Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 8

1)     Hvorfor kan klimaforandringer betegnes som et grænseløst problem?
2)    Hvilke tre (eller flere) generelle faktorer har været årsag til, at det ikke har
        været muligt at lave en global klimaaftale før den, der blev underskrevet i
        Paris i december 2015?
3)    Figur 8.1:
        a)    Forklar modellens opbygning.
        b)    Giv konkrete eksempler på nogle af de faktorer (i de 8 ”kasser”), der kan
                påvirke et lands klimapolitik.

Afsnit 8.1 - Global opvarmning og klimaforandringer

1)     Figur 8.2: Forklar, hvordan drivhuseffekten fungerer.
2)    Figur 8.3: I hvilke perioder siden 1880 er den globale temperatur steget mest,
        og hvornår har den været faldende eller stabil?
3)    Figur 8.4: Forklar, hvordan de 3 faktorer i figuren påvirker klimaet og miljøet.
4)    Boks 8.1: Redegør for Danmarks samlede påvirkning af klimaet.
5)    Hvorfor er det mere korrekt at omtale den ændring, vi ser for klimaet, som
        ”klimaforandringer” frem for ”global opvarmning”?
6)    Figur 8.5:
        a)    Forklar symbolerne nederst i figuren.
        b)    Hvilket af de 9 geografiske områder i figuren bliver udsat for de fleste
                påvirkninger pga. klimaforandringerne?
        c)    Hvilke 3 påvirkninger truer USA?
        d)    Hvilke 4 påvirkninger truer Europa?
        e)    I hvilke 3 geografiske områder vil produktionen af fødevarer blive mest
                påvirket?
        f)    Hvilke fysiske, biologiske og/eller menneskeskabte systemer rammes stort
               set overalt på Jorden?
7)    Den atlantiske cirkulationsstrøm:
        a)    Hvorfor går Golfstrømmen i stå?
        b)    Hvilke temperaturændringer vil dette medføre i henholdsvis Nordeuropa og
                troperne/subtroperne?

Afsnit 8.2 - Ressourceudtømning

1)     Hvilke 3 forskellige kategorier kan naturressourcer opdeles i?
2)    Figur 8.6: Redegør for den manglende bæredygtighed i den måde, hvorpå
        verdens ressourceudtømning foregår på nuværende tidspunkt.
3)    Tabel 8.1:
        a)    Hvilke stater er de 4 største olieproducenter, og hvilke er de 4 største
                olieeksportører?
        b)    Hvilken rolle spiller Mellemøsten som producent og eksportør af olie?
        c)    USA og Kina skiller sig ud i tabellen. Hvordan?
        d)    Hvilke 4 lande ligger inde med de største oliereserver?
        e)    Hvilken varighed har oliereserverne i de 4 Golf-stater i tabellen? Og hvilken
                rolle kan man på denne baggrund antage, at Golf-staterne vil spille i
                forbindelse med klimaaftaler?
4)    Figur 8.7:
        a)    Siden 1948 har vi haft 4 oliekriser (set fra Vestens side) med meget kraftige
                prisstigninger på olie. Hvornår?
        b)    I de sidste 10 år har der modsat været to kraftige fald i oliepriserne. Opstil
                nogle hypoteser om årsagerne hertil.
        c)    Uanset svingninger i priserne har Saudi-Arabien haft en nogenlunde
                konstant olieproduktion siden 1990. Hvilke årsager kan man antage, der
                ligger bag denne strategi?

Afsnit 8.3 - Klimaflygtningene kommer!

1)     Forklar de fem årsager, der ifølge Det Internationale Klimapanel (IPCC) vil føre til
        massiv klima-migration til Europa og USA.
2)    Figur 8.8:
        a)    Hvilke er de største risici for Europa pga. klimaforandringerne?
        b)    Hvilke er de 3 vigtigste klimatiske årsager (incitamenter) til disse risici?
3)    Figur 8.9:
        a)    Hvor i verden ligger de stater, der er mest truet af havstigninger?
        b)    I Danmark er ca. 8000 km2 (et område større end Sjælland) placeret lavere
                end 5 meter over havoverfladen. Udpeg nogle af de danske områder, der
                er truet af havstigning.
4)    Boks 8.3:
        a)    Hvilke 3 klimatrusler er Californien ifølge figur 8.5 især udsat for?
        b)    Hvorfor er Californien så hårdt ramt af tørke?

Afsnit 8.4 - Stormagternes spil om relative fordele - en neorealistisk synsvinkel

