Global politik

Åbn undermenuer...

INTRODUKTION: TRE SYN PÅ VERDENS UDVIKLING

Stormagternes ledere og deres magt: Billede s. 10

 1. De tre præsidenter repræsenterer tre lande der hver for sig spiller en vigtig rolle som stormagt i verden. Forklar hvilke(t) træk ved hvert af landene der især er med til at give dem en fremtrædende plads.
 2. Overvej hvilken betydning præsidenter har for landets placering i det internationale magthierarki, jf. billedteksten.
 3. Find den seneste liste på adressen: www.forbes.com/powerful-people/list/. Hvis der er sket ændringer på de tre øverste pladser, overvej årsagen. Kig på de 10 øverste på listen, og forklar hvilke forskellige typer magt de repræsenterer (jf. evt. med figuren s. 22).

Forskellen mellem Historie og International Politik: Fig. 1.1, s. 11

 1. Hvori består det generelle i de tre spørgsmål som figuren opregner under IP?
 2. Prøv at formulere et fjerde spørgsmål.
 3. Diskutér hvor stor forskellen er mellem de to fag, historie og International Politik, ud fra spørgsmålene i figuren. Burde overlapningen mellem de to ellipser være større?

Illustration af tre syn på verden: Fig. 1.2, s. 12

 1. Hvordan hænger valget af de tre figurer sammen med den måde bogen er bygget op på? Angiv forslag til hvilke andre figurer der kunne have været valgt.
 2. Overvej hvilken af de tre indgange til at forstå verden der ligger tættest på din/jeres egen. Begrund valget.
 3. I teksten til hver af figurerne er der stillet nogle spørgsmål. Prøv at give et foreløbigt svar på spørgsmålene.
 4. Tallene i den øverste figur stammer  fra det svenske fredsforskningsinstitut SIPRI. Find på instituttets hjemmeside, www.sipri.org, et verdenskort ('Recent trends in military expenditure') der giver oplysninger om de lande der har de største militærudgifter. Hvilke ændringer er der sket i forhold til bogens figur. Lav et søjlediagram med de 10 lande der har de største udgifter. Vis for hvert af landene både andelen af verdens samlede militære udgifter og landets militære udgifter som % af BNP.

Sammenhænge mellem bogens hovedbegreber: Fig. 1.3, s. 14

 1. Forklar med egne ord ud fra figurteksten hvordan de tre dobbeltpile i trekantens sider skal forstås.
 2. Angiv andre sammenhænge der kan illustrere forbindelsen mellem de tre begreber.