Forlaget Columbus

Konferencen i Potsdam om Tyskland

Winston Churchill (Premierminister I Storbritannien 1940-45), Harry S. Truman (Præsident I USA 1945-53) og Josef Stalin (leder af Sovjetunionen 1929-53) på Potsdamkonferencen i juli 1945.

Protokol over Potsdamkonferencens forhandlinger d. 17. juli-2. august 1945.
H. Feist: Between War and Peace, the Postdam Conference. 1960.
Her fra Sv. Aa Bay: Sovjetunionen og vestmagterne. 1965.

Principperne for regeringen af Tyskland i den indledende kontrolperiode
A. POLITISKE PRINCIPPER
1. I overensstemmelse med overenskomsten om kontrolapparatet i Tyskland udøves den højeste autoritet i Tyskland, efter instrukser fra deres respektive regeringer, af de øverstkommanderende for USAs, Det forenede Kongeriges, USSRs og Frankrigs væbnede styrker, hver i sin okkupationszone og også i fællesskab i spørgsmål, der angår Tyskland som helhed, i deres egenskab af medlemmer af Kontrolrådet.

2. Såvidt det er praktisk muligt skal behandlingen af det tyske folk være ensartet over hele Tyskland.

3. Formålene med besættelsen af Tyskland skal vejlede Kontrolrådet og er følgende:

 1. Den fuldstændige afrustning og demilitarisering af Tyskland og fjernelse af eller kontrol over al tysk industri, som kan bruges til militær produktion...
 2. At det tyske folk skal overbevises om, at det har lidt et totalt militært nederlag, og at det ikke kan undgå ansvaret for, hvad det har bragt over sig, eftersom dets egen ubarmhjertige krigsførelse og den fanatiske nazistiske modstand har ødelagt den tyske økonomi og gjort kaos og lidelse uundgåelig.
 3. At det nationalsocialistiske parti og de organisationer, som er knyttet til det, og som kontrolleres af det, skal ødelægges, at alle nazistiske institutioner skal opløses for at sikre, at de ikke genoplives i nogen form, og at al nazistisk og militaristisk aktivitet eller propaganda forhindres.
 4. At den senere genopbygning af tysk politisk liv skal forberedes på en demokratisk basis og med Tysklands senere fredelige samarbejde i det internationale liv for øje ...

5. Krigsforbrydere og de, som har deltaget i planlægningen af eller har udført nazistiske gerninger, som har medført eller er resulteret i grusomheder eller krigsforbrydelser, skal arresteres og domfældes. Nazistiske ledere, indflydelsesrige personer, der har støttet nazismen, og højtstående embedsmænd i nazistiske organisationer og institutioner og alle andre personer, som er farlige for besættelsen eller dens mål, skal arresteres og interneres.

6. Alle medlemmer af det nazistiske parti, som har været mere end nominelle deltagere i dets virksomhed, og alle andre personer, som er fjendtlige mod de allieredes hensigter, skal fjernes fra offentlige og halvoffentlige embeder og fra ansvarlige stillinger i vigtige private forehavender. Sådanne personer skal erstattes af personer, som i kraft af deres politiske og moralske egenskaber skønnes egnede til at bidrage til udviklingen af virkelig demokratiske institutioner i Tyskland.

7. Undervisningen i Tyskland skal kontrolleres således, at den fuld¬stændig fjerner nazistiske og militaristiske lærdomme og muliggør en heldig udvikling af demokratiske ideer...

9. Administrationen i Tyskland skal ledes i retning af decentralisering af den politiske struktur og udvikling af lokalt ansvar. Med dette formål for øje:

 1. skal det lokale selvstyre genoprettes over hele Tyskland efter demokratiske principper, især ved hjælp af valgte råd, så hurtigt som det er foreneligt med militær sikkerhed og den militære besættelses formål.
 2. skal alle demokratiske politiske partier med ret til at afholde møder og offentlige diskussioner tillades og opmuntres i hele Tyskland.
 3. skal repræsentations- og valgprincipperne indføres i den lokale administration samt i provins- og enkeltstatsadministrationen så hurtigt, som det kan forsvares ved en heldig anvendelse af disse principper i det lokale selvstyre.
 4. skal der ikke foreløbig oprettes nogen tysk centralregering. Til trods for dette skal der imidlertid oprettes visse væsentlige tyske centraladministrative departementer, ledet af statssekretærer, især for finans-, transport-, kommunikations-, udenrigshandels- og industriforhold. Sådanne departementer skal fungere under ledelse af Kontrolrådet...

11. For at fjerne Tysklands krigspotentiel skal produktionen af våben, ammunition og krigsudrustning så vel som alle typer af flyvemaskiner og søgående skibe være forbudt og forhindres...

12. Så tidligt, det lader sig gøre, skal den tyske økonomi decentraliseres i den hensigt at fjerne den nuværende overdrevne koncentration af økonomisk magt, som den er udtrykt især i karteller, syndikater, truster og andre monopolvirksomheder.

13. Ved organisationen af tysk økonomi skal hovedvægten lægges på udviklingen af landbrug og fredelige industrier.

14. Under besættelsesperioden skal Tyskland behandles som en økonomisk enhed. Med dette formål for øje skal en fælles politik gennemføres med hensyn til: a) Minedrift og industriel produktion og hvad der hører herunder, b) Landbrug, skovbrug og fiskeri, c) Lønninger, priser og rationeringer, d) Import- og eksportprogrammer for Tyskland som helhed, e) Møntforhold og bankvivsen, central beskatning og toldforhold, f) Erstatninger og fjernelse af industriel krigspotentiel. g) Transport og kommunikationer.
Ved en gennemførelse af denne politik skal der tages hensyn til lokale forhold, hvor det er rimeligt.

