Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 5

1)     Hvordan kan man definere henholdsvis en IGO og en INGO?
2)    Figur 5.1:
        a)    Hvilken forskel er der mellem universelle og regionale IGO’er?
        b)    Nævn eksempler på de 6 typer IGO’er i figur 5.1.

Afsnit 5.1 - Teoretiske synsvinkler på IGO'er og INGO'er (figur 5.2)

1)    Hvorfor er det ifølge liberalisterne/neoliberalisterne rationelt og fordelagtigt for
        stater at deltage i IGO-samarbejder?
2)    Hvad betyder det, at IGO’er kan have en socialiserende effekt (jf.
        liberalisterne/neoliberalisterne)?
3)    Hvad er ifølge liberalisterne/neoliberalisterne årsagen til, at IGO’er har større
        betydning nu end tidligere?
4)    Hvorfor oprettes IGO’er ifølge realisterne/neorealisterene?
5)    Hvorfor er større IGO’er ifølge realisterne/neorealisterene ikke effektive på lang
        sigt?
6)    Hvad mener konstruktivismen er afgørende for, at der kan eksistere
        samarbejde på tværs af stater?
7)    Hvordan forklarer konstruktivismen væksten i antallet af IGO’er?

Afsnit 5.2 - FN

1)     Hvorfor valgte verdens stater ifølge charteret at oprette FN?
2)    Hvorfor kan man kalde FN for IGO’ernes konge?
3)    Figur 5.3: Forklar de tre forskellige opfattelser af FN’s rolle i international politik.
4)    Figur 5.4:
        a)    Forklar Sikkerhedsrådets rolle i FN
        b)    Forklar Generalforsamlingens rolle i FN.
5)    Hvad vil det sige, at Sikkerhedsrådets permanente medlemmer har veto-ret?
6)    Hvorfor er Sikkerhedsrådet blevet oprettet som en central del af FN?
7)    Hvilke kritikpunkter bliver FN’s opbygning mødt med?
8)    Hvad er jus ad bellum og jus in bello?
9)    Figur 5.5:
        a)    Forklar de tre forskellige gradbøjninger af ikke-interventionsprincippet.
        b)    Hvilke argumenter kan der være for, at Kina og Rusland er imod
                intervention?

Afsnit 5.3 - Globale økonomiske organisationer

1)     Boks 5.1:
        a)    Hvad indebærer begrebet ”det internationale samfund” inden for Den
               Engelske Skole?
        b)    Hvilke argumenter er der for placeringen af Den Engelske Skole i figur 5.6?
        c)    Redegør for og sammenlign Den Engelske Skoles pluralistiske og
               solidaristiske model (figur 5.7).
2)    Hvilken betydning tillægger liberalisterne økonomiske IGO’er?
3)    Hvad får staterne ifølge realisterne ud af økonomiske IGO’er?
4)    Figur 5.8:
        a)    Hvorfor var der efter 2. verdenskrig et behov for at oprette Bretton
               Woods-systemet?
        b)    Hvad var de primære mekanismer, der blev indført med Bretton Woods-
               systemet?
5)    Hvad er IMF’s nuværende arbejdsopgaver i den internationale økonomi?
6)    Figur 5.9:
        a)    Opstil det økonomiske kredsløb (pengekredsløbet).
        b)    Forklar, hvordan IMF påvirker landes økonomiske kredsløb i figuren.
7)    Hvad er Verdensbankens nuværende arbejdsopgaver i den internationale
        økonomi?
8)    Hvorfor har lande incitamenter til at tilbagebetale de lån, som de modtager
        af Verdensbanken?
9)    Redegør for kritikken af IMF’s og Verdensbankens magt.
10)   Hvad var/er formålene med GATT/WTO?
11)    Redegør for kritikken af GATT og WTO.
12)   Hvad er OECD’s rolle i international økonomi?
13)   Hvad består henholdsvis G7- og G20-arbejdet i?
14)   Figur 5.11:
         a)    Hvilken af figurens 4 økonomiske grupperinger er Danmark med i?
         b)    Hvilken er USA ikke med i?
         c)    Hvilke 2 er Rusland med i?
15)   Figur 5.12:
         a)    Hvorfor kom der gang i G20’s arbejde?
         b)    Er G20 en demokratisk IGO?

