Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 2

Stormagt, supermagt og imperium

Redegør for begreberne stormagt, supermagt og imperium.

Figur 2.1 - Det internationale systems udvikling

1)     Hvilke 3 systemtyper kan man opstille?
2)    I hvilke perioder kan man finde hver af de 3 systemtyper i figur 2.1?
3)    Hvilken systemtype foretrækker neorealisterne?

Figur 2.2 - Kennedys hegemoniteori

1)     Redegør for de fire faser i Kennedys hegemoniteori.
2)    Forklar, hvordan en stormagt kommer ud i ”imperial overstretch”.
3)    Anvend teorien på Sovjetunionen.

Figur 2.3 - Modelski

1)    Forklar figur 2.3.
2)    Forklar udviklingen i Storbritanniens kurve fra ca. 1700 til 1945.

Figur 2.4 - IP-systemet i det 20. århundrede

1)     Hvilke 4 faser er der ifølge figuren i det 20. århundredes IP-system?
2)    Sammenlign figur 2.4 med figur 2.1. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem
        de to figurer?

Figur 2.5 - BRIKS

1)     Beskriv BRIKS-samarbejdet og landenes begrundelse for at deltage heri.
2)    Hvorfor er den mindre stat Sydafrika med i samarbejdet?

Tabel 2.1 - Stormagternes kapabiliteter

1)     Forklar forskellen mellem BNP målt i PPP og i ”markedsdollars”.
2)    Hvilke andre relevante konkrete dimensioner kunne man måle inden for hver
        af de 4 ressourcetyper?
3)    Lav opgaven i boks 2.2 i slutningen af dette kapitel.

Determinanter og kapabiliteter

Forklar forskellen mellem henholdsvis determinanter og kapabiliteter.

Figur 2.6 - Befolkningsudviklingen

1)     Forklar figuren.
2)    Hvilke 2 stormagter får først behov for import af arbejdskraft?

Boks 2.1 - Geopolitik

1)     Hvad er geopolitik? Forklar i den forbindelse, hvordan staters geografiske og
        befolkningsmæssige størrelser ifølge geopolitikerne er med til at afgøre
        staternes magtressourcer.
2)    Giv eksempler på nogle af de klassiske begreber i geopolitikken.
3)    Hvad menes der med begrebet ”inddæmningspolitik”? Sammenlign i
        forbindelse hermed Sovjetunionens adfærd under Den kolde Krig med
        Ruslands i de sidste ti år.
4)    Hvad er et regionalt sikkerhedskompleks?
5)    Figur 2.7: Hvilket mønster i USA’s baseopbygning kan man se i figuren?

Figur 2.8 - Økonomiske systemer

1)     Forklar, hvordan økonomien er indrettet i hvert af de 5 økonomiske systemer.
2)    Nogle af stormagterne har i de seneste årtier bevæget sig i figuren. I hvilken
        retning?

Figur 2.9 - Økonomisk vækst

1)     Hvilken stormagt har haft den mest stabile vækst i den viste periode?
2)    Hvilken stormagt har haft størst udsving i perioden?

Tabel 2.2 - Udenrigshandels-kvoter

1)     Hvilken af stormagterne er den mest protektionistiske?
2)    Hvis man opdelte USA i de 50 enkeltstater, hvordan ville så fx Californiens tal
        formentlig være i forhold til det samlede USA’s 22 procent?

Figur 2.10 - Betalingsbalancer

1)     Hvilke af de 7 stormagter har konstant overskud på betalingsbalancen?
2)    Hvilke af de 7 stormagter har konstant underskud på betalingsbalancen?

Tabel 2.3 - Konkurrenceevne

1)     Hvordan medvirker direkte udenlandske investeringer (FDI) og staternes
        økonomiske konkurrenceevne til vækst i teknologiske magtressourcer?
2)    Hvilket af de 4 BRIK-lande ligger på de fleste af de i tabellen 4 medtagne
        dimensioner tættest på de 3 ilande?

Tabel 2.4 - Militære kapabiliteter

1)     Hvilken stormagt er stærkest i hver enkelt af de 8 militære kapabiliteter?
2)    Hvad er det, der gør USA til den suverænt stærkeste militærmagt i verden?

Afsnit 2.3 - Fremtidens IP-system

Opstil i et skema, som angivet nedenfor, hvad der taler for og imod et henholdsvis uni-, bi-, multi- eller nonpolært system.

Kapitel 2

Unipolært system med USA som hegemon

Bipolært system med USA og Kina som supermagter

Multipolært system med flere stormagter

Nonpolært system uden egentlige poler

Hvad taler for dette system?

Hvad taler imod dette system?

swipe

Figur 2.12 og tabel 2.5 - Andenbølgelandene

1)     Hvad er et andenbølgeland?
2)    Hvad har bestemt landenes rækkefølge i tabel 2.5?
3)    Indonesien og Mexico er de stærkeste andenbølgelande. På hvilke
        magtressourcer ligger de nærmest stormagterne Indien og Brasilien (tabel 2.1)?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)