15. Den tyske økonomi skal underkastes allieret kontrol, men kun i det omfang det er nødvendigt

 1. for at gennemføre programmet for industriel afrustning og demilitarisering, for krigsskadeserstatninger og for den godkendte eksport og import,
 2. for at sikre produktionen og vedligeholdelsen af sådanne varer og tjenester, der er påkrævet for at dække de okkuperende styrkers og de tvangsforflyttede (ikke-tyske) personers behov, og som er væsentlige for at gennemføre en tysk gennemsnitslevestandard, som ikke overstiger gennemsnitslevestandarden i europæiske lande (med europæiske lande menes alle europæiske lande med undtagelse af Storbritannien og USSR),
 3. for at sikre den ligelige fordeling af væsentlige varer mellem de forskellige zoner på den måde, som er blevet bestemt af Kontrolrådet med det formål at fremskaffe en afbalanceret økonomi over hele Tyskland og reducere behovet for import,
 4. for at kontrollere den tyske industri og alle økonomiske og finansielle internationale transaktioner, indbefattet eksport og import, med det formål at forhindre Tyskland i at udvikle et krigspotentiel og for at opnå de andre mål, som er nævnt her,
 5. for at kontrollere alle offentlige eller private tyske videnskabelige organisationer, forsknings- og forsøgsinstitutioner, laboratorier etc. som står i forbindelse med økonomisk aktivitet. . . 19. Når krigsskadeserstatninger er betalt, bør der være tilstrækkelige ressourcer tilbage for at gøre det tyske folk i stand til at leve uden hjælp fra udlandet. Ved udarbejdelsen af Tysklands økonomiske balance må der tages hensyn til anskaffelsen af de nødvendige midler til at betale for den import, der bifaldes af Kontrolrådet i Tyskland. Udbyttet af eksporten fra den løbende produktion og lagre skal i første række anvendes til betaling af sådan import...


Krigsskadeserstatninger fra Tyskland

1. Erstatningskrav fra USSR skal opfyldes ved fjernelse af kapitalgoder fra den zone i Tyskland, der er okkuperet af USSR, og af dertil egnede kapitalgoder i udlandet.

(2. overlader Polens erstatningskrav til forhandling mellem dette og USSR).

3. USAs, Det forenede Kongeriges og andre erstatningsberettigede landes erstatningskrav skal dækkes fra vestzonerne og af dertil egnede tyske tilgodehavender i udlandet.

4. Foruden de erstatninger, som USSR tager fra sin egen besættelseszone, skal USSR yderligere fra vestzonerne modtage:

 1. 15 pet. af sådanne anvendelige og komplette industrielle kapitalgo der, i første række fra de metallurgiske, kemiske og maskinproducerende industrier, der er unødvendige for den tyske fredsøkonomi, og som bør fjernes fra Tysklands vestzoner, til gengæld for en tilsvarende værdi i levnedsmidler, kul, kali, zink, tømmer, teglværksprodukter, petroleumsprodukter og andre varer, hvorom der kan blive enighed.
 2. 10 pet. af sådanne industrielle kapitalgoder, som er unødvendige for den tyske fredsøkonomi, og som bør fjernes fra vestzonerne, skal over føres til sovjetregeringen på erstatningskontoen uden betaling eller vederlag af nogen art. ..

6. ... Beslutningen om omfanget og karakteren af den industrielle kapitaludrustning, der er unødvendig for den tyske fredsøkonomi og derfor til rådighed for erstatninger, skal foretages af Kontrolrådet efter retningslinier, der er fastsat af den allierede erstatningskommission med deltagelse af Frankrig, men underkastet en endelig sanktion af chefen for den zone, fra hvilken udrustningen skal fjernes.


Tysklands østgrænse
... De tre regeringschefer er enige om, at indtil den endelige fastlæggelse af Polens vestgrænse er foretaget, skal de tidligere tyske områder ost for en linie, der lober umiddelbart vest for Swinemiinde og derfra langs floden Oder til det punkt, hvor den løber sammen med den vestlige Neisseflod og langs den vestlige Neisse til den tjekkoslovakiske grænse, indbefattet den del af Østpreussen, som ikke er stillet under USSRs administration, i overenstemmelse med den forståelse, der blev opnået på denne konference og omfattende den tidligere fristad Dan-zigs område lægges under den polske stats administration og bor med hensyn til disse formål ikke betragtes som del af den sovjetrussiske okkupationszone i Tyskland.

Ordnet overførelse af tyske befolkningsgrupper
Konferencen nåede følgende overenskomst angående fjernelsen af tyskere fra Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn: Efter at have overvejet spørgsmålet fra alle sider anerkender de tre regeringschefer at overforeisen til Tyskland af tyske befolkningsgrupper eller clementer af sådanne, som stadig findes i Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn, må foretages. De er enige om, at alle overforeiser, som foregår, skal gennem-føres på en ordnet og human måde . . . [ved forhandlinger mellem Kontrolrådet og de respektive regeringer.]

Spørgsmål:

 • Hvilke hovedpunkter nævnes i Protokollen over Potsdamkonferencens forhandlinger vedrørende Tyskland a) Politisk liv, administration og regering, b) Medlemmer af det nazistiske parti, c) Demokrati, d) Økonomisk sammenhæng, e) Krigsskadeserstatninger, f) Grænser og befolkning? Hvordan så sejrherrerne efter krigen (USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen) hver for sig på disse punkter? (brug Historiske Hovedlinier kapitel 20 ”Fredsslutningen og ”Den kolde Krig””).

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)