Afsnit 5.4 - Regionale organisationer

Hvilke militære og økonomiske organisationer blev der oprettet på de to sider af ”Jerntæppet” efter 2. verdenskrig?

EU

1)     Figur 5.13: Hvad er det særlige ved EU som IGO?
2)    Hvad vil det sige, når EU (og dens forgængere) har foretaget integration i
        bredden og i dybden?
3)    Figur 5.14: Forklar de 5 trin i integrationsprocessen. Er der tale om integration i
        bredden
eller dybden?
4)    Redegør for EU’s sikkerhedspolitik.
5)    Redegør for EU’s udenrigsøkonomiske politik.
6)    Redegør for EU’s princippolitik.
7)    Redegør for EU’s prestigepolitik.
8)    Figur 5.15:
        a)    Hvilken forskel er der på de ”blå” og de ”røde” lande?
        b)    Hvor mange af EU’s lande er henholdsvis ”blå” og ”røde”?
        c)    Hvilken af de to landegrupper har størst indflydelse på EU’s økonomiske
               politik?
9)    Redegør for 3 centrale konfliktpunkter inden for EU i de sidste ca. 10 år.
10)   Hvad indebærer den funktionalistiske integrationsteori? Forklar teoriens
        forskellige trin i integrationsprocessen (figur 5.16).
11)    Hvordan håber tilhængerne af den føderalistiske integrationsteori, at
        integrationsprocessen vil foregå? (figur 5.17)
12)   Hvad indebærer den neofunktionalistiske integrationsteori (figur 5.18)? Forklar
        teoriens forskellige trin i integrationsprocessen.
13)   Hvordan analyserer henholdsvis realisterne/neorealisterne,
        liberalisterne/neoliberalisterne og konstruktivisterne EU’s nuværende politiske
        situation?
14)   Figur 5.19: Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de tre integrationsteorier?

NATO

1)     Hvad var formålet med oprettelsen af NATO?
2)    Hvad går den såkaldte ”musketér-ed” ud på? Er den nogensinde trådt i kraft?
3)    Hvorfor fortsatte NATO-samarbejdet efter Den kolde Krigs afslutning, og
        hvordan forandrede det sig?
4)    Figur 5.20:
        a)    Hvor mange tidligere kommunistiske lande er nu med i NATO?
        b)    Hvordan har Rusland reageret på NATO’s udvidelser mod øst?

AU

1)     Hvordan ser det mellemstatslige samarbejde ud i Afrika generelt? Og hvad er
        udfordringen?
2)    Hvad er Den Afrikanske Unions overordnede sikkerhedspolitik?
3)    Figur 5.21:
        a)    Hvad er udfordringerne i forhold til at opnå Den Afrikanske Unions
               økonomiske målsætninger for Afrika om lige social og økonomisk udvikling
               på tværs af landene?
        b)    Hvilke økonomiske samarbejder er henholdsvis Kenya, Sydafrika og Nigeria
               med i?

Afsnit 5.5 - INGO'er

1)     Hvad er en INGO?
2)    Hvordan opnår INGO’er indflydelse?
3)    Figur 5.22: Omtrent hvornår accelererer antallet af INGO’er?
4)    Hvilke mål og midler har henholdsvis Internationalt Røde Kors og Amnesty
        International?

Afsnit 5.6 - Regimeteori

1)     Definér begrebet internationalt regime og kom med empiriske eksempler
        herpå.
2)    Figur 5.23: Giv konkrete eksempler på aktører, der arbejder inden for
        menneskerettighedsregimet.
3)    Hvad forstås ved regimers grad af formalisering og grad af konvergens?
4)    Figur 5.24: Oplist de fire former for regimer, og karakterisér dem efter grad af
        formalisering og grad af konvergens.
5)    Figur 5.25: Hvilken forskel er der mellem de to teorigrupper med hensyn til
        regimers formål?
6)    Boks 5.4: Forklar ”Fangernes dilemma”.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)