Forlaget Columbus

Konferencen i Jalta

Winston Churchill (Premierminister I Storbritannien 1940-45), Franklin D. Roosevelt (Præsident I USA 1933-45) og Josef Stalin (leder af Sovjetunionen 1929-53) på konferencen i Jalta i februar 1945.

Documents on American Foreign Relations VII
Her fra Sv. Aa Bay: Sovjetunionen og vestmagterne. 1965.

1. Hemmelig overenskomst mellem USSR, USA og Storbritannien på Jaltamødet

Lederne af de tre magter - Sovjetunionen, USA og Storbritannien – er blevet enige om, at Sovjetunionen skal gå ind i krigen mod Japan i løbet af to eller tre måneder, efter at Tyskland har overgivet sig, og krigen i Europa er endt, på betingelse af, at:

Art. 1. Status quo i Det ydre Mongoli (Den mongolske Folkerepublik) skal bevares.

Art. 2. Ruslands tidligere rettigheder, som blev krænket ved Japans forræderiske angreb i 1904, skal genoprettes. Dette betyder: a) at den sydlige del af Sakhalin samt alle tilgrænsede øer skal tilbagegives Sovjetunionen; b) at havnebyen Dairen skal internationaliseres, så at Sovjetunionens vigtige interesser i denne havn sikres, og forpagtningen af Port Arthur som flådehavn gengives USSR; c) at de østkinesiske og sydmanshuriske baner til Dairen skal drives i fællesskab ved oprettelse af et russisk-kinesisk selskab, således at Sovjetunionens vigtigste interesser varetages, og Kina skal beholde fuld suverænitet over Manshuriet.

Art. 3.
Kurilerne skal overdrages Sovjetunionen.
Det er underforstået, at overenskomsten angående Det ydre Mongoli og de ovennævnte havne og jernbaner vil kræve generalissimus Chiang Kai-sheks samtykke. Præsidenten vil træffe forberedelse for at opnå dette samtykke efter forslag fra marskal Stalin.

Cheferne for de tre stormagter er blevet enige om, at disse krav fra Sovjetunionen ubetinget skal opfyldes, efter at Japan er blevet besejret. Sovjetunionen giver på sin side udtryk for sin beredvillighed til at afslutte en venskabs- og alliancetraktat med Kinas nationale regering for at hjælpe Kina med sine væbnede styrker til at befri Kina for det japanske åg.
- Winston S. Churchill. Franklin D. Roosevelt. J. V. Stalin.

2. Uddrag af det officielle communique fra Jaltamødet

OM TYSKLAND. Ifølge de planer, vi er blevet enige om, skal de tre magters styrker hver for sig okkupere en særlig zone af Tyskland. En fælles forvaltning og kontrol er blevet fastlagt gennem en central kontrolkommission, bestående af de tre magters øverstkommanderende med hovedkvarter i Berlin. Vi er blevet enige om, at Frankrig af de tre magter skal indbydes til, hvis det ønsker det, at overtage en okkupationszone og som fjerde medlem deltage i kontrolkommissionen. Grænserne for den franske zone skal bestemmes af de fire regeringer gennem deres repræsentanter i det rådgivende udvalg for Europa.
Det er vor urokkelige hensigt at tilintetgøre den tyske militarisme og nazismen og garantere, at Tyskland aldrig påny bliver i stand til at forstyrre verdensfreden... Det er ikke vor hensigt at tilintetgøre det tyske folk, men først når nazismen og militarismen er udryddet, vil der findes håb om et anstændigt liv for tyskerne og en plads for dem i nationernes familie ...

OM DET BEFRIEDE EUROPA. Genoprettelsen af orden i Europa og genop¬bygningen af de økonomiske liv må ske ved en fremgangsmåde, der gør det muligt for de befriede folk at udrydde de sidste spor af nazis¬me og facisme og at skabe demokratiske institutioner efter deres eget valg. Dette er principperne i Atlanterhavserklæringen - ret for alle frie folk til at vælge den styreform, under hvilken de vil leve, genop-rettelse af suverænitetsrettighederne og selvstyre for de folk, som med vold er blevet berøvet disse af angribernationerne.
For at skabe forhold, under hvilke de befriede folk vil kunne udøve disse rettigheder, vil de tre regeringer i fællesskab bistå folkene i hvert enkelt befriet europæisk land eller tidligere aksesatellitstat i Europa, hvor forholdene ifølge deres opfattelse kræver det, med følgende: a) at oprette betingelser for indre fred; b) at gennemføre nødforanstalt-ninger til hjælp for nødstedte folk; c) at oprette foreløbige myndigheder, der er repræsentative for alle demokratiske elementer inden for befolkningerne, og som lover så snart som muligt gennem afholdelse af frie valg at skabe regeringer, der svarer til folkets vilje samt d) at lette, hvor noget sådant bliver nødvendigt, afholdelse af sådanne valg.

De tre regeringer vil rådslå med de øvrige forenede nationer og provisoriske myndigheder eller andre regeringer i Europa, hvor der foreligger spørgsmål af direkte interesse for disse.
Hvor forholdene i et befriet europæisk land eller i en tidligere aksesatellitstat i Europa efter de tre regeringers opfattelse gør en sådan aktion nødvendig, vil de øjeblikkelig rådslå med hinanden om de forholdsregler, som er nødvendige for at opfylde de fælles forpligtelser, der er udformet i denne erklæring..

OM POLEN. Der er skabt en ny situation i Polen ved, at landet fuldstændigt er blevet befriet af den røde hær. Dette kræver, at der oprettes en provisorisk regering, som kan få et bredere grundlag, end det var muligt, inden det vestlige Polen for nylig blev befriet. Den provisoriske regering, som nu fungerer i Polen, skal af den grund reorganiseres på et bredere demokratisk grundlag ved optagelse af demokratiske ledere fra selve Polen og fra polakker i udlandet. Denne nye regering skal derefter have navnet: Den polske provisoriske regering for national enhed.
... Denne polske provisoriske regering for national enhed skal forpligte sig til at afholde frie og ubundne valg så snart som muligt på grundlag af almindelig stemmeret og hemmelig afstemning. I disse valg skal alle demokratiske og antinazistiske partier have ret til at deltage og opstille kandidater.
Når en polsk provisorisk regering for national enhed er blevet dannet i overensstemmelse med ovenstående, skal den russiske regering, som i øjeblikket har diplomatiske forbindelser med den nuværende provisoriske polske regering, samt den amerikanske og den britiske regering oprette diplomatiske forbindelser med den nye polske provisoriske regering for national enhed og udveksle ambassadører, gennem hvis rapporter de respektive regeringer skal holdes underrettet om situationen i Polen.
De tre regeringschefer mener, at Polens østlige grænse skal følge Curzonlinien med afvigelser fra denne i en del områder på 5-6 km i Polens favør. De mener, at Polen må have betydelige territoriale udvidelser mod nord og vest. De er af den anskuelse, at den nye polske provisoriske regering for national enhed bør høres med hensyn til omfanget af disse udvidelser, og at den endelige fastsættelse af Polens vestgrænse derefter skal bero indtil fredskonferencen.

Spørgsmål:

  • Hvilke hovedpunkter nævnes i kommunikeet fra Jalta vedrørende a) Japan, b) Tyskland, c) Europa og d) Polen?
  • Hvilke af disse punkter blev ført ud i livet og hvilke ikke? (brug Historiske Hovedlinier kapitel 20 ”Fredsslutningen og ”Den kolde Krig””)

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)