Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Versaillestraktatens bestemmelser vedrørende Tysklands forhold. (1919) (uddrag)

Italiens premierminister (1917-19) Vittorio E. Orlando, Storbritanniens premierminister (1916-22) David Lloyd George, Frankrigs premierminister (1917-20) Georges B. Clemenceau og USA's præsident (1913-21) Thomas W. Wilson under forhandlingerne i Versailles 1919.

Indledning:
Amerikas Forenede Stater, det Britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan, de magter, som i nærværende traktat betegnes som de allierede og associerede hovedmagter, Belgien,  Bolivia,  Brasilien,  China,  Cuba,  Ekvador,  Grækenland, Guatemala, Haiti, Hedjas, Honduras, Liberia, Nikaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumænien, den Serbisk-kroatisk-slovenske Stat, Siam, Tjekkoslovakiet og Uruguay de magter, som sammen med de ovenfor nævnte hovedmagter udgør de allierede og associerede magter, på den ene side og Tyskland på den anden side,

Under henvisning til, at der på anmodning af den kejserlige tyske regering den 11. november 1918 er indrømmet Tyskland en våbenstilstand af de alliere¬de og associerede hovedmagter, for at der kan blive sluttet en fredstraktat med det, og at de allierede og associerede magter ligeledes har det ønske at lade en sikker, retfærdig og varig fred træde i stedet for den krig, i hvilken de efterhånden er blevet indviklet, umiddelbart eller middel-bart, og som har sin oprindelse i Østrig-Ungarns krigserklæring til Serbien den 28. juli 1914, i Tysklands krigserklæring den 1. august 1914 til Rusland og den 3. august 1914 til Frankrig, samt i indfaldet i Belgien ...

Østrigs uafhængighed.
Art. 80. Tyskland anerkender Østrigs uafhængighed inden for de grænser, som fastsættes gennem en traktat mellem denne stat og de allierede og associerede hovedmagter, og forpligter sig til ubetinget at respektere den; Tyskland anerkender, at denne uafhængighed er uforanderlig, med mindre Folkeforbundsrådet giver sit samtykke til en ændring.77)

Uddrag af bestemmelserne vedrørende Tysklands forsvarspolitiske stilling.

Art. 42. Det er forbudt Tyskland at opretholde eller anlægge fæstninger på den venstre Rhinbred og på den højre Rhinbred vest for en linje, der løber 50 km øst for floden.

Art. 43. Ligeledes er det forbudt i den ovenfor betegnede zone at opretholde eller samle både fast garnisonerede eller midlertidige be¬væbnede styrker af nogen som helst art; ligeledes er militære øvelser af enhver art forbudt så vel som mobiliseringsforanstaltninger.

Art. 44. Hvis Tyskland på nogen som helst måde krænker bestemmelserne i art. 42 og 43, betragtes det som en fjendtlig handling imod denne traktats signatarmagter og som et forsøg på at forstyrre verdensfreden

Nedrustningsbestemmelserne:

For at muliggøre indledningen til en almindelig nedrustning af alle nationer, forpligter Tyskland sig til nøje at overholde de i det følgende angivne bestemmelser angående landhæren, sømagten og luftvåbenet.

Art. 160. 1. Senest den 31. marts 1920 må den tyske hær højst omfatte 7 infanteri- og 3 kavalleri-divisioner. Efter dette tidspunkt må den samlede effektive hærs styrke i samtlige tyske enkeltstater ikke overstige 100000 mand, officerer og depoter medregnede. Hæren er kun bestemt til opretholdelse af orden inden for det tyske område og til grænsepoliti.

Hele den effektive officersstyrke, officerer i stabene medregnet uden hensyn til disses sammensætning, må ikke overstige 4000...

3. Divisionerne må kun grupperes under 2 generalkommandoer.

Opretholdelsen eller dannelsen af anderledes indrettede formationer, kommandoenheder eller af enheder, der har forberedelse af krig til formål, er forbudt.

Den store tyske generalstab og alle lignende formationer skal opløses og må ikke genoprettes under nogen form...

Art. 181. Efter udløbet af en frist på 2 måneder efter denne traktats ikrafttræden må den aktive tyske sømagt højst beløbe sig til: 6 slagskibe, 6 små krydsere, 12 destroyers, 12 torpedobåde ... (se nærmere art. 190).

Art. 183. Efter udløbet af en frist på 2 måneder efter denne traktats ikrafttræden må antallet af det samlede mandskab i den tyske krigsmarine, officerer og funktionærer af alle grader og arter medregnet, ikke overstige 15000 mand. I dette tal er flådebesætningen og mandskabet i kystforsvaret, signal- og forvaltningstjenesten og andre tjenester i land medregnet...

