Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Spørgsmål til teksterne 21-25

  • 21,a: Diskuter fordele og ulemper ved de tre velfærdsmodeller. Inddrag Nina Smiths tekst ”Globaliseringen presser velfærdssamfundet” (Historiske Hovedlinier s.299) og skriv i hovedpunkter, hvad der ville ske, hvis Danmark i dag gik over til enten den residuale eller den korporative model?
  • 22,a: Hvilken enkelt faktor er ifølge Walt W. Rostow afgørende for at et samfund forlader fase 1 (traditionelt) og bevæger sig til faserne 2,3,4 og 5? Diskuter teoriens holdbarhed med to lande (f.eks. Danmark og Kina eller USA og Japan) som eksempler. Find de relevante baggrundkapitler i Historiske Hovedlinier, eller søg efter baggrundmateriale på nettet. Skriv en kort vurdering af, om internationale økonomiske relationer spiller nogen rolle for faseforløbet?
  • 22,b: For hvad kritiserer Franz Fanon Europa (i kolonitiden)? Hvordan anbefaler han at landene i Den tredie Verden forholder sig til den europæiske model? Kan man kalde Fanons tanker for en politisk ideologi og hvilke hovedpunkter skulle den i så fald være karakteriseret af?
  • 22,c: Hvad var, efter FNs Sikkerhedsråds Resolution 242 fra 1967, forudsætningerne for varig fred i Mellemøsten (hér forstået som Israel – Palæstina)? Diskuter hvilke modsætninger og uenigheder, de enkelte punkter kan give anledning til? Undersøg endvidere (f.eks. på nettet), hvad FN-pagtens Artikel 2 indeholder?
  • 23,a: Analyser Ronald Reagans tale, ”Evil Empire”, fra 1983. Hvorledes argumenterer Reagan for, at Vesten er moralsk overlegen i forhold til Sovjetunionen? Hvad er forskellen mellem at tale om  en modsætning mellem ”det gode” og ”det onde” i stedet for en modsætning mellem liberalisme og kommunisme eller mellem demokrati og diktatur? Hvilke stater, handlinger, holdninger, personer, idéer mm. nævner Reagan på det godes side? Og hvilke på det ondes side? Hvad var Reagans aktuelle politiske mål med talen?
  • 23,b: Hvilken holdning kommer (gennem kunstmaleren Andrei) til udtryk overfor Gorbatjovs reformer i Naomi Marcus tekst? Kan man drage paralleller herimellem og til nutidens modstand mod ”eliten” og globaliseringen?
  • 24,a: Hvilke fordele og hvilke ulemper ved afgivelse af suverænitet (her i forbindelse med Danmarks eventuelle medlemskab af EF) nævnte Per Møller i 1970? Diskuter i hvilken udstrækning hans betragninger har gyldighed i dag?
  • 24,b: Ole Wæver undrer sig i artiklen over den tilsyneladende uenighed om Danmarks ”aktivistiske” udenrigspolitik og over, at denne politik aldrig er blevet debatteret. Debatter om Danmarks krigsindsats skal vurderes efter resultaterne i Afghanistan og Irak? Eller efter Danmarks ry som pålidelig eller upålidelig allieret? Vil svaret på dette spørgsmål kunne kaste nyt lys over diskussionen mellem Anders Fogh Rasmussen og Hans Kirschoff on samarbejdspolitikken under besættelsen i tekst 1,a?
  • 25,a: Diskuter hvilke af punkterne i den oprindelige Romtraktats Artikel 3, der er blevet gennemført og hvilke, der ikke er?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)