterer Potsdamaftalen og arbejdet med at gennemføre dens bestemmelser. Hvad fremhæver de tre regeringer som de vigtigste punkter at arbejde med, og hvorfor mener de, at arbejdet er gået i stå?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)