Art. 190. Det er forbudt Tyskland at bygge eller at erhverve andre krigsskibe end sådanne, der skal erstatte de i denne traktats art. 181 forudsete aktive enheder. De ovennævnte erstatningsbygninger må ikke overstige følgende mål: Slagskibe 10000 tons, små krydsere 6000 tons, destroyers 800 tons, torpedobåde 200 tons. Undtagen i tilfælde af, at et skib går tabt, må enhederne i de forskellige klasser ikke erstattes før efter et tidsrum på 20 år for slagskibe og krydseres vedkommende, 15 år for destroyers og torpedobåde, regnet fra stabelafløbningen.

Art. 191. Det er forbudt Tyskland at bygge eller erhverve undervandsbåde, selv til handelsformål.

Art. 198. Tyskland må hverken have luftstridskræfter til lands eller til vands...

Art. 203. Alle bestemmelser angående hær, flåde og luftstyrke, som indeholdes i denne traktat, og for hvis gennemførelse der er fastsat en tidsgrænse, skal gennemføres af Tyskland under kontrol af interallierede kommissioner, der er særligt udnævnt til dette formål af de allierede og associerede hovedmagter.

Art. 213. Sålænge den nuværende traktat står ved magt, forpligter Tyskland sig til at tåle enhver undersøgelse, som Folkeforbunds¬rådet efter en flertalsbeslutning må finde nødvendig.

Erstatninger.

Art. 231. De allierede og associerede regeringer erklærer, og Tyskland anerkender, at Tyskland og dets forbundsfæller er ansvarlige for at have forårsaget alle de tab og al skade, som de allierede og associerede regeringer og deres folk har lidt som følge af den krig, som blev dem påtvunget ved Tyskland og dets forbundnes angreb.

Art. 232. De allierede og associerede magter anerkender, at Tysklands hjælpekilder ikke er tilstrækkelige, - når der tages hensyn til den varige formindskelse af hjælpekilderne på grund af andre bestemmelser i denne traktat - til fuldstændig at yde erstatning for alle disse tab og skader.
De allierede og associerede magter fordrer imidlertid, at Tyskland forpligter sig til at erstatte al den skade, som er tilføjet de allierede og associerede magters civile befolkning og dennes ejendom i den periode, i hvilken den pågældende magt befandt sig i krigstilstand med Tyskland, på grund af det ovennævnte angreb til lands eller til vands eller fra luften...

Art. 240. Den tyske regering anerkender den kommission, der er omtalt i art. 233, således som den måtte blive sammensat af de allierede og associerede magter ...; den indrømmer denne uigenkaldeligt besiddelsen af og retten til at udøve alle de rettigheder og den myndighed, som nærværende traktat tilstår den.

Den tyske regering skal forsyne denne kommission med alle de oplysninger, som den måtte have brug for angående den finansielle situation eller de finansielle operationer, angående ejendom, produktionsevne, forråd eller løbende produktion af råstoffer og færdigvarer, der tilhører Tyskland og tyske statsborgere ...

Økonomiske bestemmelser.
Art. 264. Tyskland forpligter sig til ikke at underkaste de allierede og associerede magters varer, natur- eller industriprodukter, som indføres til tysk område, hvilket land de end kommer fra, andre eller højere afgifter eller gebyrer de indenlandske afgifter medregnede, end dem som de samme varer, natur- eller, industriprodukter fra enhver anden af den nævnte stater eller et andet fremmed land er under-kastet.
Tyskland må ikke opretholde eller udstede noget forbud mod eller nogen indskrænkning af indførelse af varer, natur- eller industriprodukter til tysk område fra en hvilken som helst af de allierede og associerede stater, hvilket sted de end kommer fra, uden at sådanne bestemmelser i samme udstrækning gælder enhver anden af disse stater eller ethvert andet fremmed land.

Sikkerhedsbestemmelser.

Art. 428. Som en garanti for Tysklands gennemførelse af denne traktat skal de tyske områder, der ligger vest for Rhinen tillige med brohovederne besættes af de allierede og associerede tropper i en periode af femten år fra denne traktats ikrafttræden at regne.

Art. 430. I tilfælde af, at erstatningskommissionen, enten under besættelsen eller efter udløbet af de ovenfor omtalte femten år, fast¬slår, at Tyskland nægter at overholde alle eller en del af de forpligtelser, der påhviler det ifølge denne traktat med hensyn til erstatningerne, skal alle eller en del af de ovenfor i art. 429 nævnte områder øjeblikkelig besattes påny af de allierede og associerede tropper.

Art. 431. Hvis Tyskland før udløbet af de femten år opfylder alle de forpligtelser, som påhviler det som følge af denne traktat, skal besættelsestropperne straks trækkes tilbage.

Spørgsmål:

  • Lav på baggrund af teksten en kort skriftlig fremstilling af de centrale elementer i Versaillestraktatens bestemmelser om Tyskland.

 

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)