Forlaget Columbus

FN's Sikkerhedsråds Resolution 242 (uddrag)

I Jerusalem ligger jødiske (hér vestmuren – eller ”grædemuren”), islamiske (hér klippemoskeen) og kristne (Gravkirken ses ikke på billedet) helligdomme.

22. november 1967

Sikkerhedsrådet,
Udtrykker sin fortsatte bekymring over den alvorlige situation i Mellemøsten.
Understreger det utilladelige i at tilegne sig territorium ved krig og behovet for at arbejde for en retfærdig og varig fred, hvorunder enhver stat i området kan leve i sikkerhed.
Understreger endvidere, at alle medlemsstater ved at anerkende De forenede Nationers Pagt har påtaget sig en forpligtelse til at handle i overensstemmelse med artikel 2 i Pagten,

1. Bekræfter at opfyldelsen af Pagtens principper forudsætter oprettelsen af en retfærdig og varig fred i Mellemøsten, hvilket bør inkludere opfyldelsen af begge de følgende principper:
(i) Tilbagetrækning af Israels væbnede styrker fra områder, der blev besat under den seneste konflikt.
(ii) Ophør af alle påstande om eller tilstande af krig og respekt for og anerkendelse af alle staters suverænitet, territorielle integritet og politiske uafhængighed i området, samt deres ret til at leve i fred indenfor sikre og anerkendte grænser fri fra trusler eller voldshandlinger.

2. Bekræfter endvidere nødvendigheden af
(a) Garanti for fri sejlads gennem internationale vandveje i område.;
(b) At tilvejebringe en retfærdig løsning på flygtningeproblemet.
(c) At garantere alle stater i området territoriel ukrænkelighed og politisk uafhængighed gennem forholdsregler, der omfatter oprettelsen af demilitariserede zoner.

3. Anmoder Generalsekretæren om at udpege en særlig repræsentant, som skal rejse til Mellemøsten for at etablere og opretholde kontakter med de implicerede parter i den hensigt at fremme enighed og for at bistå i bestræbelserne for at opnå en fredelig og accepteret løsning i henhold til denne resolutions retningslinier og principper.

4. Anmoder Generalsekretæren om snarest muligt at afgive rapport til Sikkerhedsrådet om den særlige repræsentants virksomhed.

Spørgsmål:

  • Hvad var, efter FNs Sikkerhedsråds Resolution 242 fra 1967, forudsætningerne for varig fred i Mellemøsten (hér forstået som Israel – Palæstina)?
  • Diskuter hvilke modsætninger og uenigheder, de enkelte punkter kan give anledning til? Undersøg endvidere (f.eks. på nettet), hvad FN-pagtens Artikel 2 indeholder?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)