Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 6

1)     Figur 6.1: Hvilke 3 ”familiemedlemmer” er der i henholdsvis den liberalistiske og
        den konservative ”teorifamilie”?
2)    Hvad er de fire centrale spørgsmål i enhver samfundsøkonomi? Præcisér hvad
        spørgsmålene henviser til.
3)    Hvad fører ifølge liberalisten Adam Smith til det optimale samfundsøkonomiske
        udbytte?
4)    Hvad er ifølge merkantilismen/neomerkantilismen det centrale økonomiske
        mål, og hvilke midler anvendes til at opnå dette?
5)    Hvad kæmper staterne om ifølge neomerkantilismen (ligesom det er gældende
        for den realistiske IP-teori)?
6)    Figur 6.2: Hvilke centrale forskelle er der mellem neoliberalismen og
        neomerkantilismen?

Afsnit 6.1 - Bretton Woods-systemet: fra stabilisering til sammenbrud

1)     Figur 6.3:
        a)    Opstil en hypotese om, hvilke faktorer der har spillet ind ved tildelingen af
                de meget forskellige beløb til modtagerne af Marshall-hjælpen.
        b)    Hvorfor fik ingen af de østeuropæiske lande Marshall-hjælp?
2)    Hvad var formålet med oprettelsen af Bretton Woods-systemet? Hvilken
        relevans har systemets ideologi for den nuværende internationale økonomi?
3)    Hvad menes der med, at Bretton Woods-systemets økonomiske politik kan
        betragtes som et kompromis mellem liberalismen og neomerkantilismen?
4)    Redegør for årsagerne til Bretton Woods-systemets sammenbrud.
5)    Boks 6.1:
        a)    Forklar, hvordan forskelle i landes produktivitetsudvikling underminerer
                et fastkurs-valutasystem.
        b)    Eurozonen har et fastkurs-valutasystem. Kan man i Eurozonen se
                betalingsbalanceproblemer, der minder om dem i boks 6.1? (Brug fx
                Samfundsstatistikken til at undersøge spørgsmålet).

Afsnit 6.2 - Den neoliberale verdensøkonomi

1)     Figur 6.4: Hvilke forskelle med hensyn til mål og midler er der mellem
        keynesianerne og monetaristerne?
2)    Oplist de fire årsager til, at den neoliberale økonomiske politik udbredte sig til
        mange større økonomier i løbet af 1990’erne.
3)    Figur 6.5: Redegør for begreberne lønkonkurrenceevne og strukturel
        konkurrenceevne
.
4)    Hvem har været henholdsvis vinderne og taberne under den neoliberale
        verdensøkonomi?

Afsnit 6.3 - Golfstaternes rentierøkonomier

1)     Hvad er en rentierøkonomi?
2)    Tabel 6.1:
        a)    Hvor mange af Golfstaterne er rigere end Danmark målt på
                BNP/indbygger?
        b)    Hvor mange af Golfstaterne har færre indbyggere end Danmark?
3)    Figur 6.6:
        a)    Hvorfor fastholder olieindtægterne de autokratiske styreformer i
                Golfstaterne?
        b)    Hvad vil det sige, at rentierøkonomier er monoproducenter? Hvad
                er risikoen ved denne type økonomi?
        c)    Figur 6.7: hvilken økonomisk fase springer rentierøkonomierne næsten
                over?
        d)    Hvad menes der med, at rentierøkonomierne har strategiske renter?
4)    Giv konkrete eksempler på, hvordan Golfstaterne har sat deres præg på den
        internationale sportsverden.

Afsnit 6.4 - Globaliseringen

1)     Definér globalisering generelt.
2)    Hvad forstås ved henholdsvis økonomisk, politisk og kulturel globalisering?
3)    Hvad menes der med, at værdikæden er blevet splittet op?
4)    Hvad er hovedårsagerne til den øgede økonomiske globalisering?
5)    Figur 6.8: Forklar de tre IP-teoriers syn på økonomisk globalisering.

