Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 3

USA

1)     Hvad vil ”republik-nationalisme” sige? Og hvorfor valgte USA i 1700-tallet at
        konstruere en sådan?
2)    Forklar begrebet ”exceptionalisme”, og redegør for forskellen mellem
        eksempeldoktrinen og missionsdoktrinen.
3)    Forklar figur 3.1. Og opstil – set i lyset af Afghanistan- og Irakkrigene
        – argumenter for, hvem der var mest påvirket af henholdsvis interne forhold og
        eksterne forhold: Præsident Bill Clinton eller præsident George Bush junior.
4)    Forklar kort de fire udenrigspolitiske linjer, USA har haft gennem tiden:
        1) isolationisme, 2) globalt hegemoni, 3) selektivt hegemoni, og 4) globalt
        samarbejde (figur 3.2).
5)    Hvilken udenrigspolitisk linje kan det siges, at Obama har ført siden 2009? Og
        hvad er de centrale forskelle fra den udenrigspolitik, som George Bush junior
        førte i perioden inden?
6)    Hvad var baggrunden for, at USA kunne opbygge den amerikanske
        verdensorden (figur 3.4)?
7)    Redegør for defensiv og offensiv neorealisme samt den hegemoniske
        stabilitetsteori (boks 3.1). Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de tre
        teorier?
8)    Figur 3.6: Hvilke mønstre i USA’s krigsførelse kan man udlede af skemaet?
9)    Figur 3.7: Giv eksempler på udfordringerne for USA inden for hvert af de 5
        prioritetspunkter.

Kina

1)     Hvilke centrale hændelser gjorde, at Kina i løbet af 1800-tallet falmede og
        mistede landets status som regional hegemon i Øst- og Sydøstasien?
        (figur 3.8)
2)    Forklar Kinas fire udenrigspolitiske målsætninger (figur 3.9).
3)    Hvad er de egentlige årsager til, at Kina forsøger at generobre de ubeboede øer
        i Det syd- og østkinesiske Hav? (figur 3.11)
4)    Forklar forholdet mellem Kina og USA på det sikkerhedspolitiske og
        udenrigsøkonomiske område.
5)    Hvad menes der med den kinesiske strategi ”fra kedeldragt til jakkesæt”?
6)    Nævn Kinas fire store økonomiske udfordringer.
7)    Boks 3.2: Redegør for begrebet ”land grabbing”.
8)    Forklar Kinas princippolitiske mål om at staters suverænitet er absolut.
9)    Hvad er Kinas prestigepolitiske mål?
10)   Boks 3.3:
        a)     Hvad er henholdsvis korruption og nepotisme?
        b)    Hvordan foregår korruption via returkommission (figur 3.13)?
        c)    Figur 3.14: Hvordan påvirker korruption samfundsøkonomien?

Rusland

1)     Forklar Ruslands legitimitetskrise under Den kolde Krig.
2)    Redegør for bevæggrundene bag russernes neorealistiske sikkerhedspolitik i
        nyere tid (inddrag figur 3.15).
3)    Hvad er den primære årsag til, at Rusland, på trods af politisk og i høj grad
        økonomisk sammenbrud i starten af 90’erne, fortsat var en af de mest
        magtfulde stater i verden i de efterfølgende år?
4)    Forklar motiverne bag Ruslands opbakning til staters absolutte suverænitet
        (ikke-interventions-princippet).
5)    Hvad er Ruslands prestigepolitiske mål? Inddrag figur 3.16 og tabel 3.2).
6)    Boks 3.4: Forklar Krim-krisens udvikling ud fra henholdsvis en neoliberalistisk
        og en liberalistisk synsvinkel.

Indien

1)     Hvordan påvirkede Storbritanniens udnyttelse af Indien landets økonomi i
        forlængelse af briternes industrielle revolution i 1800-tallet? (Inddrag tabel 3.3).
2)    Hvilke sikkerhedspolitiske, udenrigsøkonomiske, princippolitiske og
        prestigepolitiske mål har Indien?
3)    Hvilke indenrigsøkonomiske udfordringer står Indien over for i de kommende
        år?
4)    På hvilken måde har Indien anvendt en neoliberalistisk linje for at opnå
        landets princippolitiske og prestigepolitiske ambitioner?
5)    Boks 3.5:
        a)    Hvordan er Indiens forhold til nabolandene (figur 3.17) set ud fra
               henholdsvis en neorealistisk og en neoliberalistisk synsvinkel?
        b)   Tabel 3.4: Indien er militært underlegen i forhold til Kina. Hvilke to
               veje kan Indien gå for at løse dette problem?
        c)    Forklar figur 3.18.

Brasilien

1)     Hvorfor bliver Brasilien omtalt som fremtidens land? Og hvorfor mener
        pessimister, at landet ikke vil nå dets potentiale?
2)    Hvad kendetegner Brasiliens geografiske kapabiliteter – inden for og uden for
        Sydamerika?
3)    Redegør for faktorerne i ”Porters Diamant” (figur 3.19).
4)    Beskriv hvordan Brasilien taler udviklingslandenes sag i økonomiske
        samarbejder som WTO.
5)    Nævn og forklar Brasiliens fire udenrigspolitiske grundprincipper (artikel 4 i
        Brasiliens forfatning).

Japan

1)     Hvad førte i midten af 1900-tallet til Japans imperial overstretch? (se figur 3.20)
2)    Forklar, hvorfor Japans udenrigspolitik kan betegnes som pacifistisk.
3)    Redegør for Japans geografiske kapabiliteter.
4)    Redegør for Japans aktuelle økonomiske stagnation.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)