1)     Figur 8.10:
        a)    Hvordan påvirker både civil og militær produktion ressourcebeholdningen
                og klimaet internt i et land?
        b)    Hvordan påvirker produktionen andre lande?
        c)    Hvorfor kan det ifølge neorealismen siges at være rationelt for staterne
                på kort sigt ikke at prioritere klimapolitik, mens det omvendt er rationelt
                at prioritere klimapolitik på langt sigt?
2)    Figurerne 8.11 og 8.12: Hvad kan ud fra en neorealistisk synsvinkel forklare, at
        USA har valgt at indrette landets energisystem til at være afhængigt af
        autokratiske stater fra MENA, mens de på den anden side har en
        missionsdoktrin om at udbrede demokrati og markedsøkonomi til resten af
        verden?
3)    Hvorfor vil de stater, der bliver ramt mindst af klimaforandringer, ud fra en
        neoliberalistisk synsvinkel have incitament til at modarbejde effektive
        klimaaftaler?
4)    Hvilke forudsætninger skal ifølge den neorealistiske teori være opfyldt, for at
        der kan indgås en global klimaaftale?
5)    Tabel 8.2:
        a)    Kan Danmark ud fra tabel 8.2 betegnes som ”klimaduks”?
        b)    I boks 8.1 fremstod Danmark som verdens fjerdestørste klimasynder. Hvad
                målte man dette ud fra i forhold til det, man har målt på i tabel 8.2?
        c)    Hvilke lande skal bare være med i en klimaaftale, hvis den skal have en
                rimelig effekt på CO2-udledningen?
        d)    Kan man udlede et mønster i tabellen med hensyn til CO2-udslip pr.
                indbygger?
6)    Figur 8.13:
        a)    Hvilke argumenter har USA på den ene side og bl.a. Kina og Indien på den
                anden side fremført som begrundelse for ikke at gå aktivt ind i kampen
                mod klimaforandringer?
        b)    Hvilke løfter har de tre stormagter fremsat med hensyn til CO2-udledning?
        c)    Hvilke styrker og svagheder har de to største CO2-udledere: Kina og USA,
                når det drejer sig om samarbejde om at begrænse CO2-udledningen?
        d)    Hvilken af figurens aktører har forpligtet sig til den største reduktion i
                CO2-udledningen?
        e)    Hvem er de ”vrangvillige”? Hvad er deres holdning til CO2-udledning?
                Hvordan kan denne holdning ændres?

Afsnit 8.5 - Kunsten at indgå en international klimaaftale - en neoliberalistisk synsvinkel

1)     Hvad er den klassiske liberalismes syn på naturen? Kom herunder ind på
        følgende:
        a)    Kommercialisering af naturen
        b)    Antropocentrisme
        c)    Optimisme angående menneskets og teknologiens udvikling
2)    Hvordan adskiller neoliberalismens syn på naturen sig fra den klassiske
        liberalismes?
3)    I hvilken politisk arena skal klimaforandringerne ifølge neoliberalismen løses?
4)    Hvad er ifølge neoliberalismen de nødvendige forudsætninger for en global
        klimaaftale?
5)    Boks 8.4: Lav en kort karakteristik af Kyoto-protokollens indhold i punktform og
        beskriv, hvorfor denne aftale var banebrydende.
6)    Figurerne 8.14 og 8.15: Hvad er formålet med og baggrunden for oprettelsen af
        FN’s Klimapanel
(IPCC), og hvilke opgaver varetager panelet?
7)    Figur 8.16:
a)    Kan klimaforandringer ifølge figuren fra IPCC være menneskeskabte?
b)    Har de politiske beslutningstagere ifølge figuren reelt mulighed for at gøre
        noget ved klimaforandringerne?

Afsnit 8.6 - Skoler inden for klimatilpasning

1)     Boks 8.5:
        a)    Hvad er eksternaliteter?
        b)    Figur 8.18: Hvordan forvrænger manglende hensyn til eksternaliteter
                prismekanismen?
2)    Redegør for skolen om udviklingsfokuseret klimatilpasning. Kom ind på
        følgende punkter:
        a)    Teoretisk fundament
        b)    Oplysning af verdens borgere
        c)    ”Begrænsede vækstmuligheder”
        d)    Produktionens eksternaliteter
        e)    Nytte på tværs af generationer
        f)    Hovedløsningerne: grøn kapitalisme, menneskets innovative natur og
               internationale regimer.
3)    Redegør for skolen om strukturændringsfokuseret klimatilpasning. Kom ind på
        følgende punkter:
        a)    Teoretisk fundament
        b)    Social strukturændring
        c)    Miljøsocialisme
        d)    Miljøanarkisme
4)    Redegør for den biocentriske skole. Kom ind på følgende punkter:
        a)    Biocentrisme
        b)    Forholdet mellem mennesket og naturen
        c)    Klimatilpasning gennem radikal holisme
5)    Figur 8.19:
        a)    Redegør for de centrale forskelle mellem de to syn på klimatilpasning.
        b)    Hvilke politiske ideologier vil du knytte til hver synsvinkel?
6)    Figur 8.20:
        a)    Hvilken af de to synsvinkler i figur 8.19 kan hver af de 4 ”skoler” i figur 8.20
                placeres under?
        b)    Hvilken af de 4 ”skoler” ønsker den største forandring af de nuværende
                samfundsforhold? (se især på mål og midler i figur 8.20)
        c)    Hvilken af de 4 ”skoler” er der umiddelbart størst tilslutning til blandt
                danske politiske partier?

Afsnit 8.7 - Fra København til Paris: Resultatet af COP21

1)    Hvorfor kan klimaaftalen fra Paris anses for at være banebrydende?
2)    Boks 8.6: Angiv kortfattet Paris-aftalens centrale indhold i punktform.
3)    Hvilke positive og negative resultater har Paris-aftalen ud fra henholdsvis en
        udviklingsfokuseret og en strukturændringsfokuseret synsvinkel? (Lav
        besvarelsen i et fire-feltsskema)
4)    Figur 8.21: Hvilken af figurens kurver vil temperaturen ligge tættest på i år 2100
        som følge af Paris-aftalen?
5)    Figur 8.22: Hvad kan man udlede af figuren om udviklingen i investeringerne i
        vedvarende energi i henholdsvis ilandene og ulandene?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)