Afsnit 6.5 - Mønstre i verdenshandelen

1)     Hvilken forskel er der mellem varer og tjenester? Og hvilken af de to kategorier
        er vigtigst i verdenshandelen?
2)    Figur 6.9 + tabel 6.2:
        a)    Hvilke 3 regioner er de største handelsregioner?
        b)    Hvilke 3 regioner handler mest inden for egen region?
        c)    Hvilke regioner har henholdsvis overskud og underskud på
                betalingsbalancerne?
        d)    Når eksport til egen region er lig med import fra egen region, hvorfor er der
                så forskel mellem procenttallene i tabel 6.2’s linje 2 og 4?
3)    Figur 6.10 + tabel 6.3:
        a)    Hvilke to varetyper har størst betydning i verdenshandelen?
        b)    Hvilke regioner dominerer eksporten af hver af de to varetyper i a)?

Afsnit 6.6 - Teorier om udenrigshandel

1)     Figur 6.11: Redegør for og sammenlign de tre klassiske liberale handelsteorier
        (Smith, Ricardo samt Heckscher og Ohlin).
2)    Redegør kort for Staffan Linders teori om efterspørgselsforhold og
        gravitationsmodellen.
3)    Redegør for Paul Krugmans teori om stordriftsfordele – kom herunder ind på
        forbrugerpræferencer.
4)    Boks 6.2:
        a)    Opstil et eksempel – med andre timetal end i bogen - til illustration af
                Smith’s teori om de absolutte fordele i udenrigshandelen. Hvad skal de
                to lande i dit eksempel specialisere sig i? Hvor kan bytteforholdet mellem
                de to lande ligge? Og bevis, at begge lande vil få fordele af specialiseringen.
        b)    Opstil et eksempel – med andre timetal end i bogen - til illustration af
                Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen. Hvad skal de
                to lande i dit eksempel specialisere sig i? Hvor kan bytteforholdet mellem
                de to lande ligge? Og bevis, at begge lande vil få fordele af specialiseringen.
5)    Figur 6.12:
        a)    Forklar mønstret i faktorkombinationerne fra venstre mod højre i figuren.
        b)    Giv eksempler – ud over bogens – på lande for hver af de 6 kombinationer
                af produktionsfaktorer.

Afsnit 6.7 - MNS'er

1)    Hvad er et MNS?
2)    Nævn 5 danske MNS’er.
3)    Figur 6.13: Forklar de tre forskellige investeringsstrategier: horisontal strategi,
        vertikal strategi og konglomerat-strategi.
4)    Tabel 6.4:
        a)    Hvilken branche dominerer top 10-listen?
        b)    Hvilke af de 10 MNS’er har størst omsætning i forhold til antal ansatte?
        c)    Hvilke 3 lande har flest MNS’er på listen?
5)    Hvad betyder det, at MNS’er udøver indirekte magtanvendelse?
6)    Hvad er frizoner?
7)    Figur 6.14: Sammenlign neoliberalisternes og marxisternes syn på MNS’er.
8)    Boks 6.3:
        a)    Forklar, hvordan transfer-pricing fungerer.
        b)    Udvid eksemplet i den nederste tabel i boks 6.3 med et fjerde land: et
                skatteparadis, hvor selskabsskatten er 0. Overfør 300.000 euro af
                overskuddet i Irland til skatteparadiset. Hvor meget sparer det pågældende
                MNS i skat ved denne operation?

Afsnit 6.8 - De tre økonomiske kriser - årsager og løsninger

1)     Definér begrebet rentemarginalen.
2)    Hvad beskæftiger investment banks sig især med?
3)    Figur 6.15: hvilket land strammede kreditten mest i forbindelse med
        Finanskrisen i 2008?
4)    Hvad var de finansielle årsager til Finanskrisen i 2008? (Inddrag figur 6.16)
5)    Redegør for de tre IPØ-teoriers årsagsforklaringer og løsninger i figur 6.17.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)