Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Thomas Hobbes: Leviathan (1651)

Gustave Dore: ”Besejringen af Leviathan” 1865. Leviathan er i skrifter fra Mesopotamien og i Det gamle Testamente betegnelsen for et havuhyre, som Gud bekæmper. Fra og med Thomas Hobbes bog bruges ´Leviathan` også som betegnelse for en magtfuld person.

Dansk udgave 2015. Oversat af Claus B. Østergaard

Hobbes (1588-1679) skabte med Leviathan et rationelt grundlag for den europæiske enevælde og han bidrog til etableringen af den politiske filosofi, som senere førte til liberalismen og demokratiske styreformer.

13. . . . man skal . . . ikke undre sig over, at der kræves noget andet og mere (ud over en kontrakt) for at gøre deres Overensstemmelse konstant og varig; og dette andet er en Fælles Magt til at holde dem i ave og til at vej¬lede deres handlinger til Fælles Bedste.

13. Der er kun én måde, hvorpå man kan oprette en sådan Fælles Magt. der vil kunne forsvare menneskene mod angreb fra Fremmede og mod at forøve skade på hinanden, og således sikre dem, så de ved egen flid og takket være Jordens frugter er i stand til at ernære sig selv og leve i til¬fredshed; og denne måde består i, at man overdrager al deres magt og styrke til en enkelt Mand eller en Forsamling af mænd, der kan reducere alle folks viljer, som ytret ved flerheden af deres stemmer, til én Vilje; hvilket er så meget som at sige: at udnævne én enkelt mand eller en Forsamling af mænd til at bære deres Person; og hver og en af dem skal gå med til og vedgå, at han selv er Ophavsmand til, hvad det end måtte være, som den, der bærer hans Person, udfører som Handling eller foranlediger bliver udført som Hand¬ling i sager, der vedrører den Fælles Fred og Sikkerhed; og dermed skal de hver og én underlægge deres Viljer hans Vilje og deres Dømmekraft hans Dømmekraft. Dette er mere end en Godtagelse eller en Overenskomst, det er en virkelig Enhed bestående af dem alle i en og samme Person, skabt ved, at hver enkelt person indgår en Kontrakt med alle andre personer på en sådan måde, som ville enhver sige til enhver anden: Jeg Bemyndiger og over¬drager min Ret til at herske over mig selv til denne Mand eller til denne Forsamling af Mænd, på betingelse af, at du overdrager din Ret til ham og på samme måde Bemyndiger alle hans Handlinger. Når dette er gjort, kaldes den Mængde, der således er blevet forenet i én Person, for et ALMENVEI, på latin CIVITAS. Dette er Skabelsen af den store LEVIATHAN, eller rettere (for nu at formulere det mere ærbødigt) det er skabelsen af denne Dødelige Gud, hvem vi under den Udødelige Gud skylder vor fred og vort forsvar. For ved den Bemyndigelse, som er ham givet af hver enkelt person i Almenvellet, er så megen Magt og Styrke blevet ham overdraget, at han i kraft af frygten herfor bliver i stand til at forme alles viljer til Fred hjemme og til gensidig hjælp mod deres ude¬frakommende Fjender. Og i ham beror Almenvellets Væsen, der (for nu at definere det) er En Mand, for hvis Handlinger en stor Mængde ved indbyrdes Kontrakter med hinanden hver og en har gjort sig til Ophavsmand med det formål, at han kan bruge alles styrke og de midler, som han finder for godt med henblik på deres Fred og Fælles Forsvar.

14. Og den, der bærer denne Person, kaldes SUVERÆNEN, og han siges at besidde Suveræn Magt-, og enhver anden omtales som hans UNDERSÅT.

Spørgsmål:

  • Nicolo Machiavellis ”Fyrsten” og Thomas Hobbes ”Leviathan” repræsenterer to forskellige syn på statsstyret. John Lockes ”En skrivelse . . .” (Historiske Hovedlinier s. 92) repræsenterer et tredie. Diskuter forskellene og eventuelle ligheder mellem de tre opfattelser. Hvem henvender de sig til? Hvad er deres politiske mål?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)